Вісник Національного університету водного господарства та природокористування


Збірник наукових статей Вісник Національного универсітету водного господарства та природокористування є спеціалізованим періодичним науковим виданням в якому публікуються результати закінчених наукових досліджень за напрямками технічних, сільськогосподарських та економічних наук.

Збірник видається 4 рази на рік.

Bulletin National University of Water and Environmental Engineering

Редакційна колегія збірнику наукових праць  «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування», серія «Технічні науки» запрошує до опублікування наукові статті, які відповідають наступним спеціальностям:
194 – гідротехнічне будівництва, водна інженерія та водні технології,
192 – будівництво та цивільна інженерія,
113 – прикладна математика,
184 – гірництво,
122 – комп’ютерні науки,
141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
121 – інженерія програмного забезпечення,
191 – архітектура та містобудування,
133 – галузеве машинобудування. 

 

 

Шановні автори!

З 1 січня 2020 року змінились реквізити оплати за публікацію статті!
Отримувач: Національний університет водного господарства та природокористування

Код ЄДРПОУ 02071116

Рахунок: UA 388201720313281002202013871
в Держказначейській службі України (ДКСУ), м. Київ

 Призначення платежу: за публікацію статті у Віснику НУВГП


 

 

 
У збірнику публікуються наукові статті з гідромеліорації, раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, водопостачання та водовідведення, будівництва, машинознавства, прикладної математики.

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Bulletin National University of Water and Environmental Engineering

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 №1188 збірник внесений до переліку фахових видань України (категорія «Б») у галузі сільськогосподарських наук (101 – Екологія, 201 - Агрономія).
Метою збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія Сільськогосподарські науки» є оприлюднення результатів наукових досліджень агросфери.

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та здобувачів вищої освіти.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Bulletin National University of Water and Environmental Engineering

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (серія «Економічні науки») є фаховим науковим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних та навчально-методичних досліджень сучасних проблем економіки. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, державні службовці, викладачі закладів вищої освіти, здобувачі вищої освіти усіх рівнів та представники бізнесу.

Наказом Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019 року "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України" Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (серія "Економічні науки") внесено до списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б").

Тематична спрямованість наукового фахового видання (спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

073 «Менеджмент»

Редакційна колегія:

Головний редактор - Мошинський Віктор Степанович, ректор НУВГП, доктор сільськогосподарських наук, академік Академії економічних наук України, професор
Заступник головного редактора - Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор НУВГП з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Відповідальний секретар - Зінкевич Оксана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту НУВГП

Члени редакційної колегії з України:

Акімова Л.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки природокористування (Національний університет водного господарства та природокористування)
Антонюк О.Р., д.е.н., доцент, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)
Безтелесна Л.І., д.е.н., професор, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування)
Вовк В.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Грицюк П.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Іляш О.І., д.е.н., професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності (Міжнародний університет фінансів, м. Київ)
Ковшун Н.Е., д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Крисак А.І., д.е.н., завідувач сектору наукової роботи студентів (Національний університет водного господарства та природокористування)
Левицька С.О., д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Мальчик М.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу (Національний університет водного господарства та природокористування)
Мамонтова Н.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту (Національний університет «Острозька академія»)
Міщук Г.Ю., д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування)
Нікитенко Д.В., д.е.н., доцент, начальник відділу організації міжнародної освіти та міграційних питань (Національний університет водного господарства та природокористування)
Осадча О.О., д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Павелко О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Поляков М.В., д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Самолюк Н.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування)
Сазонець І.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)
Сазонець О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Скрипчук П.М., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Ханін І.Г., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Чижевська Л.В., д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту (Державний університет «Житомирська політехніка»)
Якимчук А.Ю., д.е.н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)

Зарубіжні члени редакційної колегії:

Клапків Юрій (Klapkiv Jurij), к.е.н., викладач кафедри страхування (Uniwersytet Łódzki, м. Лодзь, Республіка Польща)

Матушак-Флейшман Аліна (Matuszak-Flejszman Alina), д.е.н., професор, продекан факультету товарознавства (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, м. Познань, Республіка Польща)

Ментел Гжегож (Mentel Grzegorz), д.е.н., доцент відділу кількісних методів (Politechnika Rzeszowska, м. Жешув, Республіка Польща)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація