ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ НА ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ СЕРЕДНІХ МІСТ

V. S. Moshynskyi, L. V. Klymenko

Анотація


У статті доводиться актуальність та необхідність у розробці методичних підходів та використанні методик оцінки стану економічної сфери життєдіяльності міст у контексті їх сталого розвитку. Запропоновано оцінку стану економічної сфери здійснювати за кількісними і якісними показниками і їх унормування в шкалу від 0 до 1. Вертикальне агрегування показників всіх рівнів (базових, агрегованих, інтегрованих та розрахунок індексу стану економічної сфери) здійснювали з використанням середньоарифметичного показника та шкали якісної і кількісної оцінки: 1–0,75 – високий рівень; 0,749–0,50 – середній рівень; 0,499–0,25 – нижчий за середній; 0,249–0 – низький. Оцінку стану економічної сфери середніх міст здійснювали за статистичними даними: 7 критеріями; 20 індикаторами, 17 із яких стимулятори, 3 – дестимулятори. За результатами оцінки сталого розвитку економічної сфери середніх міст було установлено, що міста Івано Франківськ (0,59), Луцьк (0,50), Рівне (0,52) характеризуються середнім рівнем економічного розвитку, а Мелітополь (0,25) – на межі низького. Було виявлено, що вплив стимуляторів на індекс стану економічної сфери описуються рівняннями зростаючих прямих або парабол третього порядку при коефіцієнтах детермінації 0,192–0,9384. Доведено, що Рівне має певні переваги в економічній сфері життєдіяльності перед Луцьком у змаганні за лідерство на Волині. Кількість індикаторів стимуляторів, що стрімко зростають, у Рівному досягають значень 20%, тоді як у Луцьку у два рази менше, а тих, що зростають, становлять 25 і 20%, і тих, що зменшуються, – 15 і 25% відповідно.

Ключові слова


економічна сфера; стимулятори; дестимулято ри; індекс розвитку економічної сфери; лідерство; сталий розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Марушевський Г. В. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : навч. посіб. Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. 250 с.

Герасимчук З. В., Середа О. В. Стратегічне управління сталим розвитком міст: теорія, методологія, практика : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 276 с.

Буркинський Б. В., Степанов В. Н., Ходичков С. К. Экологоэкономические основы регионального природопользования и развития, ИПРЭЭИ НАН Украины. Одесса : Феникс, 2005. 575 с.

Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2001. 528 с.

Вахович І. М. Соціалізація економіки як передумова формування концепції сталого розвитку. Економічні науки. Сер. економічна теорія та економічна історія : зб. наук. праць. 2007. № 4 (15). С. 35–54.

Шубарська О. В. Сталий економічний розвиток: поняття та напрям досліджень. Економіка України. № 1. С. 36–42.

Ковалевська А. В., Балог О. Г. Визначення місця стратегії соціальноекономічного розвитку регіону серед обов’язкових компонентів стратегічного управління. Економіка і регіон. Полтава : ПолтНТУ. 2012. № 5(36). С. 29–34.

Матросова Л. М., Пруднікова Л. О. Аналіз методик оцінки соціальноекономічного розвитку регіонів. Економічний вісник Донбасу. 2008. № 3. С. 69–72.

Ковалевська А. В., Радченко М. А. Концептуальні основи визначення соціально-економічного розвитку регіональної соціально-економічної системи. Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса : ОДЕУ, 2010. Вип. 40. С. 359–364.

Клименко М. О., Герасимчук З. Ф., Клименко О. М., Клименко Л. В. Розвитологія : підручник. Херсон : Олді-Плюс, 2015. 280 с.

Ковалевська А. В., Зеленський С. В., Петрова Р. В. Сталий розвиток міст: сутність поняття та передумови впровадження. Соціальна економіка. 2017. Вип. 53 (1). С. 69–75.

Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2007. 496 с.

Бобровська О. Ю. Удосконалення системи оцінювання соціально-економічного розвитку міст як чинник підвищення ефективності місцевого самоврядування. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2009/1. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/Patp/2009–01/index.html. (дата звернення: 10.11.2021).

REFERENCES:

Marushevskyi H. V. Intehratsiia upravlinskykh rishen dlia zbalansovanoho rozvytku : navch. posib. Kyiv : Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii, 2014. 250 s.

Herasymchuk Z. V., Sereda O. V. Stratehichne upravlinnia stalym rozvytkom mist: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia. Lutsk : Vezha-Druk, 2014. 276 s. 3.

Burkinskiy B. V., Stepanov V. N., Hodichkov S. K. Ekologo-ekonomicheskie osnovyi regionalnogo prirodopolzovaniya i razvitiya, IPREEI NAN Ukrainyi. Odessa : Feniks, 2005. 575 s.

Herasymchuk Z. V. Rehionalna polityka staloho rozvytku: metodolohiia formuvannia, mekhanizmy realizatsii : monohrafiia. Lutsk : Nadstyria, 2001. 528 s.

Vakhovych I. M. Sotsializatsiia ekonomiky yak peredumova formuvannia kontseptsii staloho rozvytku. Ekonomichni nauky. Ser. ekonomichna teoriia ta ekonomichna istoriia : zb. nauk. prats. 2007. № 4 (15). S. 35– 54.

Shubarska O. V. Stalyi ekonomichnyi rozvytok: poniattia ta napriam doslidzhen. Ekonomika Ukrainy. № 1. S. 36–42.

Kovalevska A. V., Baloh O. H. Vyznachennia mistsia stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu sered oboviazkovykh komponentiv stratehichnoho upravlinnia. Ekonomika i rehion. Poltava : PoltNTU. 2012. № 5(36). S. 29–34.

Matrosova L. M., Prudnikova L. O. Analiz metodyk otsinky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. 2008. № 3. S. 69–72.

Kovalevska A. V., Radchenko M. A. Kontseptualni osnovy vyznachennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionalnoi sotsialno-ekonomichnoi systemy. Visnyk sotsialnoekonomichnykh doslidzhen. Odesa : ODEU, 2010. Vyp. 40. S. 359–364.

Klymenko M. O., Herasymchuk Z. F., Klymenko O. M., Klymenko L. V. Rozvytolohiia : pidruchnyk. Kherson : Oldi-Plius, 2015. 280 s.

Kovalevska A. V., Zelenskyi S. V., Petrova R. V. Stalyi rozvytok mist: sutnist poniattia ta peredumovy vprovadzhennia. Sotsialna ekonomika. 2017. Vyp. 53 (1). S. 69–75.

Vakhovych I. M. Finansova polityka staloho rozvytku rehionu: metodolohiia formuvannia ta mekhanizmy realizatsii : monohrafiia. Lutsk : Nadstyria, 2007. 496 s.

Bobrovska O. Yu. Udoskonalennia systemy otsiniuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku mist yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti mistsevoho samovriaduvannia. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka. 2009/1. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/Patp/2009–01/index.html. (data zver-nennia: 10.11.2021).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.