СПЕЦИФІКА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

О. T. Moroz, V. O. Klymenko, Н. V. Biedunkov

Анотація


Проведено теоретичний аналіз українських законодавчих документів, які регулюють питання цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Основну увагу приділено набору існуючих санкцій за порушення екологічного законодавства. З’ясовано, що відповідальність за екологічні правопорушення має достатньо механізмів, спрямованих на забезпечення, захист і відновлення довкілля. Однак, існує необхідність усунення наявних протиріч, що полягають у розмежуванні понять адміністративні правопорушення та злочини, а також у розробці чітких критеріїв застосування цивільно-правової відповідальності.

Ключові слова


екологічне законодавство; порушення; відповідальність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : офіційний текст від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.12.2021).

Про охорону навколишнього середовища : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 01.12.2021).

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 01.12.2021).

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 01.12.2021).

Екологічне право України. Академічний курс : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко. 2-е видання. К. : Видавництво «Юридична думка», 2008. 720 с.

Екологічне право України : підручник для вищих навчальних закладів / за ред. І. І. Каракаша. Одеса : Фенікс, 2012. 788 с.

Екологічне право України : навч. посіб. / за ред. І. І. Каракаша, Т. Є. Харитонової та А. І. Черемнової. Одеса : Видав. дім «Гельветика», 2018. Серія «Сільськогосподарські науки» Випуск 4(96) 2021 р. 90 408 с.

Екологічне право : підручник / за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2019. 552 с.

REFERENCES:

Konstytutsiia Ukrainy : ofitsiinyi tekst vid 28 chervnia 1996 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (data zvernennia: 01.12.2021).

Pro okhoronu navkolyshnoho seredovyshcha : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (data zvernennia: 01.12.2021).

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (data zvernennia: 01.12.2021).

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (data zvernennia: 01.12.2021).

Ekolohichne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs : pidruchnyk / za zah. red. Yu. S. Shemshuchenko. 2-e vydannia. K. : Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2008. 720 s.

Ekolohichne pravo Ukrainy : pidruchnyk dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv / za red. I. I. Karakasha. Odesa : Feniks, 2012. 788 s.

Ekolohichne pravo Ukrainy : navch. posib. / za red. I. I. Karakasha, T. Ye. Kharytonovoi ta A. I. Cheremnovoi. Odesa : Vydav. dim «Helvetyka», 2018. 408 s.

Ekolohichne pravo : pidruchnyk / za red. A. P. Hetmana. Kharkiv : Pravo, 2019. 552 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vs420217

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.