ОЦІНКА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. M. Borshchevska, O. A. Likho, K. P. Turchуna, Z. M. Budnik

Анотація


У Дубенському районі нараховується всього 62 заповідних об’єкти загальною площею 4540,5 га, що становить 2,3% від площі ПЗФ області та 8,2% від площі об’єктів місцевого значення. Із них: заказників місцевого значення – 25, пам’яток природи місцевого значення – 12 та 2 загальнодержавного значення, заповідних урочищ – 21, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення – 2.

Наведено результати досліджень структури об’єктів ПЗФ Дубенського району, визначено коефіцієнти заповідності та оцінено якісний склад ПЗФ району; визначено показник щільності об’єктів ПЗФ на території Дубенського району; наведено характеристику та здійснено оцінку стану заказників та пам’яток природи місцевого значення, заповідних урочищ Дубенського району. Запропоновані рекомендації щодо збереження заповідних територій та їх біорізноманіття.


Ключові слова


природно-заповідний фонд; біорізноманіття; заказник місцевого значення; пам’ятка природи місцевого значення; заповідне урочище; рівень заповідності; показник щільності об’єктів ПЗФ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в Україні / Томіхін М., Канцурак В., Іваненко І., Колмаз Ю., Фишко Н., Сторожук А. Землевпорядний вісник. 2012. № 3. С. 23–29.

Мовчан Я. І., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Збереження біорізноманіття України : друга нац. доп. Київ : Хімджест, 2003. 110 с.

Міжнародна конвенція про охорону біологічного різноманіття 1992 р.

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 26 червня з 1991 р. № 1268-ХП з подальшими змінами. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 09.10.2021).

Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.1992 № 2456-ХП. Верховна Рада України.

Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів : Закон України від 29.10.1996 р. № 437. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 09.10.2021).

Андрієнко Т. Л., Антонова Г. М., Єршова А. В. Край лісів та імлистих боліт. Львів : Каменяр, 1988. 86 с.

Грищенко Ю. М. Основи заповідної справи : навч. посіб. Рівне : РДТУ, 2001. 241 с.

Грищенко Ю. М., Якимчук А. Ю. Природно-заповідні території та об’єкти лісового фонду (організація, охорона, управління) : довідник. Рівне : Волин. обереги, 2007. 144 с.

Гавришок Б., Дем’янчук П., Саленко І. Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської області. Наукові записки : зб. наук. праць. 2016. Вип. 1. С. 276–283.

Морозюк С., Протопопова В. Трав’янисті рослини України : атлас-визначник. Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2007. 216 с.

Таксаційний опис Радивилівського лісництва ДП «Дубенський

лісгосп» Рівненської області. Ірпінь, 2009. 32 с.

Социальноэкологическая значимость природно-заповедных территорий Украины /

Андриенко Т. Л., Плюта П. Г., Прядко Е. И., Каркуциев Г. Н. Киев : Наукова

думка, 1991. 160 с.

REFERENCES:

Formuvannia ekolohichnoi merezhi ta rozvytok pryrodno-zapovidnoi spravy v Ukraini / Tomikhin M., Kantsurak V., Ivanenko I., Kolmaz Yu., Fyshko N., Storozhuk A. Zemlevporiadnyi visnyk. 2012. № 3. S. 23–29.

Movchan Ya. I., She-liah-Sosonko Yu. R. Zberezhennia bioriznomanittia Ukrainy : druha nats. dop. Kyiv : Khimdzhest, 2003. 110 s.

Mizhnarodna konventsiia pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia 1992 r.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrainy vid 26 chervnia z 1991 r. № 1268- KhP z podalshymy zminamy. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (data zvernennia: 09.10.2021).

Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.06.1992 № 2456-KhP. Verkhovna Rada Ukrainy.

Pro uchast Ukrainy v Konventsii pro vodno-bolotni uhiddia, shcho maiut mizhnarodne znachennia, holovnym chynom yak seredovyshche isnuvannia vodoplavnykh ptakhiv : Zakon Ukrainy vid 29.10.1996 r. № 437. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437/96-%D0%B2%D1%80#Text (data zvernennia: 09.10.2021).

Andriienko T. L., Antonova H. M., Yershova A. V. Krailisiv ta imlystykh bolit. Lviv : Kameniar, 1988. 86 s.

Hryshchenko Yu. M. Osnovy zapovidnoi spravy : navch. posib. Rivne : RDTU, 2001. 241 s.

Hryshchenko Yu. M., Yakymchuk A. Yu. Pryrodno-zapovidni terytorii ta obiekty lisovoho fondu (orhanizatsiia, okhorona, upravlinnia) : dovidnyk. Rivne : Volyn. oberehy, 2007. 144 s.

Havryshok B., Demianchuk P., Salenko I. Konstruktyvno-heohrafichnyi analiz lisohospodarskoho zemlekorystuvannia Radyvylivskoho raionu Rivnenskoi oblasti. Naukovi zapysky : zb. nauk. prats. 2016. Vyp. 1. S. 276–283.

Moroziuk S., Protopopova V. Travianysti roslyny Ukrainy : atlas-vyznachnyk. Ternopil : Navchalna knyha «Bohdan», 2007. 216 s.

Taksatsiinyi opys Radyvylivskoho lisnytstva DP «Dubenskyi lishosp» Rivnenskoi oblasti. Irpin, 2009. 32 s.

Sotsialno-ekologicheskaya znachimost prirodno-zapovednyih territoriy Ukrainyi / Andrienko T. L., Plyuta P. G., Pryadko E. I., Karkutsiev G. N. Kiev : Naukova dumka, 1991. 160 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.