ЯКІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ

O. O. Osadcha

Анотація


У статті досліджується зміст категорії «якість обліково-аналітичної інформації». Обґрунтовано, що головним продуктом облікового процесу є фінансова звітність. Розглянуто основні положення програми менеджменту якості обліково-аналітичної інформації через призму філософії менеджменту Демінга. Узагаль-
нено теоретичні аспекти кількісного оцінювання якості обліково-аналітичної інформації.


Ключові слова


якість; обліково-аналітична інформація; МСФЗ; менеджмент якості; оцінювання якості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Азгальдов Г. Г. Квалиметрия: первоначальные сведения. Справочное пособие с примером для АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» : Учеб. пособие / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин, В. В. Садовов. – М. : Высш. шк., 2010. – 143 с.

ДСТУ ISO 9000:2007. Основні положення та словник термінів : Національний стандарт України. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с.

Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста / Гончаров С. М., Кушнір Н. Б., за ред. проф. С. М. Гончарова. – Рівне : НУВГП, 2008. – 264 с. 10, 17.

Концептуальна основа фінансової звітності : IASB; Стандарт, Міжнародний документ, Концепція від 01.09.2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/929_009.

Нив Р. Генри. Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса / Генри Р. Нив ; пер. с англ. [Ю. Рубаник (1-18 главы); Ю. Адлер и В. Шпер (19-32 главы) ]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 370 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://deming.ru/Books/ ProstrDem2.htm.

Чемкарев А. Н. Квалиметрия и управление качеством. Ч.1. Квалиметрия : учеб. пособие / А. Н. Чемкарев. – Самара : Из-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2010. - 172 с.

Pounder B. Measuring Accounting Quality / Bruce Pounder // Strategic Finance Magazine. – Мау 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mydigimag.rrd.com/publication/?i=157428.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.