ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ЕТАПІ ЗАВЕРШЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІНВЕСТИЦІЙ В НИХ

О. V. Zinkevych

Анотація


Статтю присвячено розгляду методики обліку основних засобів на етапі завершення інвестицій в них. Проаналізовано існуючий підхід та подано пропозиції щодо відображення таких операцій на бухгалтерських рахунках з урахуванням напрямків та причин вибуття. Сформовано рекомендовану кореспонденцію рахунків. Описано зміни, що торкнуться реквізитів первинних бухгалтерських документів та реєстрів, використовуваних при відображенні господарських операцій з вибуття необоротних активів та їх наступного повернення.


Ключові слова


основні засоби; інші необоротні матеріальні активи; вибуття необоротних активів; облік; перекласифікація активів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. (дата звернення:15.05.2019).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів : наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. № 561. URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293623. (дата звернення: 15.05.2019).

Зінкевич О. В. Облік основних засобів на етапі реалізації реальних (капітальних) інвестицій. Економіка та суспільство:

електронне наукове фахове видання. 2017. № 9. С. 1127–1133. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-9/16-stati-9/998-zinkevich-o-v. (дата звернення: 15.05.2019).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських

операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. URL:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. (дата звернення:

05.2019).

Должанський А. М., Сістук О. М. Облік операцій з консервації

основних засобів. Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці : тези виступів Другої міжнар. науково-практичної конф. м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. Ужгород, 2015. С. 80–82.

Зінкевич О. В. Щодо обліку стану та руху основних засобів як елементу інформаційного забезпечення аудиту. Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності : матеріали екон. наук. Інтернет-конф. Ч. 1. Тернопіль, 2010. С. 64–66.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27.04.2000 r. № 92. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. (data zvernennia: 15.05.2019).

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku osnovnykh

zasobiv : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30 veresnia 2003 r. № 561. URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293623. (data zvernennia: 15.05.2019).

Zinkevych O. V. Oblik osnovnykh zasobiv na etapi realizatsii realnykh (kapitalnykh) investytsii. Ekonomika ta suspilstvo:

elektronne naukove fakhove vydannia. 2017. № 9. S. 1127–1133. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-9/16-stati-9/998-zinkevich-o-v. (data zvernennia: 15.05.2019).

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30 lystopada 1999 r. № 291. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. (data zvernennia:

05.2019).

Dolzhanskyi A. M., Sistuk O. M. Oblik operatsii z konservatsii

osnovnykh zasobiv. Udoskonalennia obliku, analizu, audytu i zvitnosti u suchasnykh umovakh hlobalizatsiinykh protsesiv u svitovii ekonomitsi : tezy vystupiv Druhoi mizhnar. naukovo-praktychnoi konf. m. Uzhhorod, 21-22 kvit. 2015 r. Uzhhorod, 2015. S. 80–82.

Zinkevych O. V. Shchodo obliku stanu ta rukhu osnov-nykh zasobiv yak elementu informatsiinoho zabezpechennia audytu. Suchasni problemy ekonomiky v umovakh hlobalnoi finansovoi

nestabilnosti : materialy ekon. nauk. Internet-konf. Ch. 1. Ternopil, 2010. S. 64–66.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.