ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОМИВНОСТІ ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ РИСОВИХ СИСТЕМ ЗІ СКЛАДНИМИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ

Н. В. Приходько

Анотація


Розглянуто необхідність створення та підтримання промивного водного режиму як обов’язкової умови ефективного функціонування рисових систем розміщених на територіях зі складними гідрогеологічними умовами. Для оцінювання рівня промивності засолених ґрунтів обґрунтовано та вперше введено відповідний питомий технологічний показник. Виконано оцінювання рівня промивності засолених ґрунтів Придунайських рисових зрошувальних систем на ретроспективному, сучасному та перспективному рівнях.

Ключові слова


оцінювання; рівень промивності; засолені ґрунти; рисові системи; складні гідрогеологічні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Підвищення ефективності рисових зрошувальних систем України: науково-методичні рекомендації. − Херсон − Рівне, 2011. − 104 с.

Рис в Україні: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора, член.-кор. НААНУ В. А. Сташука, д.т.н., професора А. М. Рокочинського, д.е.н., професора Л. М. Грановської. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 976 с.

Технологія нормованого водокористування при вирощуванні рису з врахуванням вимог ресурсо- та природозбереження в господарствах України / В. В. Дудченко, В. Г. Корнбергер, В. В. Морозов та ін.; за ред. професора В. В. Морозова. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – 103 с.

Корнбергер В. Г. Ресурсозберігаюче та природоохоронне нормування водокористування при вирощуванні рису (на прикладі Краснознам’янського зрошуваного масиву) : дис. на здобуття ступеня канд. с.-г. наук / В. Г. Корнбергер. – Херсон, 2009. – 268 с.

Рокочинский А. Н. Обоснование комплекса критериев эффекти-вности функционирования придунайских рисовых оросительных систем / А. Н. Рокочинский, В. А. Турченюк, Н. В. Приходько // Проблемы комплексного обустройства техно-природных систем: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Ч. II. «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» – М. : ФГБОУ ВПО МГУП, 2013. – С. 173–179.

Приходько Н. В. Водний баланс як інструмент оцінювання ефективності технології водорегулювання на рисових зрошувальних системах / Н. В. Приходько, В. О. Турченюк, А. М. Рокочинський // Вісник НУВГП. Технічні науки. № 3(71) – Рівне : НУВГП, 2015. – С. 308–314.

Про деякі завдання аграрної науки у зв’язку зі змінами клімату. Наукова доповідь-інформація / Ромащенко М. І., Собко О. О., Савчук Д. П., Кульбіда М. І. – Київ : Інститут гідротехніки і меліорації УААН, 2003. – 46 с.

Рокочинський А. М. Ефективність функціонування Придунайських РЗС за визначеними періодами та рівнями ефективності / А. М. Рокочинський, В. О. Турченюк, В. В. Заєць, Н. В. Приходько // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2014 року, м. Рівне. – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 169–172.

Приходько Н. В. Удосконалення технології водорегулювання рисового поля Придунайських РЗС на еколого-економічних засадах / Н. В. Приходько // Вісник НУВГП. – № 2(66): Техні-чні науки. – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 57–65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.