ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

I. L. Sazonets, N. A. Sipailo

Анотація


У статті розглянуто сутнісно-змістовну характеристику поняття «неприбуткова організація» та їх класифікацію. Досліджено етапи розвитку неприбуткових недержавних організацій та їх роль у соціально-економічному розвитку України. Запропоновано основні заходи державного і недержавного впливу на стимулювання розвитку діяльності неприбуткових недержавних організацій.


Ключові слова


неприбуткова організація; громадська організація; соціальний розвиток; економічний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/2755-17.

Закон України «Про громадські об’єднання» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.

Договор ООН (Статья 71 Параграф 10 288 (Х) ECOSOC 27 февраля 1950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.un.org/ru/sections/documents/general-assemblyresolutions/index.html/.

Буко С. Л. Ціннісні орієнтири сучасного менеджменту : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології / Буко С. Л. ; Інститут соціології НАН України. – Київ, 2009.

Українська програма партнерства у галузі мас-медіа [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/programs/umpp.html. 6. Чернявська Л. Н. Роль міжнародних неурядових організацій у перебудові політичної системи світу в умовах глобалізації / Л. Н. Чернявська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2005. – Випуск 53 (Ч. 1). – С. 95–104.

Чалюк Ю. О. Роль міжнародних неурядових організацій у вирішенні соціальних проблем / Ю. О. Чалюк // Формування ринкової економіки: наук. зб. / М-во освіти і науки, молоді та

спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; [відп. ред. О. О. Бєляєв.] – 2013. – Вип. 29. – С. 282–290.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.