БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ PINUS SYLVESTRIS L. ЗА ВПЛИВУ ПТАХІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВ

Автор(и)

  • P. A. Nykytiuk Поліський національний університет, м. Житомир,

Ключові слова:

сосна звичайна, хвоя, санітарно-захисна зона, біоіндикація, боковий некроз, верхівковий некроз.

Анотація

У статті наведено результати досліджень впливу викидів  птахівничих ферм на стан сосни звичайної (Pinus sylvestris L.). Визначено стан навколишнього середовища за комплексом морфологічних ознак (хвої) у сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) у зоні виробничої діяльності птахівничих підприємств. Встановлено, що довжина хвої сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) знижується з наближенням до СЗЗ птахофабрики внаслідок підвищення рівня забрудненості повітря токсикантами. Доведено, що використання хвойних деревних рослин є інформативним при проведенні біоіндикації забруднених територій у зоні виробничої діяльності господарств з виробництва продукції тваринництва.

Біографія автора

P. A. Nykytiuk, Поліський національний університет, м. Житомир,

к.с.-г.н., здобувач наукового ступеня докторасільськогосподарських наук

Посилання

Андреев А. В. Оценка биоразнообразия, мониторинг и екосети. Кишинев : BIOTICA, 2002. 168 с.

Аргунова Е. В. Научные основы мониторинга ресурсов агросферы АР Крым для повышения эффективности сельскохозяйственного производства с учётом региональных особенностей. Вісник аграрної науки. 2011. № 3. С. 16–18.

Бессонова В. П., Фендюк Л. М., Пересипкіна Т. М. Можливості використання декоративних квіткових рослин для фітоіндикації забруднення навколишнього середовища. Український Ботанічний Журнал. 1996. № 3. Т. 53. С. 224–229.

Біоіндикація і біологічний моніторинг. URL: http://ecodelo.org/9557-412_bioindikatsiya-4_bioindikatsiya_i_biologicheskii_monitoring. (дата звернення: 10.06.2022).

Дідух Я. П. Основи біоіндикації : монографія. К. : Наукова думка, 2012. 344 с.

Екологічна безпека Вінниччини : монографія / за заг. ред. Олександра Мудрака. Вінниця : ВАТ «Міська друкарня», 2008. 456 с. 7. Ярошенко Ф. О. Птахівництво України: стан, проблеми і перспективи розвитку. К. : Аграрна наука, 2004. 506 с.

Eremektar G., Ubay Çokgör E., Övez S., Germirli Babuna F., Orhon D. Biological treatability of poultry processing plant effluent. Water Science and Technology. 1999. Vol. 40. № 1. P. 323–329.

Gill C. O., Moza L. F., Badoni M., Barbuthttp S. The effects on the microbiological condition of product of carcass dressing, cooling, and portioning processes at a poultry packing plant. International Journal of Food Microbiology. 2006. Vol. 110. № 2. P. 187–193.

REFERENCES:

Andreev A. V. Otsenka bioraznoobraziya, monitoring i ekoseti. Kishinev : BIOTICA, 2002. 168 s.

Argunova E. V. Nauchnyie osnovyi monitoringa resursov agrosferyi AR Kryim dlya povyisheniya effektivnosti selskohozyaystvennogo proizvodstva s uchёtom regionalnyih osobennostey. Visnyk ahrarnoi nauky. 2011. № 3. S. 16–18.

Bessonova V. P., Fendiuk L. M., Peresypkina T. M. Mozhlyvosti vykorystannia dekoratyvnykh kvitkovykh roslyn dlia fitoindykatsii zabrudnennia navkolyshnoho seredovyshcha. Ukrainskyi Botanichnyi Zhurnal. 1996. № 3. T. 53. S. 224–229.

Bioindykatsiia i biolohichnyi monitorynh. URL: http://ecodelo.org/9557-412_bioindikatsiya-4_bioindikatsiya_i_biologicheskii_monitoring. (data zvernennia: 10.06.2022).

Didukh Ya. P. Osnovy bioindykatsii : monohrafiia. K. : Naukova dumka, 2012. 344 s.

Ekolohichna bezpeka Vinnychchyny : monohrafiia / za zah. red. Oleksandra Mudraka. Vinnytsia : VAT «Miska drukarnia», 2008. 456 s.

Yaroshenko F. O. Ptakhivnytstvo Ukrainy: stan, problemy i perspektyvy rozvytku. K. : Ahrarna nauka, 2004. 506 s.

Eremektar G., Ubay Çokgör E., Övez S., Germirli Babuna F., Orhon D. Biological treatability of poultry processing plant effluent. Water Science and Technology. 1999. Vol. 40. № 1.

P. 323–329.

Gill C. O., Moza L. F., Badoni M., Barbuthttp S. The effects on the microbiological condition of product of carcass dressing, cooling, and portioning processes at a poultry packing plant. International Journal of Food Microbiology. 2006. Vol. 110. № 2. P. 187–193.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles