УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ У НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

V. M. Strilchuk

Анотація


Наведені результати дослідження основ управління екологічними ризиками. Розглянуто базову термінологію. Визначено фактори екологічного ризику у багатоцільовому екологічному комплексі,
який розглядається як нова структура локального природокористування. Показано стратегію та тактику управління ризиками в багатоцільовому екологічному комплексі. Обґрунтовано відповідну концепцію, яка базується на розробці економічних, соціальних і правових важелів регулювання ризиків. Відбір важелів здійснено залежно від етапу реалізації БЕК. Розглянуто різні методи зниження рівня ризику в умовах функціонування БЕК.


Ключові слова


ризики; екологічні ризики; організаційна структура; багатоцільовий екологічний комплекс; управління ризиками.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк, Л. Л. Шамілева, Ю. С. Залознова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 533 c.

Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем / М. А. Хвесик, А. В. Степаненко, Г. О. Обиход, О. М. Ляшенко, Н. В. Дацій, А. М. Сундук, І. О. Ілляшенко; ред. М. А. Хвесик. – К. : На-

ук. думка, 2013. – 486 c.

Кожушко Л. Ф. Екологічний менеджмент : підруч. /

Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – К. : Акад., 2007. – 432 c.

Словник-довідник з екологічного менеджменту : навч. посіб. / П. М. Скрипчук, Л. Ф. Кожушко, Т. П. Галушкіна, О. І. Скрипчук. – Рівне, 2009. – 356 c. – С. 353–355.

Економічний ризик: ігрові моделі : навч. посібник / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний ; за ред. В. В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.

Кириченко О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко,

С. А. Єрохін. – К. : Знання, 2009. – 573 с.

Кочетков В. Н. Экономический риск и методы его измерения : учеб. пособие / В. Н. Кочетков, Н. А. Шипова. – К. : Европейский университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, 2000. – 68 с.

Лук’янова В. В. Діагностика ризику діяльності підприємства / В. В. Лук’янова. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2007. – 312 с.

Макарова Н. С. Економіка природокористування : навч. посібник / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 322 с.

Деева Н. Э. Сущность и классификация экологических рисков // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 49. – Донецьк : ДонНТУ, 2002. – С. 219–229.

Деева Н. Э. Методические особенности оценки и прогнозирования экологических рисков промышленных предприятий // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук. пр. Вип. 177. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Т. 1. – С. 255–267.

Барбашова Н. В. Взаємозв’язок понять "екологічний ризик" та "екологічна безпека" / Н. В. Барбашова // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 72. – С. 245–253.

Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень : монографія / за заг. ред. проф. С. К. Рамазанова. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – 948 с.

Гавадзин Н. О. Класифікація еколого-економічних ризиків та методичні підходи до визначення їх рівня при видобуванні вуглеводнів / Н. О. Гавадзин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 3(1). – С. 171–174.

Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк, Т. П. Галушкіна, Г. В. Крусір та ін. ; за ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк / Мін-во освіти і науки України, ОДЕУ. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.