НОВА ПАРАДИГМА СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. B. Savina, N. E. Kovshun

Анотація


Доведено необхідність розробки нової парадигми системи сталого водокористування як складової національної економіки. Запропоновано стратегічний інструментарій раціоналізації водокористування з метою забезпечення переходу держави та її регіонів до сталого розвитку. Визнана необхідність розробки дієвого комплексу засобів, методів, важелів і регуляторів цілеорієнтованого впливу на процеси сталого водокористування в Україні з урахуванням ресурсних обмежень. Стратегічний інструментарій розглянуто для суб’єктів управління п’яти рівнів.


Ключові слова


водокористування; національна економіка; стратегічний інструментарій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Юридична енциклопедія: В 6-т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відповід. ред.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 2. – 744 с. 2. Ковшун Н. Е. Техногенна складова екологічної безпеки регіону / Н. Е. Ковшун, Е. К. Палюшек // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Економіка. – Випуск 4 (44). – Рівне, 2008. –

С. 104–110.

Шмандій В. М. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти): автореф. дис... д-ра техн. наук: 21.06.01 / В. М. Шмандій ; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем. – Х., 2003. – 36 с. 4. Правовое обеспечение безопасности человека (материалы научно-практической конференции) // Государство и право. – 1999. – № 7. – С. 107–121.

Загоруй Я. Економічні аспекти екологічної безпеки [Електронний ресурс] / Я. Загоруй. – Режим доступу:

http://h.ua/story/5807.

Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки : навч. та

наук.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев. – К. : Знання-Прес, 2002. – 332 с.

Бредихина В. Л. Правовые способы защиты права граждан на безопасную окружающую среду / В. Л. Бредихіна // Проблеми законності. Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 56. – С. 83–88. 8. Ковшун Н. Е. Напрямки досягнення стійкості функціонування господарських систем / Н. Е. Ковшун, В. О. Солодкий //

Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 1. – 2013. – С. 187–191.

Енергоефективність: стратегічний ресурс трансформації виробничо-економічних відносин: Монографія / О. М. Алимов, О. О. Демешок, І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко та ін. / за науковою редакцією В. В. Микитенко. – К. : Київський національний університет технологій та дизайну МОНмолодьспорту України, 2012. – 734 с.

Узгодження економічного зростання та соціального розвитку : монографія / І. С. Гращенко, І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко, Г. Г. Савина та ін.; за загальною ред. Г. Г. Савиної. – Херсон : ХНТУ, 2012. – 537 с.

Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь: Монографія / Геєць В. М., Лібанова Е. М., Жулинський М. Г., Микитенко В. В. та ін. ; кер. авт. колективу Е. М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»,

– 412 с.

Формування ефективних механізмів управління в умовах

пріоритетності знаннєвої компоненти економічного розвитку: Монографія / Вдовенко С. М., Каленюк І. С., Микитенко В. В., Савченко В. Ф. Худолей В. Ю. ; за заг. ред. к.е.н., доц. Л. С. Ладонько / Чернігівський державний інститут економіки та управління МОН України. – Ніжин, ТПК «Орхідея», 2013. –

с.

Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні : монографія / за науков. редак. акад. НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С. О. Лизуна; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. – Київ : ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. – 64 с. 14. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України : монографія / Алимов О. М., Бистряков І. К., Драган І. В., Микитенко В. В. та ін.; за на-ук. ред. академіка НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». – К. : ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. – 45 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.