БАЛАНС КАЛІЮ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ УДОБРЕННЯ У ТРАДИЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

Автор(и)

  • V. M. Polovyi Інститут сільського господарства Західного Полісся, с. Шубків,
  • L. А. Yashchenko Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

калій, гній, мінеральні добрива, сівозміна, урожайність, баланс.

Анотація

Розглянуто формування балансу калію у сівозміні з наступним чергуванням культур: пшениця озима, картопля, жито озиме, буряк кормовий, ячмінь ярий, конюшина лучна за органо-мінерального удобрення на дерново-підзолистому ґрунті. Насиченість добривами на 1 га сівозмінної площі становила: гній – 15 т/га (фон); 1,0 NPK – N58P69K75; 1,5 NPK – N88P105K112. Вплив удобрення на баланс калію вивчено за внесення вапна у одинарній дозі за гідролітичною кислотністю (1,0 Нг) та без нього. Встановлено, що насиченість сівозміни 15 т/га гною сумісно з N88P105K112 за проведення вапнування 1,0 Нг дозою вапна забезпечує найвищу урожайність культур і вміст калію у органах рослин. Ураховуючи рівень відчуження і надходження калію встановлено, що за органо-мінеральної системи удобрення був сформований додатній баланс елемента на рівні 85–100 кг/га залежно від дози мінеральних добрив. Порівняння дії вапнування на формування балансу калію у варіантах внесення на фоні 15 т/га гною 1,0 і 1,5 дози NPK показав, що підвищення урожайності у варіантах із 1,0 Нг дозою СаСО3 зумовлює підвищений винос елемента і зниження рівня балансу на 67 і 48 мг/кг К2О за відповідного удобрення.

Біографії авторів

V. M. Polovyi, Інститут сільського господарства Західного Полісся, с. Шубків,

д.с.-г.н., професор

L. А. Yashchenko, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., доцент, докторантка  

Посилання

Лукашук В. П. Вплив удобрення та обробітку ґрунту на баланс поживних речовин сільськогосподарських культур у сівозміні. Вісник Полтавської ДАА. 2016. № 3. С. 63–65.

Єщенко В. О. Місце науково обґрунтованих сівозмін у сучасному землеробстві. Вісник Уманського НУС. 2014. № 2. С. 3–6.

Тараріко О. Г. Охорона і відтворення родючості ґрунтів – запорука сталого розвитку аграрних виробничих систем України. Сталий розвиток агроекосистем : матеріали міжнарод. конференц. Вінниця, 2002. С. 10–14.

Дацько Л. В. Розрахунок балансу поживних речовин у землеробстві України. Науково-виробничий щорічник Українського хлібороба. Київ, 2008.

С. 65–68.

Баланс калію у ґрунті та ефективність калійдефіцитної системи удобрення / Господаренко Г. М. та ін. Вісник Уманського НУС. 2020. № 2.

С. 42–46. DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-42-46.

Linquist B. A., Campbell J. C. & Southard R. J. Assessment of potassium soil balances and availability in high yielding rice systems. Nutr Cycl Agroecosyst. 2022. Vol. 122. Р. 255–271. URL: https://doi.org/10.1007/s10705-022-10200-w (дата звернення: 10.06.2022).

Агрохімічний аналіз : підручник / за ред. Городнього М. М. Київ : Арістей, 2005. 476 с.

Христенко А. О. Теоретичні проблеми методології балансового оцінювання кругообігу макроелементів живлення в системі «добриво-ґрунт-рослина». Агрохімія i ґрунтознавство. Харків : ННЦ «ІҐА ім. О.Н. Соколовського», 2020. Вип. 90. С. 47–56. DOI: https://doi.org/10.31073/acss90-05.

Карбівська У. М., Турак О. Ю. Баланс поживних речовин дерново-підзолистого ґрунту за вирощування бобових трав. Вісник Сумського НАУ. Сер. Агрономія і біологія. 2015. Вип. 3 (29).

С. 116–119.

REFERENCES:

Lukashuk V. P. Vplyv udobrennia ta obrobitku gruntu na balans pozhyvnykh rechovyn silskohospodarskykh kultur u sivozmini. Visnyk Poltavskoi DAA. 2016. № 3. S. 63–65.

Yeshchenko V. O. Mistse naukovo obgruntovanykh sivozmin u suchasnomu zemlerobstvi. Visnyk Umanskoho NUS. 2014. № 2. S. 3–6. 3. Tarariko O. H. Okhorona i vidtvorennia rodiuchosti gruntiv – zaporuka staloho rozvytku ahrarnykh vyrobnychykh system Ukrainy. Stalyi rozvytok ahroekosystem : materialy mizhnarod. konferents. Vinnytsia, 2002. S. 10–14.

Datsko L. V. Rozrakhunok balansu pozhyvnykh rechovyn u zemlerobstvi Ukrainy. Naukovo-vyrobnychyi shchorichnyk Ukrainskoho khliboroba. Kyiv, 2008. S. 65–68.

Balans kaliiu u grunti ta efektyvnist kaliidefitsytnoi systemy udobrennia / Hospodarenko H. M. ta in. Visnyk Umanskoho NUS. 2020. № 2.

S. 42–46. DOI: 10.31395/2310-0478-2020-2-42-46.

Linquist B. A., Campbell J. C. & Southard R. J. Assessment of potassium soil balances and availability in high yielding rice systems. Nutr Cycl Agroecosyst. 2022. Vol. 122. Р. 255–271. URL: https://doi.org/10.1007/s10705-022-10200-w (data zvernennia: 10.06.2022).

Ahrokhimichnyi analiz : pidruchnyk / za red. Horodnoho M. M. Kyiv : Aristei, 2005. 476 s.

Khrystenko A. O. Teoretychni problemy metodolohii balansovoho otsiniuvannia kruhoobihu makroelementiv zhyvlennia v systemi «dobryvo-grunt-roslyna». Ahrokhimiia i gruntoznavstvo. Kharkiv : NNTs «IGA im. O. N. Sokolovskoho», 2020. Vyp. 90. S. 47–56. DOI: https://doi.org/10.31073/acss90-05.

Karbivska U. M., Turak O. Yu. Balans pozhyvnykh rechovyn dernovo-pidzolystoho gruntu za vyroshchuvannia bobovykh trav. Visnyk Sumskoho NAU. Ser. Ahronomiia i biolohiia. 2015. Vyp. 3(29). S. 116–119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles