ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Pavelko, N. I. Нarapko

Анотація


У статті досліджено етапи аналітичної роботи в частині фінансових
результатів основної діяльності будівельних підприємств. Наведено
характеристику кожного з них. Ідентифіковано завдання організації
аналізу фінансових результатів будівельних підприємств. Окреслено
принципи організації економічного аналізу. Висвітлено особливості
розподілу обов’язків між суб’єктами економічного аналізу фінансових
результатів будівельних підприємств. Сформовано основні джерела
інформації для аналізу витрат і доходів, фінансових результатів основної
діяльності будівельних підприємств.


Ключові слова


будівництво; облік; будівельне підприємство; організація аналізу; фінансові результати; аналітичне забезпечення; основна діяльність; доходи; витрати.

Повний текст:

PDF

Посилання


O’SHonnessi Dj. Printsipyi organizatsii upravleniya firmoy. Moskva : MTPress, 1999. 265 s.

Baye M. R. Upravlencheskaya ekonomika i strategiya biznesa : ucheb. posobie dlya vuzov / per.s angl. pod red. A. M. Nikitina. Moskva : YUNITI-DANA, 1999. 743 s.

Orhanizatsiia obliku : navchalno-metodychnyi posibnyk dlia samostiinoho vyvchennia dystsypliny dlia studentiv spetsialnosti 7.03050901 «Oblik i audyt» haluzi znan 0305 «Ekonomika i pidpryiemnytstvo» usikh form navchannia / ukl. I. A. Bihdan,

H. M. Fadieieva. Kharkiv : KhIBM, 2012. 206 s.

Zamula I. V., Prymak T. S. Orhanizatsiia analizu finansovykh rezultativ v mezhakh marketynhovoho doslidzhennia konkurentnykh perevah. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho

tekhnolohichnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky. 2016. № 2. S. 12–19.

Kovalchuk T. M. Teoriia ekonomichnoho analizu : navch. posib. Cherkasy : ChNU, 2011. 544 s.

Kuzminskyi A. M., Sopko V. V., Zavhorodnii V. P. Orhanizatsiia

bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. Kyiv : Vyshcha shkola, 1993. 223 s.

Kupalova H. I. Teoriia ekonomichnoho analizu : navch. posib. Kyiv : Znannia, 2008. 639 s.

Lazaryshyna I. D. Ekonomichnyi analiz v Ukraini: istoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia. Rivne : NUVHP, 2005. 369 s. 9. Matiieshyn M. M. Orhanizatsiia ekonomichnoho analizu protsesu ekspluatatsii osnovnykh zasobiv u budivelnykh pidpryiemstvakh. Efektyvna ekonomika. 2014. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_7_47 (data zvernennia: 22.05.2020).

Mnykh Ye. V. Ekonomichnyi analiz : pidruchnyk. Kyiv : Znannia, 2011. 630 s.

Moshenskyi S. Z., Oliinyk O. V. Ekonomichnyi analiz : pidruch. / za red. F. F. Butyntsia. Zhytomyr : PP «Ruta», 2007. 704 s.

Parasii-Verhunenko I. M. Analiz hospodarskoi diialnosti : pidruch. / za red. L. M. Kindratskoi. Kyiv : KNEU, 2016. 629 s.

Boliukh M. A., Burchevskyi V. Z. Ekonomichnyi analiz : navch. posib. / za red. M. H. Chumachenka. Kyiv : KNEU, 2001. 540 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.