СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРІЛАНСУ В УКРАЇНІ

N. М. Samoliuk, D. O. Kostiuk

Анотація


В даній статті розглянуто основні мотиви фріланс-діяльності на основі аналізу опитувань фрілансерів. Досліджено тенденції розвитку ринку фрілансу в Україні, зокрема в розрізі міст. Охарактеризовано розподіл українських фрілансерів за сферою діяльності. Проаналізовано розмір та динаміку заробітку працівників даної форми зайнятості. Розглянуто основні перешкоди, що виникають в умовах фріланс-діяльності. Досліджено перспективи розвитку фрілансу в Україні методом SWOT-аналізу.

Ключові слова


фріланс; фрілансер; форма зайнятості; самозайнятість; фріланс-біржа

Повний текст:

PDF

Посилання


Божкова Катерина. Как изменился фриланс в Украине за 5 лет: конкуренция, специальности, рейты. URL: https://ain.ua/2017/03/22/kakizmenilsya-frilans-v-ukraine-za-5-let-konkurenciya-specialnosti-rejty (дата звернення : 05.10.2018).

Ілляшенко С. М. Розвиток фрілансу як фактор забезпечення економічної безпеки України: оцінка перспектив. Економічна

безпека територіально-виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології : монографія / Коцко Т. А. та ін. ; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненка С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. К. : «МП Леся», 2015. С. 185–189.

Киричок Т. В. Особливості розвитку «фрілансу» в світі та Україні. URL: http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/22056/ 1/kirichok.pdf (дата звернення : 05.10.2018).

Малык Ірина. Как чувствует себя фрилансрынок Украины в кризис. URL: https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labormarket/kak-chuvstvuet-sebia-frilans-rynok-ukrainy-v-krizis-359481 (дата звернення : 05.10.2018).

Озерова О. Г. Проблеми оподаткування оплати праці фрилансерів. Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 11-12 травня 2017 року. Т. : ФОП Паляниця В.А., 2017. С. 177–179.

Солярчук Н. Ю. Економіко-демографічна характеристика діяльності фрілансерів у світовій практиці. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 26-27 квітня 2012 р. Житомир. С. 114–115.

7 трендов мирового рынка фриланса. URL: https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/7-trendovmirovogo-rynka-frilansa-363882 (дата звернення : 05.10.2018).

Exploring the UK Freelance Workforce in 2016. URL: https://www.ipse.co.uk/uploads/assets/uploaded/de84dfb7-283a-4c26-

ba446f95f5547c1f.pdf (дата звернення : 05.10.2018).

Global Contingent Workforce Study, EY. URL: https://gigeconomy.ey.com/ (дата звернення : 05.10.2018).

Independent work: Choice, necessity, and the gig economy / McKinsey Global Institute, 2016. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Independent%20work%20Choice%20necessity%20and%20the%20gig%20economy/Independent-Work-Choice-necessity-and-the gig-economy-Executive-Summary.ashx (дата звернення : 05.10.2018).

REFERENCES :

Bozhkova Kateryna. Kak yzmenіlsia frіlans v Ukraіne za 5 let: konkurentsyia, spetsyalnostі, reitу. URL: https://ain.ua/2017/03/22/kak-izmenilsyafrilans-v-ukraine-za-5-let-konkurenciya-specialnosti-rejty (data zvernennia : 05.10.2018).

Illiashenko S. M. Rozvytok frilansu yak faktor zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: otsinka perspektyv. Ekonomichna bezpeka terytorialno-vyrobnychykh kompleksiv: enerhetyka, ekolohiia, informatsiini tekhnolohii : monohrafiia / Kotsko T. A. ta in. ; za nauk. red. d.t.n., prof. Lukianenka S. O., k.e.n., dots. Karaievoi N. V. K. : «MP Lesia», 2015. S. 185–189.

Kyrychok T. V. Osoblyvosti rozvytku «frilansu» v sviti ta Ukraini. URL: http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/22056/ 1/kirichok.pdf (data zvernennia : 05.10.2018).

Malуk Iryna. Kak chuvstvuet sebia frylansrыnok Ukraynу v kryzy. URL: https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labormarket/kak-chuvstvuet-sebia-frilans-rynok-ukrainy-v-krizis-359481 (data zvernennia : 05.10.2018).

Ozerova O. H. Problemy opodatkuvannia oplaty pratsi frіlanseriv. Rozvytok sotsialno-ekonomichnykh system v heoekonomichnomu prostori: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia obliku ta opodatkuvannia : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Ternopil, 11-12 travnia 2017 roku. T. : FOP Palianytsia V. A., 2017. S. 177–179.

Soliarchuk N. Yu. Ekonomiko-demohrafichna kharakterystyka diialnosti frilanseriv u svitovii praktytsi. Konkurentosp-romozhnist v umovakh hlobalizatsii: realii, problemy ta perspektyvy : zb. mater. VI Mizhnar. nauk.- prakt. konf., m. Zhytomyr, 26-27 kvitnia 2012 r. Zhytomyr. S. 114–115.

7 trendov myrovoho rуnka frylansa. URL: https://ubr.ua/labormarket/ukrainian-labor-market/7-trendov-mirovogo-rynka-frilansa-363882 (data zvernennia : 05.10.2018).

Exploring the UK Freelance Workforce in 2016. URL: https://www.ipse.co.uk/uploads/assets/uploaded/de84dfb7-283a-

c26-ba446f95f5547c1f.pdf (data zvernennia : 05.10.2018).

Global Contingent Workforce Study, EY. URL: https://gigeconomy.ey.com/ (data zvernennia : 05.10.2018).

Independent work: Choice, necessity, and the gig economy / McKinsey Global Institute, 2016. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Independent%20work%20Choice%20necessity%20and%20the%20gig%20economy/Independent-Work-Choice-necessity-and-thegig-economy-Executive-Summary.ashx (data zvernennia : 05.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201814

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.