ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ДЕФОРМАЦІЇ ТА СУПРОТИВ НА ЗРІЗ ПУХКИХ РУД, НАСИЧЕНИХ ВОДОЮ, ПРИ ЇХ РУЙНУВАННІ СТРУМЕНЯМИ ВОДИ

Автор(и)

  • K. M. Kovbyk Криворізький національний університет
  • V. O. Kalinichenko Криворізький національний університет
  • M. O. Kucheruk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

зсув руд, пухка руда, гідровиймання, руйнування струменями води, деформаційні характеристики, гідромеханізація, підземна розробка

Анотація

Для вдосконалення моделі геомеханічних процесів виникла необхідність в отриманні додаткової інформації про параметри пухких руд, деформаційних характеристик (модуль Юнга) і параметрів міцності при навантаженнях, що відповідають умовам залягання руд. Експерименти з циклічності зміни ефективної вертикальної напруги в межах 0,5–2,0 МПа при загальному тиску до 8 МПа показали, що випробувані зразки практично не відновлюють  деформацію. При проведенні зсуву зразків вертикальні деформації зростали протягом усього періоду зсуву. Це свідчить про те, що мінеральні зерна руди на поверхні зсуву переущільнюються та стискаються.

Біографії авторів

K. M. Kovbyk, Криворізький національний університет

асистент

V. O. Kalinichenko, Криворізький національний університет

д.т.н., професор

M. O. Kucheruk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

асистент

Посилання

Шавловский С. С. Основы динамики струи при разрушении горного массива. М. : Недра, 1979. 173 с.

Малахов Г. М. Особенности разработки рудных месторождений на больших глубинах и пути повышения эффективности разработки руд Кривбасса. Пути повышения эффетивности подземной добычи руды в Криворожском бассейне : сборник. Кривой Рог, КГРИ. 1971.С. 5–41.

Глушко В. Т., Борисенко В. Г. Инженерно-геологические особенности железорудных месторождений. М. : Недра, 1978. 253 с.

Бабичев Н. И., Николаев А. Н. Скважинная гидротехнология – новый способ освоения недр. Горный журнал. 1995. № 1. С. 14–18.

Бабичев Н. И., Николаев А. Н. Скважинная гидротехнология – основа высокоэкономичных малых предприятий по добыче твердых полезных ископаемых. Горный журнал. 1996. № 4. С. 5–9.

Скважинная гидродобыча полезных ископаемых /Аренс В. Ж., Бабичев Н. И., Башкатов А. Д и др. М. : Изд-во «Горная книга», 2007. 295 с.

Маланчук З. Р., Боблях С. Р., Маланчук Є. З. Гідровидобуток корисних копалин. Рівне : НУВГП, 2009. 280 с.

Технологія і керування гідровидобутком корисних копалин / З. Р. Маланчук, А. Д. Калько, Є. З. Маланчук та ін. Рівне : НУВГП, 2009. 480 с.

Гостюхин П. Д., Болотов В. А., Росляков О. А. Технологический комплекс для скважинной гидродобычи глубокозалегающих месторождений богатых железных руд. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2003. М. : Изд-во МГГУ. № 7. С. 206–209.

Колибаба В. Л. СГД богатых железных руд КМА. М. : ВИМС, 1989. 25 с.

Британ И. В., Гостюхин П. Д., Аллилуев В. Н., Лейзерович С. Г. Технология скважинной гидродобычи богатых железных руд КМА. Горный журнал. 2004. № 1. С. 62–64. 12. Журин С. Н., Колесников В. И., Стрельцов В. И. Природопользование при скважинной гидродобыче богатых железных руд. М. : НИА – Природа, 2001. 384 с.

Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Східний видавничий дім, 2013. Т. 3: С–Я. 644 с.

REFERENCES:

Shavlovskiy S. S. Osnovyi dinamiki strui pri razrushenii gornogo massiva. M. : Nedra, 1979. 173 s.

Malahov G. M. Osobennosti razrabotki rudnyih mestorojdeniy na bolshih glubinah i puti povyisheniya effektivnosti razrabotki rud Krivbassa. Puti povyisheniya effetivnosti podze-mnoy dobyichi rudyi v Krivorojskom basseyne : sbornik. Krivoy Rog, KGRI. 1971. S. 5–41.

Glushko V. T., Borisenko V. G. Injenerno-geologicheskie osobennosti jelezorudnyih

mestorojdeniy. M. : Nedra, 1978. 253 s.

Babichev N. I., Nikolaev A. N. Skvajinnaya gidrotehnologiya – novyiy spo-sob osvoeniya nedr. Gornyiy jurnal. 1995. № 1. S. 14–18.

Babichev N. I., Nikolaev A. N. Skvajinnaya gidrotehnologiya – osnova vyisokoekonomichnyih malyih predpriyatiy po dobyiche tverdyih poleznyih iskopaemyih. Gornyiy jurnal. 1996. № 4. S. 5–9.

Skvajinnaya gidrodobyicha poleznyih iskopaemyih / Arens V. J., Babichev N. I., Bashkatov A. D i dr. M. : Izd-vo «Gornaya kniga», 2007. 295 s.

Tekhnolohiia i keruvannia hidrovydobutkom korysnykh kopalyn / Z. R. Malanchuk, A. D.

Kalko, Ye. Z. Malanchuk ta in. Rivne : NUVHP, 2009. 480 s.

Gostyuhin P. D., Bolotov V. A., Roslyakov O. A. Tehnologicheskiy kompleks dlya skvajinnoy gidrodobyichi glubokozalegayuschih mestorojdeniy bogatyih jeleznyih rud.

Gornyiy informatsionno-analiticheskiy byulleten. 2003. M. : Izd-vo MGGU. № 7.

S. 206–209.

Kolibaba V. L. SGD bogatyih jeleznyih rud KMA. M. : VIMS, 1989. 25 s.

Britan I. V., Gostyuhin P. D., Alliluev V. N., Leyzerovich S. G. Tehnologiya skvajinnoy gidrodobyichi bogatyih jeleznyih rud KMA. Gornyiy jurnal. 2004. № 1. S. 62–64.

Jurin S. N., Kolesnikov V. I., Streltsov V. I. Prirodopolzovanie pri skvajinnoy gidrodobyiche bogatyih jeleznyih rud. M. : NIA – Priroda, 2001. 384 s.

Mala hirnycha entsyklopediia : u 3 t. / za red. V. S. Biletskoho. D. : Skhidnyi vydavnychyi dim, 2013. T. 3: S–Ia. 644 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті