КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

І. V. Khadzhуnov, I. O. Usyk

Анотація


У статті досліджено концептуальні підходи до визначення категорій структурна зміна, структурна реформа, структурні зрушення, структурна трансформація. Надано визначення структурної трансформації моделі розвитку економіки країни. Обґрунтовано формування концепції трансформації моделі розвитку економіки країни. Встановлено, що концепція структурної трансформації моделі розвитку економіки країни містить: теоретико-методологічний, методичний, інструментально-модельний та організаційний рівні.


Ключові слова


структурна трансформація; зміна; зрушення; реформа; концепція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мартьянов М. Структурно-інноваційна модель економічного розвитку регіонів України. Вісник КНТЕУ. 2015. № 1. С. 34–44. 2. Прушківська Е. В. Еволюція концепцій структурування національної економіки. Проблеми економіки. 2010. № 2. С. 87–94.

Онищенко В. П., Пашков С. О. Оцінка потенціалу країн до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій.

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2010. № 10. С. 36–39.

Желюк Т. Структурні трансформації як джерело формування нової якості економічного зростання. Світ фінансів : наук. журнал. ТНЕУ, 2010. Вип. 2. С. 7–17.

Martianov M. Strukturno-innovatsiina model ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy. Visnyk KNTEU. 2015. № 1. S. 34–44.

Prushkivska E. V. Evoliutsiia kontseptsii strukturuvannia natsionalnoi ekonomiky. Problemy ekonomiky. 2010. № 2. S. 87–94.

Onyshchenko V. P., Pashkov S. O. Otsinka potentsialu krain do haluzevykh strukturnykh zrushen v konteksti svitovykh tendentsii. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2010. № 10. S. 36–39.

Zheliuk T. Strukturni transformatsii yak dzherelo formuvannia novoi yakosti ekonomichnoho zrostannia. Svit finansiv : nauk. zhurnal. TNEU, 2010. Vyp. 2. S. 7–17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.