МЕХАНІЗМИ СИСТЕМНОЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. B Savina, А. А. Podlevskyi

Анотація


Статтю присвячено актуальній нині проблематиці детінізації національної економіки. Виявлено основні тенденції детінізації економіки та її особливості в Україні. Запропоновано ряд механізмів системної детінізації економіки України, серед яких виділено фінансовоекономічний, законодавчий, соціальний, інституційноорганізаційний, міжнародний, інформаційний. Такий підхід дозволить більш комплексно вирішувати важливе питання зменшення негативного впливу корупції та тіньової економіки.

Ключові слова


детінізація економіки; механізми системної детінізації; корупція; пріоритетні напрями детінізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Августин Р. Р. Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства. Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24. 1. С. 190–197.

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в

році». Київ : НІСД, 2017. 928 с.

Буркальцева Д. Д. Інституціональне забезпечення економічної безпеки України : монографія. Київ : Знання України. 2012. 347 с.

Варналій З. С., Живко З. Б. Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва. Стратегічні пріоритети. 2013. № 4 (29). С. 29–37.

Ведернікова С. В. Детінізація економіки як фактор економічної стабільності держави. Економiка та держава. 2015. № 11. С. 33–36.

Дяченко О. П. Зарубіжний досвід щодо державних механізмів детінізації економіки країн Європейського Союзу. Держава та регіони. Серія:

«Державне управління». 2017. № 3 (59). С. 55–60. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/3_2017/ 12.pdf (дата звернення : 10.01.2018).

Дворянінов А. В. Напрями детінізації економіки України через застосування податкових механізмів. Фінансовий простір. 2013. № 4 (12). С. 151–156. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1304/13davnde.pdf (дата звернення : 10.01.2018).

Кіржецький Ю. І. Тіньова економіка та напрями її подолання в Україні : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2013. 170 с.

Клименко С. П. Механізми детінізації економіки: теоретико-методологічні підходи. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 37. С. 242–247. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/efdu_2013_ 37_34.pdf (дата звернення : 10.01.2018).

Краус Н. М., Максименко М. О. Регуляторні механізми детінізації національної економіки. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. № 6 (51), ч. 1. С. 81–86.

Кузнєцова М. І., Дубровіна О. О. У пошуках шляхів детінізації економіки України. Наука, технології, інновації. 2017, № 1. С. 46–54. URL: http://nti.ukrintei.ua/wp-content/uploads/2018/05/2017-1_stat6_UA_povn.pdf (дата звернення : 10.01.2018).

Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика : монографія. Київ : Видавничо-поліграфічіний центр «Київський університет», 2008. 239 с.

Нонік В. В. Основні чинники та шляхи детінізації економіки України: державно-управлінський аспект. Публічне управління та митне адміністрування. 2017. № 2 (17). С. 91-101 URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2934/1/16.pdf (дата звернення : 10.01.2018).

Приварникова І. Ю., Степанюк К. В. Тіньова економіка України: причини, обсяги та шляхи їх зменшення. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_2/files/EC210_35.pdf (дата звернення : 10.01.2018).

Рейкін В. С. Концептуальні засади детінізації економіки України. Економіка. Фінанси. Право. 2017, № 9/2. С. 4–7. URL: http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/archive-nomeriv-2017/efp%209-2%202017.pdf (дата звернення : 10.01.2018).

Тищук Т. А., Харазішвілі Ю. М., Іванов О. В., Флейчук М. І., Прилипко Ю. І. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання. Київ : НІСД, 2011. 31 с.

REFERENCES:

Avhustyn R. R. Uzahalnennia svitovoho dosvidu formuvannia efektyvnoi systemy detinizatsii natsionalnoho hospodarstva. Zbirnyk naukovotekhnichnykh prats Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2014. Vyp. 24. 1. S. 190–197.

Analitychna dopovid do shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy

v 2017 rotsi». Kyiv : NISD, 2017. 928 s.

Burkaltseva D. D. Instytutsionalne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy : monohrafiia. Kyiv : Znannia Ukrainy. 2012. 347 s.

Varnalii Z. S., Zhyvko Z. B. Detinizatsiia ekonomiky yak chynnyk rozvytku pidpryiemnytstva. Stratehichni priorytety. 2013. № 4 (29). S. 29–37.

Vedernikova S. V. Detinizatsiia ekonomiky yak faktor ekonomichnoi stabilnosti derzhavy. Ekonomika ta derzhava. 2015. № 11. S. 33–36.

Diachenko O. P. Zarubizhnyi dosvid shchodo derzhavnykh mekhanizmiv detinizatsii ekonomiky krain Yevropeiskoho Soiuzu. Derzhava ta rehiony. Seriia: «Derzhavne upravlinnia». 2017, №3 (59). S. 55–60. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/3_2017/ 12.pdf (data zvernennia : 10.01.2018).

Dvorianinov A. V. Napriamy detinizatsii ekonomiky Ukrainy cherez zastosuvannia podatkovykh mekhanizmiv. Finansovyi prostir. 2013. № 4 (12). S. 151–156. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1304/ 13davnde.pdf (data zvernennia : 10.01.2018).

Kirzhetskyi Yu. I. Tinova ekonomika ta napriamy yii podolannia v Ukraini: monohrafiia. Lviv : Liha-Pres, 2013. 170 s.

Klymenko S. P. Mekhanizmy detinizatsii ekonomiky: teoretykometodolohichni pidkhody. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. 2013. Vyp. 37. S. 242-247. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/efdu_2013_ 37_34.pdf (data zvernennia : 10.01.2018).

Kraus N. M., Maksymenko M. O. Rehuliatorni mekhanizmy detinizatsii natsionalnoi ekonomiky. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. 2011. № 6 (51), ch. 1. S. 81–86.

Kuznietsova M. I., Dubrovina O. O. U poshukakh shliakhiv detinizatsii ekonomiky Ukrainy. Nauka, tekhnolohii, innovatsii. 2017, № 1. S. 46–54. URL: http://nti.ukrintei.ua/wp-content/ uploads/2018/05/2017-1_stat6_UA_povn.pdf (data zvernennia : 10.01.2018).

Mazur I. I. Detinizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoriia ta praktyka : monohr. Kyiv : Vydavnycho-polihrafichinyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2008. 239 s.

Nonik V. V. Osnovni chynnyky ta shliakhy detinizatsii ekonomiky Ukrainy: derzhavno-upravlinskyi aspekt. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia. 2017. № 2 (17). S. 91-101 URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/ 2934/1/16.pdf (data zvernennia : 10.01.2018).

Pryvarnykova I. Yu., Stepaniuk K. V. Tinova ekonomika Ukrainy: prychyny, obsiahy ta shliakhy yikh zmenshennia. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_2/files/EC210_35.pdf (data zvernennia : 10.01.2018).

Reikin V. S. Kontseptualni zasady detinizatsii ekonomiky Ukrainy. Ekonomika. Finansy. Pravo. 2017, № 9/2. S. 4–7. URL: http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/archive-nomeriv-2017/efp%209-2%202017.pdf (data zvernennia : 10.01.2018).

Tyshchuk T. A., Kharazishvili Yu. M., Ivanov O. V., Fleichuk M. I., Prylypko Yu. I. ta inshi. Tinova ekonomika v Ukraini: masshtaby ta napriamky podolannia. Kyiv : NISD, 2011. 31 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120181

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.