ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

S. О. Levytska, M. D. Polіuhovych

Анотація


У статті досліджено сучасний стан інноваційного розвитку підприємств України. Проаналізовано динаміку основних показників інноваційної діяльності. Відображено структуру джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні. Обґрунтовано причини низької інноваційної активності вітчизняних підприємств.

Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; активізація інноваційної діяльності; джерела фінансування

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрощук Г. О. Інноваційна діяльність в Україні: економічний механізм стимулювання : Інтелектуальна власність. 2000. № 12. С. 23–28.

Державна служба статистики України URL: www.ukrstat.gov.ua/ metod_polog/metod_doc/2015/369/met_st_id.zip (дата звернення :

10.2018).

Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html (дата звернення :01.10.2018).

Жаровська Н. Ю. Класифікація та характеристика факторів впливу на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 191–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_29 (дата звернення : 02.10.2018).

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm (дата звернення : 02.10.2018).

Січко С. М. Інноваційний розвиток країн світу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7(3). С. 92–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_7(3)__25 (дата звернення : 01.10.2018).

REFERENCES :

Androshchuk H. O. Innovatsiina diialnist v Ukraini: ekonomichnyi mekhanizm stymuliuvannia : Intelektualna vlasnist. 2000. № 12. S. 23–28.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy URL: www.ukrstat.gov.ua/ metod_polog/metod_doc/2015/369/met_st_id.zip (data zvernennia : 02.10.2018).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html (data zvernennia : 01.10.2018).

Zharovska N. Yu. Klasyfikatsiia ta kharakterystyka faktoriv vplyvu na innovatsiinu diialnist mashynobudivnykh pidpryiemstv. Stalyi rozvytok ekonomiky. 2015. № 3. S. 191–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_29 (data zvernennia : 02.10.2018).

Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm (data zvernennia : 02.10.2018).

Sichko S. M. Innovatsiinyi rozvytok krain svitu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 2016. Vyp. 7(3). S. 92–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_7(3)__25 (data zvernennia : 01.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201810

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.