ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

M. O. Klymenko, A. M. Pryshchepa, O. M. Klymenko, O. V. Varzhel

Анотація


У статті викладені результати досліджень оцінки екологічної безпеки і агроекологічного стану орних земель області. Розрахунок індексів екологічної безпеки і агроекологічного стану орних земель здійснювали за середньоарифметичним з трьох агрегованих показників, а саме: екологічної стійкості; рівня родючості; санітарногігієнічного стану. При цьому переведення фактичних показників родючості орних земель (вмісту гумусу, рН, вмісту легкогідролізованого азоту, рухомого фосфору, обмінного калію, вмісту рухомих форм бору, марганцю, цинку, свинцю, міді, кадмію) проводили за залежностями для показників стимуляторів-зростаючих парабол, а для показників дестимуляторів-спадаючих парабол, які були встановлені експериментально.

Якісну оцінку екологічної безпеки орних земель здійснювали за шкалою: 1,0–0,6835 – безпека; 0,6835–0,4851 – ризик; 0,4851–0,1902 – загроза; 0,1902–0 – небезпека, а оцінку агроекологічного стану за шкалою: 1,0–0,8 – еталонний; 0,8–0,6 – сприятливий; 0,6–0,4 – задовільний; 0,4–0,2 – загрозливий; 0,2–0 – критичний.

За агрегованими показниками екологічна стійкість орних земель області оцінюється: у зоні Полісся – від 0,62 до 0,745, що відповідає категоріям екобезпеки: 1 район – ризик, 6 – безпека, а за агроекологічним станом – сприятливий; у зоні Лісостепу (від 0,69 до 0,875), що відповідає категоріям екобезпеки: 9 районів безпека, а за агроекологічним станом: 1 район – еталонний стан, 6 – сприятливий стан.

За агрегованими показниками рівня родючості орних земель області у зоні Полісся від (0,53 до 0,63) вони відповідають категорії ризику, а за агроекологічним станом: 4 райони – сприятливий стан, 3 – задовільний стан; у зоні Лісостепу (від 0,62 до 0,84) землі відповідають категоріям: 7 районів – безпека, 2 – ризик, а за агроекологічним станом: 1 район – еталонний стан, 8 – сприятливий стан.

За агрегованим показником санітарно-гігієнічного стану орні землі області у зоні Полісся (від 0,85 до 0,91) відповідають категорії екобезпеки – безпека, а за агроекологічним станом оцінюється – еталонним станом; у зоні Лісостепу (від 0,72 до 0,91) оцінюється категорією екобезпеки – безпека, а за агроекологічним станом – еталонним і сприятливим станами.

За індексом екологічної безпеки і агроекологічного стану орні землі області оцінюються станом безпека, а їх агроекологічний стан – еталонним і сприятливим станами.


Ключові слова


екологічна безпека; агроекологічний стан; землі; залежності; показники; безпека; ризик; загроза; небезпека; еталонний; сприятливий; задовільний; загрозливий; критичний.

Повний текст:

PDF

Посилання


Городній М. М., Бикін А. В., Нагаєвська Л. М. Агрохімія : підручник. Київ : ТОВ «Алефа», 2003. 778 с.

Клименко Л. В. Оцінка агроекологічного стану ґрунтового покриву Західного Полісся України в комплексі стійкого розвитку. Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. Рівне, 2008. Вип. 1(41). С. 9–16.

Клименко М. О., Клименко О. М., Долженчук В. І., Онищук Н. В. Оцінка агроекологічного стану орних земель лісостепової частини Рівненської області. Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2019. Вип. 2(86). С. 3–15.

Рижук С. М., Лісовий М. В., Бенцаровський Д. М. Методика агрохімічної паспортизації земель сільського сподарського призначення. Київ, 2003. 64 с.

Созінов О. О., Прістер Б. С. Методика суспільного ґрунтового агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України. Київ, 1994.

Еколого-агрохімічна паспортизація полів та земельних ділянок: керівний нормативний документ / Козлов М. В., Лапа М. А., Дорошенко М. Я. та ін. Київ : Аграрна наука, 1996.

Сірий А. І., Козлов М. В., Ракоїд О. О. Оцінка та паспортизація сільськогосподарських земель з використанням агроекологічного методу. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель / за ред. В. П. Патики, О. Г. Тараріко. Київ : Фітосоціоцентр, 2002. С. 114–118.

Бобрусь С. В. Агроекологічний стан напівгідроморфних ґрунтів Полісся та вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів : автореф. дис. … канд. с-г. наук. Житомир, 2008. 20 с.

Москальов Є. Л. Комплексна оцінка агроекологічного стану орних земель Чернігівської області та обґрунтування заходів щодо його поліпшення : автореф. дис. … канд. с.-г. наук. Київ, 2004. 20 с.

Ракоїд О. О. Методичні підходи до комплексної оцінки агроекологічного стану сільськогосподарських земель на регіональному рівні. Вісник Степу : науковий збірник. Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2005. С. 107–108.

Агроекологічне обґрунтування створення та експлуатація спеціальних сировинних зон / Вдовиченко А. В., Макаренко Н. А., Ракоїд О. О., Козлов М. В. та ін. Екологія: вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики : зб. доп. учасн. міжнар. наук-практ. конф. 24–25 травня. 2007 р. Житомир : Вид. «Державний агроекологічний університет», 2007. С. 46–50.

Екологічна оцінка регіону для створення спеціальних сировинних зон / Макаренко Н. А., Вдовиченко А. В., Ракоїд О. О. та ін. Таврійський науковий вісник. 2008. № 58. С. 313–319.

Методичні рекомендації з надання статусу спеціальної сировинної зони та контролю за їх використанням / за ред. О. І. Фурдичка. К., 2007. 35 с.

Герасимчук З. В., Олексюк А. О. Екологічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2007. 280 с.

REFERENCES:

Horodnii M. M., Bykin A. V., Nahaievska L. M. Ahrokhimiia : pidruchnyk. Kyiv : TOV «Alefa», 2003. 778 s.

Klymenko L. V. Otsinka ahroeko-lohichnoho stanu gruntovoho pokryvu Zakhidnoho Polissia Ukrainy v kompleksi stiikoho rozvytku. Visnyk NUVHP. Silskohospodarski nauky : zb. nauk. prats. Rivne, 2008. Vyp. 1(41). S. 9–16.

Klymenko M. O., Klymenko O. M., Dolzhenchuk V. I., Onyshchuk N. V. Otsinka ahroekolohichnoho stanu ornykh zemel lisostepovoi chastyny Rivnenskoi oblasti. Visnyk NUVHP. Silskohospodarski nauky : zb. nauk. prats. Rivne : NUVHP, 2019. Vyp. 2(86). S. 3–15.

Ryzhuk S. M., Lisovyi M. V., Bentsarovskyi D. M. Metodyka ahrokhimichnoi pasportyzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia. Kyiv, 2003. 64 s.

Sozinov O. O., 77 Вісник НУВГП Prister B. S. Metodyka suspilnoho gruntovoho ahrokhimichnoho monitorynhu silskohospodarskykh uhid Ukrainy. Kyiv, 1994.

Ekoloho-ahrokhimichna pasportyzatsiia poliv ta zemelnykh dilianok: kerivnyi normatyvnyi dokument / Kozlov M. V., Lapa M. A., Doroshenko M. Ya. ta in. Kyiv : Ahrarna nauka, 1996.

Siryi A. I., Kozlov M. V., Rakoid O. O. Otsinka ta pasportyzatsiia silskohospodarskykh zemel z vykorystanniam ahroekolohichnoho metodu. Ahroekolohichnyi monitorynh ta pasportyzatsiia silskohospodarskykh zemel / za red. V. P. Patyky, O. H. Tarariko. Kyiv : Fitosotsiotsentr, 2002. S. 114–118.

Bobrus S. V. Ahroekolohichnyi stan napivhidromorfnykh gruntiv Polissia ta vdoskonalennia upravlinnia yikh rodiuchistiu i produktyvnistiu ahrotsenoziv : avtoref. dys. … kand. s-h. nauk. Zhytomyr, 2008. 20 s.

Moskalov Ye. L. Kompleksna otsinka ahroekolohichnoho stanu ornykh zemel Chernihivskoi oblasti ta obgruntuvannia zakhodiv shchodo yoho polipshennia : avtoref. dys. … kand. s.-h. nauk. Kyiv, 2004. 20 s.

Rakoid O. O. Metodychni pidkhody do kompleksnoi otsinky ahroekolohichnoho stanu silskohospodarskykh zemel na rehionalnomu rivni. Visnyk Stepu : naukovyi zbirnyk. Kirovohrad : Tsentralno-Ukrainske vydavnytstvo, 2005. S. 107–108.

Ahroekolohichne obgruntuvannia stvorennia ta ekspluatatsiia spetsialnykh syrovynnykh zon / Vdovychenko A. V., Makarenko N. A., Rakoid O. O., Kozlov M. V. ta in. Ekolohiia: vcheni u vyrishenni problem nauky, osvity i praktyky : zb. dop. uchasn. mizhnar. nauk-prakt. konf. 24–25 travnia. 2007 r. Zhytomyr : Vyd. «Derzhavnyi ahroeko-lohichnyi universytet», 2007. S. 46–50.

Ekolohichna otsinka rehionu dlia stvorennia spetsialnykh syrovynnykh zon / Makarenko N. A., Vdovychenko A. V., Rakoid O. O. ta in. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 2008. № 58. S. 313–319.

Metodychni rekomendatsii z nadannia statusu spetsialnoi syrovynnoi zony ta kontroliu za yikh vykorystanniam / za red. O. I. Furdychka. K., 2007. 35 s.

Herasymchuk Z. V., Oleksiuk A. O. Ekolohichna bezpeka rehionu: diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia : monohrafiia. Lutsk : Nadstyria, 2007. 280 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.