АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЩОДО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

L. V. Melnyk

Анотація


В статті проведено аналіз діючої законодавчої бази з питань іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників. Наведено порівняльну характеристику законодавчих актів, що визначають правові засади функціонування іпотечного кредитування. Систематизовано види іпотечних цінних паперів. Обгрунтовано потребу в подальшій оптимізації нормативно-правової бази з метою покращення умов доступу до позикових фінансових ресурсів суб’єктів малого та середнього агробізнесу.


Ключові слова


державне регулювання іпотечного кредитування; механізм державного регулювання; земельно-іпотечне кредитування; аграрне виробництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мохова Ю. Л. Сутність та складові механізму державного регулювання іпотечного кредитування в Україні. Держава та регіони. Сер. Державне управління. 2012. № 2. С. 88–90.

Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 № 898-IV, редакція від 06.11.2014. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/898-15. (дата звернення: 15.03.2019).

Мельник Л. В. Державне регулювання та підтримка використання ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 13. С. 1165–1172.

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати : Закон України від 19.06.2003 № 979-IV, редакція від 06.12.2012. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/979-15. (дата звернення: 15.03.2019).

Про іпотечні облігації : Закон України від 22.12.2005 № 3273-IV, редакція від 18.08.2012. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3273-15. (дата

звернення: 15.03.2019).

Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № 1378- IV, редакція від 02.03.2015 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1378-15/print1453789251116969. (дата звернення: 15.03.2019).

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно : Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV, редакція від

01.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15. (дата звернення: 15.03.2019).

Про заставу: Закон України від 02.10.1992 № 2654-ХІІ, редакція від 22.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12. (дата звернення: 15.03.2019).

Земельний кодекс України, редакція від 12.10.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. (дата звернення: 15.03.2019).

Про ринок земель: проект Закону від 14.09.2017 р. № 7112 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62540 (дата звернення: 15.03.2019).

Mokhova Yu. L. Sutnist ta skladovi mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia ipotechnoho kredytuvannia v Ukraini. Derzhava ta rehiony. Ser. Derzhavne upravlinnia. 2012. № 2. S. 88–90.

Pro ipoteku : Zakon Ukrainy vid 05.06.2003 № 898-IV, redaktsiia vid 06.11.2014. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/898-15. (data zvernennia: 15.03.2019).

Melnyk L. V. Derzhavne rehuliuvannia ta pidtrymka vykorystannia resursnoho potentsialu ipotechnoho kredytuvannia v ahrarnii sferi. Ekonomika i suspilstvo. 2017. Vypusk 13. S. 1165–1172.

Pro ipotechne kredytuvannia, operatsii z konsolidovanym ipotechnym borhom ta ipotechni sertyfikaty : Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 № 979-IV, redaktsiia vid 06.12.2012. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/979-15. (data zvernennia: 15.03.2019).

Pro ipotechni oblihatsii : Zakon Ukrainy vid 22.12.2005 № 3273-IV, redaktsiia vid 18.08.2012. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3273-15. (data

zvernennia: 15.03.2019).

Pro otsinku zemel: Zakon Ukrainy vid 11.12.2003 № 1378- IV, redaktsiia vid 02.03.2015 URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1378-15/print1453789251116969.

(data zvernennia: 15.03.2019).

Pro derzhavnu reiestratsiiu rechovykh prav na nerukhome maino : Zakon Ukrainy vid 01.07.2004 № 1952-IV, redaktsiia vid

01.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15. (data zvernennia: 15.03.2019).

Pro zastavu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 № 2654-KhII, redaktsiia vid 22.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12. (data zvernennia: 15.03.2019).

Zemelnyi kodeks Ukrainy, redaktsiia vid 12.10.2018. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. (data zvernennia: 15.03.2019).

Pro rynok zemel: proekt Zakonu vid 14.09.2017 r. № 7112 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62540 (data zvernennia: 15.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.