ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ІЗ ІНСТИТУЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ТА ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

I. L. Sazonets, V. V. Dzhyndzhoian

Анотація


У статті розглянуто сутність та основні форми соціальної
взаємодії підприємницьких структур із інституційним середовищем
та громадянським суспільством. Визначено основні форми
соціальної взаємодії: дотримання цілей Сталого розвитку великими
корпораціями, приєднання до Глобального договору ООН, розвиток
соціальних процесів в традиційному, корпоративному та
високотехнологічному підприємництві, розвиток соціального
підприємництва та розвиток соціального інвестування.


Ключові слова


соціальна взаємодія; підприємництво; корпорації; процеси; форми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку : колективна монографія / Безтелесна Л. І., Сазонець І. Л. та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф. Безтелесної Л. І. Рівне : Волин. обереги, 2016. 184 с.

Сазонець І. Л., Гладченко А. Ю., Гессен А. Є. Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги : монографія. Рівне : Волин. обереги, 2016. 352 с.

Сазонець О. М., Саричев В. І. Міжнародні організації в

управлінні людським розвитком: глобалізаційний вимір. Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2012. 252 с.

Сазонець І. Л., Саленко А. С. Постіндустріальний перехід та еволюція корпоративного високотехнологічного підприємництва. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. Рівне, 2018. № 2(82). С. 212‒221.

Сазонець І. Л., Саленко А. С. Сутність та трансформація основних форм підприємницької діяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. Рівне, 2018. № 3(83). С. 197‒205.

Кашуба О. М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Економіка і держава. 2015. № 6. С. 103‒106.

Котляревський О. В. Розвиток системи підприємництва в Україні. Економіка і держава. 2014. № 12. С. 128‒132.

Соціальне підприємництво. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальне підприємництво (дата звернення: 10.12.2019).

REFERENCES:

Sotsialnyi kontsept suspilnykh ta ekonomichnykh protsesiv natsionalnoho rozvytku : kolektyvna monohrafiia / Beztelesna L. I., Sazonets I. L. ta in. ; za nauk. red. d.e.n., prof. Beztelesnoi L. I. Rivne : Volyn. oberehy, 2016. 184 s.

Sazonets I. L., Hladchenko A. Yu., Hessen A. Ye. Sotsialno-ekonomichni determinanty hlobalnoi rivnovahy : monohrafiia. Rivne : Volyn. oberehy, 2016. 352 s.

Sazonets O. M., Sarychev V. I. Mizhnarodni orhanizatsii v upravlinni liudskym rozvytkom: hlobalizatsiinyi vymir. Dnipropetrovsk : Nova ideolohiia, 2012. 252 s.

Sazonets I. L., Salenko A. S. Postindustrialnyi perekhid ta

evoliutsiia korporatyvnoho vysokotekhnolohichnoho pidpryiemnytstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ser. Ekonomichni nauky. Rivne, 2018. № 2(82). S. 212‒221.

Sazonets I. L., Salenko A. S. Sutnist ta transformatsiia osnovnykh form pidpryiemnytskoi diialnosti. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ser. Ekonomichni nauky. Rivne, 2018. № 3(83). S. 197‒205.

Kashuba O. M. Pidpryiemnytstvo v Ukraini: problemy i perspektyvy rozvytku. Ekonomika i derzhava. 2015. № 6. S. 103‒106.

Kotliarevskyi O. V. Rozvytok systemy pidpryiemnytstva v Ukraini. Ekonomika i derzhava. 2014. № 12. S. 128‒132.

Sotsialne pidpryiemnytstvo. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Sotsialne pidpryiemnytstvo (data zvernennia: 10.12.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.