ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

A. O. Radko, I. B. Melnyk

Анотація


У статті розглядається Інтернет-маркетинг як сучасний дієвий засіб просування продукції підприємства на ринку. Виділена роль засобів масової інформації в мережі Інтернет та досліджена їх популярність для здійснення електронної комерції. Показано роль смартфонів при використанні інформації з Інтернет-мережі. Обґрунтована необхідність використання інтерактивних технологій українськими виробниками для виходу на європейський ринок.


Ключові слова


Інтернет-маркетинг; електронна комерція; пошукові сайти; Інтернет-мережа; смартфон.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балик У. О., Колісник М. В. Електронна комерція як елемент системи світового господарства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. 2014. № 811. С. 11–19.

Євтушенко Д. Д. Електронний бізнес, електронна комерція, Інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 184–188.

Курант Т. Електронна комерція як спосіб задоволення попиту на онлайн-ринку. Схід. 2014. № 6. С. 19–24.

Чайковська В. П. Електронна комерція в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку. Інтелект XXI. 2016. № 3. С. 38–48. 5. Бойчук І. В. Практика застосування маркетингу в діяльності вітчизняних промислових підприємств. Вісник ЛКА. Серія: Економічна. Випуск 22. Львів : Вид-во Львівської

Комерційної Академії, 2006. 422 c.

Бойчук І. Значення промислового маркетингу в розвитку ринкових економічних відносин в Україні. URL:

http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=42822 (дата звернення: 15.05.2019).

Шкляєва Г. О. Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7). С. 509–514.

Ковшун Н. Е., Радько А. О. Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями арохолдингів України. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. № 1. С. 144–150.

ALEXA’S MARKETING STACK. URL: https://try.alexa.com (дата

звернення: 15.05.2019).

Consumer Barometer. URL: https://www.consumerbarometer.com (дата звернення: 15.05.2019).

Balyk U. O., Kolisnyk M. V. Elektronna komertsiia yak element systemy svitovoho hospodarstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Lohistyka. 2014. № 811. S. 11–19.

Yevtushenko D. D. Elektronnyi biznes, elektronna komertsiia, Internet-torhivlia: sutnist ta vzaiemozviazok poniat. Biznes Inform. 2014. № 8. S. 184–188.

Kurant T. Elektronna komertsiia yak sposib zadovolennia popytu na onlain-rynku. Skhid. 2014. № 6. S. 19–24.

Chaikovska V. P. Elektronna komertsiia v Ukraini: suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku. Intelekt XXI. 2016. № 3. S. 38–48.

Boichuk I. V. Praktyka zastosuvannia marketynhu v diialnosti vitchyznianykh promyslovykh pidpryyemstv. Visnyk LKA. Seriia: Ekonomichna. Vypusk 22. Lviv : Vyd-vo Lvivskoi Komertsiinoi Akademii, 2006. 422 c.

Boichuk I. Znachennia promyslovoho ma-rketynhu v rozvytku rynkovykh ekonomichnykh vidnosyn v Ukraini. URL: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=42822 (data zvernennia: 15.05.2019).

Shkliaieva H. O. Interaktyvni marketynhovi komunikatsii u menedzhmenti pidpryiemstva. Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk. 2014. № 1 (7). S. 509–514.

Kovshun N. E., Radko A. O. Upravlinnia interaktyvnymy marketynhovymy komunikatsiiamy arokholdynhiv Ukrainy. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu. 2015. № 1. S. 144–150.

ALEXAS MARKETING STACK. URL: https://try.alexa.com (data

zvernennia: 15.05.2019).

Consumer Barometer. URL: https://www.consumerbarometer.com (data zvernennia: 15.05.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.