ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. V. Zaiachkivska

Анотація


Досліджено основні аспекти правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності України та її підприємств. Виявлено проблеми у системі управління та визначено деякі напрями поліпшення ситуації.


Ключові слова


правове регулювання; зовнішньоекономічна діяльність; державне регулювання; правові аспекти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyshniakov A. K. Rehulyrovanye vneshneэkonomycheskoi deiatelnosty v Ukrayne. Kh. : OOO «Odyssei», 2005. 256 s.

Omelchenko A. Shliakhy vdoskonalennia ta rozvytku zakonodavstva Ukrainy pro zovnishnoekonomichnu diialnist. Pravo Ukrainy. 2011. № 6. S. 23–29.

Yushyna S. I. Suchasnyi stan ta deiaki kolizii pravovoho

rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti v Ukraini. Visnyk hospodarskoho sudochynstva. 2009. № 1. S. 54–58.

Pro zovnishnoekonomichnu diialnist : Zakon Ukrainy vid 16.04.1991 № 959-XII, iz zminamy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (data zvernennia: 14.12.2020).

Slastonenko O. O., Vorobei O. S. Pravove rehuliuvannia finansovykh vidnosyn u ZED: problemy ta perspektyvy rozvytku. Aktualni problemy zabezpechennia bezpeky ta sproshchennia protsedur mizhnarodnoi torhivli : zb. tez III naukovo-praktychnoi internetkonferentsii (17–24 travnia 2019 roku). Irpin ; Khmelnytskyi. 2019. S. 26–28.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV, iz zminamy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (data zvernennia: 14.12.2020).

Humeniuk O. H. Do pytannia pro osnovni pryntsypy mytnoho

rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2016. № 16 (4). S. 113–116.

Holynskyi Yu. O., Muliar V. V. Mytna polityka ta yii vplyv na menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Molodyi vchenyi. 2018. № 10(2). S. 745–748.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.