УРАХУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ МІГРАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРІОРИТЕТІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

N. Е. Kovshun, N. О. Mazur

Анотація


Досліджено міграційні процеси в молодіжному сегменті ринку праці України. Розглянуто особливості міграції молоді Рівненської області як регіону з високим рівнем відтоку робочої сили. Наведено результати
анкетування студентів 1–3 курсів закладів вищої освіти Рівненщини щодо їх міграційних настроїв. Встановлено рівень зацікавленості молоді у
виїзді за кордон з метою працевлаштування. Визначено фактори, які
стимулюють міграційні процеси. Досліджено вплив рівня зайнятості та
заробітної плати на відтік населення України за кордон.


Ключові слова


безробіття; зайнятість; заробітна плата; молодь; міграція; ринок праці; трудова міграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bandur S. I. Rozvytok sotsialno-trudovykh vidnosyn yak peredumova dosiahnennia produktyvnoi zainiatosti naselennia. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia. 2014. № 1. S. 8–13.

Hrishnova O. A. Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny : pidruchnyk. Kyiv : Znannia, 2011. 390 s.

Kolot A. M. Transformatsiya instituta zanyatosti kak sostavlyayuschaya globalnyih izmeneniy v sotsialno-trudovoy sfere:

fenomen prekarizatsii. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia. 2014. № 3. S. 10–13.

Lysiuk O. S. Bezrobittia yak sotsialno-ekonomichna problema naselennia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. 2012. № 4 (70). S. 48–53.

Libanova E. M. Rynok pratsi : navch. posib. Kyiv : Tsentr navch. l-ry, 2003. 224 s.

Lisohor L. S. Prohnozuvannia rozvytku rynku pratsi v Ukraini: problemy ta perspektyvy. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia. 2012. № 1. S. 54–56.

Yurchyk I. B. Vzaiemozviazok efektyvnosti rynku pratsi ta yoho instytutsiinoho zabezpechennia. Naukovyi Visnyk Khersonskoho

derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2016. № 17. Ch. 4. S. 109.

Brenzovych K. S., Hlodan M. P. Analiz mihratsiinykh potokiv molodi Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo / holov. red. M. M. Palinchak. Uzhhorod : Helvetyka, 2017. Vyp. 16. Ch. 1. S. 26–29.

Chorna V. O. Trudova mihratsiia molodi yak faktor ruinuvannia

trudovoho potentsialu Ukrainy. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Ser. Sotsiolohiia. 2014. Vyp. 222. T. 234. S. 109–112.

Melnychuk D. P. Mihratsiini namiry studentskoi molodi ta yikh vplyv na motyvatsiinu skladovu liudskoho kapitalu Ukrainy. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2009. № 1. S. 116–124.

Mobilnist ta mihratsiini nastroi ukrainskoi molodi. URL: https://pon.org.ua/novyny/7240-moblnstta-mgracyn-nastroyi-ukrayinskoyi-molod.html (data zvernennia: 15.12.2020).

Analitychna zapyska «Ukraina 2020: demohrafichni ta mihratsiini vymiry bezpeky». K. : UIPP, 2012. S. 11.

Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2018. Stat. zbirnyk / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_EAN_2018.pdf (data zvernennia: 15.12.2020).

Naselennia Ukrainy za 2019 rik. Demohrafichnyi shchorichnyk / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_nas_2019.pdf (data zvernennia: 15.12.2020).

Hots A. A. Mizhnarodna trudova mihratsiia ukraintsiv v umovakh voiennoho konfliktu na skhodi krainy. Suchasni tendentsii trudovoi mihratsii v Ukraini : pres-daidzhest. II kv. 2019 r. / KZ «ZOUNB» ZOR, Vid. nauk. informatsii ta bibliohrafii ; pidhot. Yu. Shchehlova, red. T. Pishvanova. Zaporizhzhia : ZOUNB, 2019. 24 s.

Pratsia Ukrainy u 2018 rotsi. Statystychnyi zbirnyk / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2019. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_pu2018_pdf. (data zvernennia: 15.12.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.