ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО ВПЛИВУ РІЛЬНИЦТВА У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

V. V. Fedonіuk, I. M. Merlenko, M. A. Fedonіuk, S. P. Bondarchuk, N. S. Kovalchuk, S. T. Vozniuk

Анотація


У статті розглянуто потенційні види негативного екологічного впливу технологічних процесів рільництва на екологічний стан атмосферного повітря у Рівненській області.

За статистичними даними 2019 р., у розрізі адміністративних районів області проведено розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів, що утворюються внаслідок роботи двигунів внутрішнього згоряння сільськогосподарської техніки, а також розрахунок втрат ґрунту внаслідок вітрової ерозії на полях області. Встановлено, що найменшого впливу від вітрової ерозії зазнають землі Зарічненського та Дубровицького районів (за старим адміністративним поділом). Найбільшого впливу зазнали землі Костопільського, Здолбунівського, Корецького, Дубенського та Острозького районів (за старим адміністративним поділом). Розроблено ряд рекомендацій для мінімізації негативного екологічного впливу рільництва на стан атмосферного повітря в регіоні.


Ключові слова


рільництво; екологія; атмосферне повітря; еро зія; сільське господарство; Рівненська область.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовчалюк Л. М., Федонюк В. В. Оцінка впливу на екологічний стан атмосфери рільництва (на прикладі с/г підприємства «Случ»). Енергетична безпека навколишнього середовища : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2019 року). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 52–55.

Вишневська О. М., Бобровська Н. В. Природно-ресурсна основа розвитку аграрного сектору: теоретичні і практичні аспект : монографія. Миколаїв, 2015. 180 c.

Gutsalenko L.,Wasilewski M., Mulyk T., Marchuk U., Mulyk Ya. Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland. Economic annals-ХХІ. 2018. № 170 (3–4). P. 79–84. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V170-14.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Рівненській області у 2019 р. URL: https://www.ecorivne.gov.ua/report_about_environment/ (дата звернення: 11.11.2021).

Екологічні проблеми землеробства / за ред. І. Д. Примака. К. : Центр учбової літератури, 2010. 456 с.

Зінчук М. І., Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Мерленко І. М., Федонюк М. А. Динаміка гумусу та основних елементів живлення у ґрунтах Волинської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Сільськогосподарські науки. Рівне : НУВГП, 2021. Вип. 1(93). С. 90–100.

Мерленко І. М., Бондарчук С. П., Федонюк М. А., Панькевич С. Г., Ковальчук Н. С. Аналіз динаміки чисельності поголів’я тварин та птиці: тенденції та наслідки. Вісник Національного універ ситету водного господарства та природокористування. Сер. Сільськогоспо дарські науки. Рівне : НУВГП, 2021. Вип. 1(93). С. 78–89.

Матвєєв П. М. Методичні засади визначення втрат ґрунту від вітрової ерозії Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. URL:http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=3265&i=21 (дата звернення: 11.11.2021).

Мулик Т. О. Оцінка впливу сільського господарства на довкілля: регіональний аспект. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». № 19 (2020). С. 135–142. URL: https://modecon.mnau.edu.ua. (дата звернення: 11.11.2021).

Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності : Наказ Держкомстату України від 06.09.2000 № 293. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0293202-00#Text. (дата звернення: 11.11.2021).

Смаглій О. Ф. Агроекологія. К. : Вища освіта, 2006. 671 с.

Сонько С. П. Роль екологічної проблематики у забезпеченні фундаментального статусу аграрної науки. Хімія, Екологія та Освіта : зб. наук. праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Полтава, 2016. С. 141

Статистичний збірник «Рослинництво України» 2017 рік. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm. (дата звернення: 11.11.2021).

Федонюк В. В., Федонюк М. А., Панькевич С. Г. Досвід використання програми Google Earth при викладанні географічних дисциплін. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. № 6 (38). С. 138–148.

Федулова І. В. Вплив сільського господарства на екологію. Інформаційна культура в сучасному світі : матеріали наукового семінару / за ред. С. О. Гуткевич, З. В. Григорової, З. В. Андросюк. К. : НТУУ КПІ, 2013. Вип. 2. С. 24–28.

REFERENCES:

Bovchaliuk L. M., Fedoniuk V. V. Otsinka vplyvu na ekolohichnyi stan atmosfery rilnytstva (na prykladi s/h pidpryiemstva «Sluch»). Enerhetychna bezpeka navkolyshnoho seredovyshcha : materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (03–05 zhovtnia 2019 roku). Lutsk : IVV Lutskoho NTU, 2019. S. 52– 55.

Vyshnevska O. M., Bobrovska N. V. Pryrodno-resursna osnova rozvytku ahrarnoho sektoru: teoretychni i praktychni aspekt : monohrafiia. Mykolaiv, 2015. 180 c.

Gutsalenko L.,Wasilewski M., Mulyk T., Marchuk U., Mulyk Ya. Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland. Economic annals-ХХІ. 2018. № 170 (3–4). P. 79–84. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V170-14.

Dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Rivnenskii oblasti u 2019 r. URL: https://www.ecorivne.gov.ua/report_about_environment/ (data zvernennia: 11.11.2021).

Ekolohichni problemy zemlerobstva / za red. I. D. Prymaka. K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2010. 456 s.

Zinchuk M. I., Bondarchuk S. P., Bondarchuk L. F., Merlenko I. M., Fedoniuk M. A. Dynamika humusu ta osnovnykh elementiv zhyvlennia u gruntakh Volynskoi oblasti. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ser. Silskohospodarski nauky. Rivne : NUVHP, 2021. Vyp. 1(93). S. 90–100.

Merlenko I. M., Bondarchuk S. P., Fedoniuk M. A., Pankevych S. H., Kovalchuk N. S. Analiz dynamiky chyselnosti poholivia tvaryn ta ptytsi: tendentsii ta naslidky. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ser. Silskohospodarski nauky. Rivne : NUVHP, 2021. Vyp. 1(93). S. 78–89.

Matvieiev P. M. Metodychni zasady vyznachennia vtrat gruntu vid vitrovoi erozii Kharkivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet im. V. V. Dokuchaieva. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=3265&i=21 (data zvernennia: 11.11.2021).

Mulyk T. O. Otsinka vplyvu silskoho hospodarstva na dovkillia: rehionalnyi aspekt. Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics». № 19 (2020). S. 135–142. URL: https://modecon.mnau.edu.ua. (data zvernennia: 11.11.2021).

Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku vykydiv zabrudniuiuchykh rechovyn u povitria avtotransportom, yakyi vykorystovuietsia subiektamy hospodarskoi diialnosti ta inshymy yurydychnymy osobamy vsikh form vlasnosti : Nakaz Derzhkomstatu Ukrainy vid 06.09.2000 № 293. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0293202-00#Text. (data zvernennia: 11.11.2021).

Smahlii O. F. Ahroekolohiia. K. : Vyshcha osvita, 2006. 671 s.

Sonko S. P. Rol ekolohichnoi problematyky u zabezpechenni fundamentalnoho statusu ahrarnoi nauky. Khimiia, Ekolohiia ta Osvita : zb. nauk. prats II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii. Poltava, 2016. S. 160– 166.

Statystychnyi zbirnyk «Roslynnytstvo Ukrainy» 2017 rik. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm. (data zvernennia: 11.11.2021).

Fedoniuk V. V., Fedoniuk M. A., Pankevych S. H. Dosvid vykorystannia prohramy Google Earth pry vykladanni heohrafichnykh dystsyplin. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2013. № 6 (38). S. 138–148.

Fedulova I. V. Vplyv silskoho hospodarstva na ekolohiiu. Informatsiina kultura v suchasnomu sviti : materialy naukovoho seminaru / za red. S. O. Hutkevych, Z. V. Hryhorovoi, Z. V. Androsiuk. K. : NTUU KPI, 2013. Vyp. 2. S. 24–28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.