АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТ

Y. V. Hryb, M. A. Mykhalchuk, D. Y. Voityshyna

Анотація


Споживацьке ставлення суспільства до використання природних ресурсів спричинило негативні наслідки на стан навколишнього середовища, природних ресурсів. Зокрема, реалізація масштабних проєктів з будівництва каскаду руслових водосховищ на р. Дніпро, масштабної осушувальної меліорації на Західному Поліссі України, будівництво промислових гігантів і великих міст, не забезпечених системою ефективного очищення стоків, розорювання земель вище допустимого мінімуму у басейнах річок – це наша сучасність. В результаті ми маємо суцільне поширення «гарячих» точок забруднення поверхневих вод, що вимагає значних іноземних інвестицій для врятування Дніпра, зникнення сотень малих річок і десятків відпрацьованих (застарілих) меліоративних систем, нищення природних умов, відтворення промислових запасів аборигенної іхтіофауни, нищення лісів, заплавних луків. Потепління клімату викликало проблему інтенсивного випаровування поверхневих вод, їх забруднення, цвітіння за рахунок розвитку мікроводоростей і водяної рослинності, пересушення земель. Звідси необхідність переорієнтації методів ведення сільського господарства, розробки екологічних і економічних основ розвитку народного господарства у сучасний період зміни клімату.

Ключові слова


суспільство; життєзабезпечення; природні ресурси; компенсаційні заходи; кліматичний чинник; реабілітація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриб Й. В. Економічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління) : рукопис. Інститут гідрології НАН України. 2002. Київ. 410 с.

Гриб Й. В. Анализ заморных

явлений в малых реках западного Полесья. Гидробиологический журнал. 1972. № 2. Т. 11. С. 42–48.

Моніторинг природокористування та стратегія реабілітації порушених річкових і озерних екосистем / колектив авторів за ред. д.б.н. Гриба Й. В. Рівне-Вінниця. 2015. 486 с.

Гриб И. В. Гидрохимический режим,

охрана и перспективы использования рек Западного Полесья в народном хозяйстве. Проблемы мелиоративной географии Припятского Полесья. Ленинград. 1987. С. 96–110.

Будз М. Д. Особенности формирования стока на осушенных землях западной части Украинского Полесья. Проблемы мелиоративной географии Припятского Полесья. Ленинград, 1987. С. 22–27.

Адаменко О. М. Періодичність кліматичних змін у Карпатському регіоні у зв’язку з прогнозом катастрофічних стихійних явищ. Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні : матеріали

міжн. наук.-практ. конференції 21–29.09.1994. Рахів. С. 3–5.

Войтишина Д. Й. Вибір оптимальних стратегій оздоровлення річкових масивів на основі множинно-критеріальних рішень Борде. Відновна іхтіологія. Рівне : Волинські

обереги. 2007. С. 519–528.

Клименко М. О., Клименко О. М., Клименко Л. В.

Сталий розвиток місцевих громад : підручник. К. : Видавничий дім «Кондор», 2018. 296 с.

REFERENCES:

Hryb Y. V. Ekonomichna otsinka stanu ekosystem richkovykh baseiniv rivnynnoi chastyny terytorii Ukrainy (okhorona, vidnovlennia, upravlinnia) : rukopys. Instytut hidrolohii NAN Ukrainy. 2002. Kyiv. 410 s.

Grib Y. V. Analiz zamornyih yavleniy v malyih rekah zapadnogo Polesya. Gidrobiologicheskiy jurnal. 1972. № 2. T. 11. S. 42–48.

Monitorynh pryrodokorystuvannia ta stratehiia reabilitatsii porushenykh richkovykh i ozernykh ekosystem / kolektyv avtoriv za red. d.b.n. Hryba Y. V. Rivne-Vinnytsia. 2015. 486 s.

Grib I. V. Gidrohimicheskiy rejim, ohrana i perspektivyi ispolzovaniya rek Zapadnogo Polesya v narodnom hozyaystve. Problemyi meliorativnoy geografii Pripyatskogo Polesya. Leningrad. 1987. S. 96–110.

Budz M. D. Osobennosti formirovaniya stoka na osushennyih zemlyah zapadnoy chasti Ukrainskogo Polesya. Problemyi meliorativnoy geografii Pripyatskogo Polesya. Leningrad, 1987. S. 22–27.

Adamenko O. M. Periodychnist klimatychnykh zmin u Karpatskomu rehioni u zviazku z prohnozom katastrofichnykh stykhiinykh yavyshch. Ekolohichni ta sotsialno-ekonomichni aspekty katastrofichnykh stykhiinykh yavyshch u Karpatskomu rehioni : materialy mizhn. nauk.-prakt. konferentsii 21–29.09.1994. Rakhiv. S. 3–5.

Voityshyna D. Y. Vybir stratehii ozdorovlennia richkovykh masyviv na osnovi mnozhynno-kryterialnykh rishen Borde. Vidnovna ikhtiolohiia. Rivne : Volynski oberehy. 2007. S. 519–528.

Klymenko M. O., Klymenko O. M., Klymenko L. V. Stalyi rozvytok mistsevykh hromad : pidruchnyk. K. : Vydavnychyi dim «Kondor», 2018. 296 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.