ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ ПРИ ПЕРЕХОДІ З ТЕХНОЛОГІЙ ПОГАШЕННЯ ОЧИСНОГО ПРОСТОРУ НА ТЕХНОЛОГІЇ З ЗАКЛАДКОЮ

M. A. Нrishchenko, O. V. Kalinichenko, V. O. Kalinichenko, Z. R. Malanchuk

Анотація


На сьогоднішній день всі шахти Криворізького залізорудного басейну відпрацьовують поклади багатих залізних руд технологіями з погашенням виробленого простору. Такі технології призводять до деформацій вмісних порід, які з часом виходять на денну поверхню. Застосування закладки виробленого простору знизить вплив підземної розробки на оточуючий масив. Перехід на технології з закладкою потребують додаткових досліджень для встановлення нових закономірностей зміни напружено-деформованого стану комбінованого масиву та встановлення нових залежностей зміни напружень і деформацій при формуванні «перехідних технологій».
Саме таким дослідженням і присвячено ця стаття.

Ключові слова


залізні руди; підземна розробка; перехідні технології; напружено-деформований стан; закладка

Повний текст:

PDF

Посилання


Калініченко О. В. Розвиток наукових основ управління напруженодеформованим станом масиву при формуванні підземних виробок : дис. дра техн. наук : 05.15.02. Кривий Ріг, 2020. 405 с.

Ступнік М. І., Калініченко В. О., Калініченко О. В. Економічна оцінка ризиків можливих геомеханічних порушень денної поверхні в полях шахт Кривбасу. Науковий вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2012. № 6(132). С. 126–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2012_6_22, (Scopus) (дата звернення: 15.05.2022).

Ступнік М. І., Калініченко В. О., Калініченко О. В. Визначення економічних ризиків від порушень денної поверхні в результаті підземного видобутку руд. Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2012. Вип. 32. С. 246–250.

Information technologies as a component of monitoring and control of

stress-deformed state of rock mass / Stupnik M., Kalinichenko V., Kalinichenko O.,

Muzyka I., Fedko M., Pysmennyi S. Mining of Mineral Deposits. 2015. 9(2).

Р. 175–181. URL: https://doi.org/10.15407/mining09.02.175. (Scopus). (дата

звернення: 15.05.2022). 5. Stupnik N., Kalinichenko V., Kalinichenko E., Muzika І.,

Fed'ko М., Pis'menniy S. The research of strain-stress state of magnetite

quartzite deposit massif in the condition of mine “Gigant-Gliboka” of central

iron ore enrichment works (CGOK). Metallurgical and mining industry. 2015.

No. 7. Р. 377–383. URL: http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/englishedition/MMI_2015_7/060Stupn/. (Web of Science, Scopus) (дата звернення: 15.05.2022).

Калініченко О. В. Удосконалення концепції управління напружено-деформованим станом гірського масиву при підземних гірничих роботах. Сборник научных трудов Государственного предприятия «Научноисследовательский горнорудный институт». Кривой Рог, 2015. С. 104–111.

Ступнік М. І., Калініченко В. О., Калініченко О. В. Економічна оцінка ризиків можливих геомеханічних порушень денної поверхні в полях шахт Кривбасу. Науковий вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2012. № 6(132). С. 126–130.

Ступник Н. И., Калиниченко В. А. Проблемы мониторинга дневной поверхности в полях закрытых и действующих шахт Криворожского железорудного бассейна. Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». Кривий Ріг, 2013. № 54. С. 17–22.

Моделювання напружено-деформованого стану гірського масиву шахти «Гігант-Глибока» при застосуванні технології з твердіючою закладкою / Ступнік М. І., Калініченко В. О., Калініченко О. В., Письменний С. В., Федько М. Б. Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Дніпро, 2017. Вип. 135. С. 229–238.

Куліковська О. Є. Концептуальні засади маркшейдерського моніторингу безпечного функціонування гірничовидобувних регіонів : дис. … д-ра техн. наук : 05.15.01. Кривий Ріг, 2012. 346 с.

Сидоренко В. Д., Куліковська О. С., Паранько І. С. Маркшейдерсько-геодезичний моніторинг – складова частина створення єдиного геоінформаційного простору Криворізького гірничодобувного регіону. Науковий вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2009. № 10. С. 33–39.

Ступнік М. І., Калініченко В. О., Калініченко О. В. Визначення економічних ризиків від порушень денної поверхні в результаті підземного видобутку руд. Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2012. Вип. 32. С. 246–250.

REFERENCES:

Kalinichenko O. V. Rozvytok naukovykh osnov upravlinnia napruzhenodeformovanym stanom masyvu pry formuvanni pidzemnykh vyrobok : dys. dra tekhn. nauk : 05.15.02. Kryvyi Rih, 2020. 405 s.

Stupnik M. I., Kalinichenko V. O., Kalinichenko O. V. Ekonomichna otsinka ryzykiv mozhlyvykh heomekhanichnykh porushen dennoi poverkhni v poliakh shakht Kryvbasu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. Dnipropetrovsk, 2012. № 6(132). S. 126–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2012_6_22,

(Scopus) (data zvernennia: 15.05.2022).

Stupnik M. I., Kalinichenko V. O., Kalinichenko O. V. Vyznachennia ekonomichnykh ryzykiv vid porushen dennoi poverkhni v rezultati pidzemnoho vydobutku rud. Visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : zb. nauk. prats. Kryvyi Rih, 2012. Vyp. 32. S. 246–250.

Information technologies as a component of monitoring and control of stress-deformed state of rock mass / Stupnik M., Kalinichenko V., Kalinichenko O., Muzyka I., Fedko M., Pysmennyi S. Mining of Mineral Deposits. 2015. 9(2). Р. 175–181. URL: https://doi.org/10.15407/mining09.02.175. (Scopus). (data zvernennia: 15.05.2022). 5. Stupnik N., Kalinichenko V., Kalinichenko E., Muzika І., Fed'ko М., Pis'menniy S. The research of strain-stress state of magnetite quartzite deposit massif in the condition of mine “Gigant-Gliboka” of central iron ore enrichment works (CGOK). Metallurgical and mining industry. 2015. No. 7. Р. 377–383. URL: http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/englishedition/MMI_2015_7/060Stupn/. (Web of Science, Scopus) (data zvernennia: 15.05.2022).

Kalinichenko O. V. Udoskonalennia kontseptsii upravlinnia napruzheno-deformovanym stanom hirskoho masyvu pry pidzemnykh hirnychykh robotakh. Sbornik nauchnyih trudov Gosudarstvennogo predpriyatiya «Nauchno-issledovatelskiy gornorudnyiy institut». Krivoy Rog, 2015. S. 104–111.

Stupnik M. I., Kalinichenko V. O., Kalinichenko O. V. Ekonomichna otsinka ryzykiv mozhlyvykh heomekhanichnykh porushen dennoi poverkhni v poliakh shakht Kryvbasu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. Dnipropetrovsk, 2012. № 6(132). S. 126–130.

Stupnik N. I., Kalinichenko V. A. Problemyi monitoringa dnevnoy poverhnosti v polyah zakryityih i deystvuyuschih shaht Krivorojskogo jelezorudnogo basseyna. Zbirnyk naukovykh prats Naukovo-doslidnoho hirnychorudnoho instytutu Derzha-vnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Kryvorizkyi natsionalnyi universytet». Kryvyi

Rih, 2013. № 54. S. 17–22.

Modeliuvannia napruzheno-deformovanoho stanu hirskoho masyvu shakhty «Hihant-Hlyboka» pry zastosuvanni tekhnolohii z tverdiiuchoiu zakladkoiu / Stupnik M. I., Kalinichenko V. O., Kalinichenko O. V., Pysmennyi S. V., Fedko M. B. Heotekhnichna mekhanika : mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats. Dnipro, 2017. Vyp. 135. S. 229–238.

Kulikovska O. Ye. Kontseptualni zasady marksheiderskoho monitorynhu bezpechnoho funktsionuvannia hirnychovydobuvnykh rehioniv : dys. … d-ra

tekhn. nauk : 05.15.01. Kryvyi Rih, 2012. 346 s.

Sydorenko V. D., Kulikovska O. S., Paranko I. S. Marksheidersko-heodezychnyi monitorynh – skladova chastyna stvorennia yedynoho heoinformatsiinoho prostoru

Kryvorizkoho hirnychodobuvnoho rehionu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. Dnipropetrovsk, 2009. № 10. S. 33–39.

Stupnik M. I., Kalinichenko V. O., Kalinichenko O. V. Vyznachennia ekonomichnykh ryzykiv vid porushen dennoi poverkhni v rezultati pidzemnoho vydobutku rud. Visnyk

Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : zb. nauk. prats. Kryvyi Rih, 2012. Vyp. 32. S. 246–250.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.