ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ

O. V. Нarashchenko, V. I. Нarashchenko, A. P. Safonyk, L. V. Solіak

Анотація


Наведені результати досліджень з розподілу індукції магнітного поля у циліндричному корпусі, заповненому феромагнітною загрузкою, вздовж висоти корпусу при різних діаметрах корпусів. На основі принципу суперпозиції магнітних полів і графічних залежностей встановлено відстані між осердям суміжних електромагнітів при різних діаметрах корпусів. На основі досліджень запропоновано конструкцію електромагнітного фільтра з використанням тангенціальних електромагнітів, розміщених по відношенню до корпусу з загрузкою у взаємно перпендикулярних площинах. Запропоноване технічне рішення дозволяє створити по висоті корпусу у феромагнітній загрузці однакові умови для ефективного осадження магнітних домішок.

Ключові слова


феромагнітна загрузка; магнітні фільтри; осадження; індукція магнітного поля

Повний текст:

PDF

Посилання


А. с. 383468 СССР, МКИ В 03 С 1/12. Электромагнитный фильтрсепаратор / К. А. Блинов, М. Я. Полянский, В. С. Кириченко (СССР). № 1649423/24-6; заявл. 16.04.71; опубл. 23.05.73, Бюл. № 24.

А. с. 472668 СССР, М. кл. В 03 С 1/12. Электромагнитный фильтр / К. А. Блинов, М. Я. Полянский, В. С. Кириченко и др. (СССР). № 1974254/23-26; заявл. 15.08.73; опубл. 05.06.75, Бюл. № 21.

Гаращенко В. И. Исследование и внедрение новых фильтров с намагниченной пористой насадкой по осаждению железосодержащих примесей аммиачной воды реактивной чистоты и конденсата : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.17.08. К., 1981. 21 с.

Лапотышкина Н. П., Синицын В. С., Леглер Т. Б. Изучение условий электромагнитного обезжелезывания турбинного конденсата. Теплоэнергетика. 1973. № 5. С. 14–17.

Сандуляк А. В., Гаращенко В. И. Электромагнитные фильтры-осадители. Львов : Вища школа, 1982. 72с.

А. с. 472669 СССР, М. кл. В 03 С 1/12. Электромагнитный фильтр / К. А. Блинов, М. Я. Полянский, В. С. Кириченко и др. (СССР). № 1985344/23-26; заявл. 15.08.73; опубл. 05.06.75, Бюл. № 21.

А. с. № 1044310 А (СССР) МПК В01D 35/06. Электромагнитный фильтр-осадитель / В. И. Гаращенко, А. В. Сандуляк, И. Е. Вовк (СССР). № 3428724/23-26; заявл. 26.04.82. опубл. 30.09.83. Бюл. № 36.

А. с. 1088795 СССР, МПК В03 С 1/00. Сепаратор для магнитного разделения жидких сред / В. И. Гаращенко, А. В. Сандуляк, И. В. Волков (СССР). № 3442701/22-03; заявл. 27.05.82; опубл. 30.04.84, Бюл. № 16.

А. с. 1162492 СССР, МПК В03 С 1/30. Электромагнитный сепаратор / В. И. Гаращенко, А. В. Сандуляк, В. В. Сандуляк (СССР). № 3345487/22-03; заявл. 06.10.81; опубл. 23.06.85, Бюл. № 23.

А. с. 1504870 СССР, МПК В03 С 1/00, В01 D 35/06. Магнитный фильтр-сепаратор для очистки жидкостей и газов от примесей / В. И. Гаращенко, А. В. Сандуляк, И. В. Волков (СССР). № 3877702/23-26; заявл. 22.04.85; ДСП.

REFERENCES:

A. s. 383468 SSSR, MKY V 03 S 1/12. Еlektromahnіtnуi fіltr-separator / K. A. Blіnov, M. Ya. Polianskіi, V. S. Kіrіchenko (SSSR). № 1649423/24-6; zaiavl. 16.04.71; opubl. 23.05.73, Biul. № 24.

A. s. 472668 SSSR, M. kl. V 03 S 1/12. Еlektromahnіtnуi fіltr / K. A. Blіnov, M. Ya. Polianskіi, V. S. Kіrіchenko і dr. (SSSR). № 1974254/23-26; zaiavl. 15.08.73; opubl. 05.06.75, Biul. № 21.

Harashchenko V. І. Іssledovanіe і vnedrenіe novуkh fіltrov s namahnіchennoi porіstoi nasadkoi po osazhdenіiu zhelezosoderzhashchіkh prіmesei ammіachnoi vodу reaktіvnoi chіstotу і kondensata : avtoref. dіs. … kand. tekhn. nauk : spets. 05.17.08. K., 1981. 21 s.

Lapotуshkіna N. P., Sіnіtsуn V. S., Lehler T. B. Іzuchenіe uslovіi еlektromahnіtnoho obezzhelezyvanіia turbіnnoho kondensata. Teploеnerhetіka. 1973. № 5. S. 14–17.

Sanduliak A. V., Harashchenko V. І. Еlektromahnіtnуe fіltrу-osadіtelі. Lvov : Vyshcha shkola,

72s.

A. s. 472669 SSSR, M. kl. V 03 S 1/12. Еlektromahnіtnуi fіltr / K. A. Blіnov, M. Ya. Polianskіi, V. S. Kіrіchenko і dr. (SSSR). № 1985344/23-26; zaiavl. 15.08.73; opubl. 05.06.75, Biul. № 21.

A. s. № 1044310 A (SSSR) MPK V01D 35/06. Еlektromahnіtnуi fіltrosadіtel / V. І. Harashchenko, A. V. Sanduliak, І. E. Vovk (SSSR). № 3428724/23-26; zaiavl. 26.04.82. opubl.

09.83. Biul. № 36.

A. s. 1088795 SSSR, MPK V03 S 1/00. Separator dlia mahnіtnoho razdelenіia zhіdkіkh sred / V. І. Harashchenko, A. V. Sanduliak, І. V. Volkov (SSSR). № 3442701/22-03; zaiavl. 27.05.82; opubl. 30.04.84, Biul. № 16.

A. s. 1162492 SSSR, MPK V03 S 1/30. Еlektromahnіtnуi separator / V. І. Harashchenko, A. V. Sanduliak, V. V. Sanduliak (SSSR). № 3345487/22-03; zaiavl. 06.10.81; opubl. 23.06.85, Biul. № 23.

A. s. 1504870 SSSR, MPK V03 S 1/00, V01 D 35/06. Mahnіtnуi fіltr-separator dlia ochіstkі zhіdkostei і hazov ot prіmesei / V. І. Harashchenko, A. V. Sanduliak, І. V. Volkov (SSSR).

№ 3877702/23-26; zaiavl. 22.04.85; DSP.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt320199

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.