АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ УМОВ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ

O. Y. Bochko, O. I. Maletska, N. B. Savina

Анотація


Стаття розкриває результати аналізу експорту молочної продукції в контексті розширення умов евроінтеграції. Встановлено, що серед молокопродуктів найбільше експортували масло вершкове, сири, а також молоко згущене. Подано динаміку експорту молочних продуктів та країн експортерів у 2017–2018 рр. Узагальнено та встановлено основні країни-експортери молочної продукції, серед яких Казакстан, Молдова, Марокко, Грузія, Китай, Вірменія. Виявлено причини динаміки зміни експорту молочної продукції. Внесено пропозиції для збільшення обсягів експорту молочної продукції.


Ключові слова


експорт: молочна продукція; молоко; сировина; виробництво молока; країни-експортери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Божидарнік Т. В. Теоретико-методологічні засади імплементації зарубіжного досвіду регулювання ринку молока у вітчизняну практику. Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія. 2013. Вип. 10. С. 17–28.

Бурка А., Гонтар В., Кищук О., Костомаха В., Панкратов А., Поліщук Р., Шапоавал Б., Ярмак А. Практичний довідник експортера молочної продукції : URL: https://regionet.org.ua/files/Dairy20directory20for20exporter1.pdf

(дата звернення: 15.01.2019).

Державна служба статистики України. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.01.2019).

Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua. (дата звернення: 15.01.2019).

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку URL:

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/53.pdf (дата звернення:15.01.2019).

Електронний ресурс: URL: http://milkua.info/uk (дата звернення: 15.01.2019).

Євчук Л. А. Проблеми ринку молокопродуктів. Економіка АПК. 2002. № 12.

Мороз О. В., Карачина Н. П., Несен Л. М., Філатова Л. С. Обґрунтування функціональності ринку молочної продукції в Україні. Економіка, фінанси, право. 2014. № 12/1. С. 8.

Музичко Я. «Бутерброд без масла» Всеукраїнський журнал «Молоко і ферма», 2019, квітень, № 2 (51). URL: http://milkua.info/pdf/51-milkmag-all.pdf (дата звернення:

01.2019).

Савицька В. Актуальні проблеми розвитку ринку молока і

молочних продуктів. Економіка АПК. 2002. № 11 С. 102–138.

Україна увійшла до ТОП-10 світових експортерів молочної продукції. URL: http://agroportal.ua/ua/news/zhivotnovodstvo/ukraina-voshla-v-top10-mirovykh-eksporterov-molochnoi-produktsii/. (дата звернення: 15.01.2019).

Bozhydarnik T. V. Teoretyko-metodolohichni zasady implementatsii zarubizhnoho dosvidu rehuliuvannia rynku moloka u vitchyznianu praktyku. Ekonomichni nauky. Ser. Ekonomichna teoriia ta ekonomichna istoriia. 2013. Vyp. 10. S. 17–28.

Burka A., Hontar V., Kyshchuk O., Kostomakha V., Pankratov A., Polishchuk R., Shapoaval B., Yarmak A. Praktychnyi dovidnyk

eksportera molochnoi produktsii : URL:

https://regionet.org.ua/files/Dairy20directory20for20exporter1.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua (data zvernennia: 15.01.2019).

Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy. URL: http://sfs.gov.ua. (data zvernennia: 15.01.2019).

Dzhedzhula V. V., Yepifanova I. Iu., Hladka D. O. Rynok molochnoi haluzi: stan ta tendentsii rozvytku URL:

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/53.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Elektronnyi resurs: URL: http://milkua.info/uk (data zvernennia:

01.2019).

Yevchuk L. A. Problemy rynku molokoproduktiv. Ekonomika APK. 2002. № 12.

Moroz O. V., Karachyna N. P., Nesen L. M., Filatova L. S. Obgruntuvannia funktsionalnosti rynku molochnoi produktsii v

Ukraini. Ekonomika, finansy, pravo. 2014. № 12/1. S. 8.

Muzychko Ya. «Buterbrod bez masla» Vseukrainskyi zhurnal «Moloko i ferma», 2019, kviten, № 2 (51). URL: http://milkua.info/pdf/51-milkmag-all.pdf (data zvernennia:

01.2019).

Savytska V. Aktualni problemy rozvytku rynku moloka i molochnykh produktiv. Ekonomika APK. 2002. № 11 S. 102–138. 11. Ukraina uviishla do TOP-10 svitovykh eksporteriv molochnoi produktsii. URL: http://agroportal.ua/ua/news/zhivotnovodstvo/ukraina-voshla-v-top10-mirovykh-eksporterov-molochnoi-produktsii/. (data zvernennia: 15.01.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.