СИНГУЛЯРНІ ПРОСТОРОВО РОЗПОДІЛЕНІ ДИФУЗІЙНІ ЗБУРЕННЯ ОДНОГО КЛАСУ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

A. Ya. Bomba, S. V. Baranovskуi

Анотація


Запропоновано малі просторові зміни динамічних процесів враховувати шляхом дифузійного збурення відповідних вироджених динамічних систем. Побудовані асимптотичні розвинення розв’язків відповідних сингулярно збурених задач. Наведені результати числових експериментів, що характеризують вплив дифузійного збурення на вироджені динамічні системи зі сталою інтенсивністю надходження особин у середовище, а також у випадках, коли демографічні складові процесу  описуються моделями Мальтуса, Ферхюльста та Оллі.

Ключові слова


динамічні процеси; сингулярно збурені динамічні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Murray J. D. Mathematical Biology. Berlin : Springer, 1989. 767 p.

Марчук Г. И. Математические модели в иммунологии. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Наука, 1985. 239 с.

Nowak M. A., May R. M. Virus dynamics. Mathematical principles of immunology and virology. Oxford University Press, 2000. 237 p.

Modis Th. Technological Forecasting at the Stock Market. New York : Technological Forecasting and Social Change. 1999. № 62. Р. 173–202.

Соколов С. В. Модели динамики популяцій : учеб. пособие. СПб. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018. 61 с.

Ляшенко І. М., Мукоєд А. П. Моделювання біологічних та екологічних процесів : навч. посіб. К. : Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2002. 340 с.

Okubo A., Levin S. A. Diffusion and Ecological Problems. Modern Perspectives. Berlin : Springer, 2001. 444 p.

Kamann D-J. F., Nijkamp P. Technogenesis: incubation and diffüsion. Amsterdam: Researchmemorandum 1988-24 augustus. 1988. 44 p.

Бомба А. Я. Про асимптотичний метод розв’язання однієї задачі масопереносу при фільтрації в пористому середовищі. Укр. мат. журн. 1982. Т. 4, № 4. С. 493–496.

Барановський С. В., Бомба А. Я. Покрокова асимптотика розв’язання одного класу сингулярно збурених нелінійних задач з вільними поверхнями. Математичні методи і фізикомеханічні поля. Львів, 1999. Т. 42, № 2. С. 46–51.

Бомба А. Я., Барановський С. В., Присяжнюк І. М. Нелінійні сингулярно збурені задачі типу «конвекція-дифузія». Рівне : НУВГП, 2008. 254 с.

REFERENCES:

Murray J. D. Mathematical Biology. Berlin : Springer, 1989. 767 p.

Marchuk H. І. Matematіcheskіe modelі v іmmunolohіі. 2-e іzd., pererab. і dop. M. : Nauka, 1985. 239 s.

Nowak M. A., May R. M. Virus dynamics. Mathematical principles of immunology and virology. Oxford University Press, 2000. 237 p.

Modis Th. Technological Forecasting at the Stock Market. New York : Technological Forecasting and Social Change. 1999. № 62. R. 173–202.

Sokolov S. V. Modelі dіnamіkі populiatsii : ucheb. posobіe. SPb. : Іzd-vo SPbHЕTU «LЕTІ», 2018. 61 s.

Liashenko I. M., Mukoied A. P. Modeliuvannia biolohichnykh ta ekolohichnykh protsesiv : navch. posib. K. : Vydavnychopolihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2002. 340 s.

Okubo A., Levin S. A. Diffusion and Ecological Problems. Modern Perspectives. Berlin : Springer, 2001. 444 p.

Kamann D-J. F., Nijkamp P. Technogenesis: incubation and diffüsion. Amsterdam: Researchmemorandum 1988-24 augustus. 1988. 44 p.

Bomba A. Ya. Pro asymptotychnyi metod rozviazannia odniiei zadachi masoperenosu pry filtratsii v porystomu seredovyshchi. Ukr. mat. zhurn. 1982.

T. 4, № 4. S. 493–496.

Baranovskyi S. V., Bomba A. Ya. Pokrokova asymptotyka rozviazannia odnoho klasu synhuliarno zburenykh neliniinykh zadach z vilnymy poverkhniamy. Matematychni metody i fizyko-mekhanichni polia. Lviv, 1999. T. 42, № 2. S. 46–51.

Bomba A. Ya., Baranovskyi S. V., Prysiazhniuk I. M. Neliniini synhuliarno zbureni zadachi typu «konve-ktsiia dyfuziia». Rivne : NUVHP, 2008. 254 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt320195

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.