ВИКОРИСТАННЯ БАРДИ ЯК ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА

Автор(и)

  • Y. S. Maliuta ТОВ «Агропродсервіс Інвест», смт Козлів
  • I. S. Broshchak Ternopil Branch of State Institution "Soils Protection Institute of Ukraine", Ternopil
  • B. I. Orynyk Ternopil Branch of State Institution "Soils Protection Institute of Ukraine", Ternopil
  • O. Z. Brovko Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона», м. Тернопіль
  • M. A. Mykhalchuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

розвиток, спиртова промисловість, виробництво, відходи, ефективність.

Анотація

Перед наукою та сільськогосподарським виробництвом України постали завдання, які передбачають здійснення комплексних заходів для забезпечення розширеного відтворення родючості ґрунтів, захисту їх від водної і вітрової ерозії, збільшення продуктивності культур, функціонування сталого землеробства. Паралельно однією з найбільш актуальних проблем, які стоять перед Україною, є утилізація і переробка відходів, оскільки небезпечні речовини потрапляють у атмосферу, просочуються у ґрунт, забруднюючи ґрунтові води. У статті проведено комплексну оцінку перспектив застосування відходів спиртової промисловості для удобрення сільськогосподарських культур. Досліджено агрохімічні особливості зернової спиртової барди як органічного добрива. Отримані дані хімічного складу зернової спиртової барди засвідчили можливість застосування її як органічного добрива за умови контролю кислотності ґрунтів. Крім того, барда має властивості деструктора рослинних решток, що сприяє швидшому їх розкладу. Тому барду вносять на ґрунти, вкриті рослинними рештками, з урахуванням кислотності ґрунтів. Норма внесення барди на легко- та середньосуглинкових ґрунтах – до 100 т/га, на важкосуглинкових та глинистих ґрунтах – до 60 т/га; на темно-сірих опідзолених і чорноземних ґрунтах нейтральної або слаболужної реакції ґрунтового розчину – до 50 т/га; на пасовищах, сіножатях та інших багаторічних угіддях у кореневмісному шарі – до 100–120 т/га. На важкосуглинкових та глинистих ґрунтах вносять менше барди, оскільки без подальшого глибокого рихлення або оранки внесення може призвести до переущільнення ґрунту внаслідок високої польової вологості ґрунту. Як органічне добриво доцільно використовувати барду на високобуферних ґрунтах легкого або середнього механічного складу при додатковому внесенні мінеральних добрив у дозі N60P60K90 на гектар з подальшим заробленням у ґрунт за допомогою глибокого дискового обробітку або оранки. Внесення зернової спиртової барди на кислих ґрунтах не рекомендується. Запропонована нами технологія використання відходів переробки спиртового виробництва дозволить утилізувати відходи спиртової промисловості, що покращить екологію, розширити асортимент органічних добрив, внесення яких буде сприяти підвищенню родючості ґрунту і позитивно вплине на його мікробіологічну активність.

Біографії авторів

Y. S. Maliuta, ТОВ «Агропродсервіс Інвест», смт Козлів

директор

I. S. Broshchak, Ternopil Branch of State Institution "Soils Protection Institute of Ukraine", Ternopil

директор

B. I. Orynyk, Ternopil Branch of State Institution "Soils Protection Institute of Ukraine", Ternopil

заступник директора

O. Z. Brovko, Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона», м. Тернопіль

завідувач лабораторії

M. A. Mykhalchuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ст. викладач

Посилання

Біоконверсія органічних відходів в біодинамічному господарстві / Городний Н. М. та ін. Київ : Урожай, 1990. 256 с.

Палапа Н. В., Гончар С. М. Екологічні ризики, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю людини. Агроекологічний журнал. 2022. № 1. С. 68–80.

Шаманська О. І., Паламаренко Я. В. Cучасні тенденції розвитку спиртової промисловості України. Ефективна економіка. 2014. № 4. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2903. (дата звернення: 10.11.2022).

Губенко Н. Ю., Шматкова І. К. Сучасні тенденції розвитку спиртової та цукрової промисловості України. Пропозиція. 2012. № 5. С. 27–32. 5. Жонлер І. В. Організаційно-методичні підходи до підвищення ефективності підприємств спиртової промисловості України. Агроперспектива. 2012. № 8. С. 27–35.

Лановська Г. І., Говорушко Т. А. Аналіз фінансових результатів підприємств спиртової галузі. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 3. С. 33–42.

Мельничук О. І. Проблеми та перспективи розвитку спиртової галузі України в контексті виробництва біопалава. Економіка і держава. 2012. № 2. С. 15–21.

Нагорний Є. І. Інноваційні напрями розвитку підприємств цукрової та спиртових галузей харчової промисловості. Проблеми науки. 2011. № 1. С. 37–40.

Українець А. Р. Спиртова галузь на шляху до інноваційного розвитку. Харчова і переробна промисловість. 2013. № 7. С. 35–47.

McNeely J. A. and Scherr S. J. Ecoagriculture: strategies to feed the world and save wild biodiversity. Island Press. 2013.

Binswanger H., Hazell P. and McCalla A. Agriculture and the environment: perspectives on sustainable rural development. The World Bank. 1998.

Clay J. World agriculture and the environment: a commodity-by-commodity guide to impacts and practices. Island Press. 2013.

Kamilaris A., Anton A., Blasi A. B. and PrenafetaBoldú F. X. Assessing and mitigating the impact of livestock agriculture on the environment through geospatial and big data analysis. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics. 2018. Vol. 4. No 2. Р. 98–122. DOI: https://.org/10.1504/IJSAMI.2018.094809.

Van der Werf, H. M. G. Assessing the impact of pesticides on the environment. Agriculture, Ecosystems and Environment. 1996. Vol. 60. Is. 2–3. Р. 81–96. DOI: https:// org/10.1016/S0167-8809(96)01096-1. 16. Гевко Р. Б., Дзядикевич Ю. В., Малевич Н. Ю. Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва. Сталий розвиток економіки. 2017. № 2 (35). С. 156–162.

REFERENCES:

Biokonversiia orhanichnykh vidkhodiv v biodynamichnomu hospodarstvi / Horodnyi N. M. ta in. Kyiv : Urozhai, 1990. 256 s.

Palapa N. V., Honchar S. M. Ekolohichni ryzyky, poviazani iz silskohospodarskoiu diialnistiu liudyny. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2022. № 1. S. 68–80.

Shamanska O. I., Palamarenko Ya. V. Cuchasni tendentsii rozvytku spyrtovoi promyslovosti Ukrainy. Efektyvna ekonomika. 2014. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2903. (data zvernennia: 10.11.2022).

Hubenko N. Yu., Shmatkova I. K. Suchasni tendentsii rozvytku spyrtovoi ta tsukrovoi promyslovosti Ukrainy. Propozytsiia. 2012. № 5. S. 27–32.

Zhonler I. V. Orhanizatsiino-metodychni pidkhody do pidvyshchennia efektyvnosti pidpryiemstv spyrtovoi promyslovosti Ukrainy. Ahroperspektyva. 2012. № 8. S. 27–35.

Lanovska H. I., Hovorushko T. A. Analiz finansovykh rezultativ pidpryiemstv spyrtovoi haluzi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2012. № 3. S. 33–42.

Melnychuk O. I. Problemy ta perspektyvy rozvytku spyrtovoi haluzi Ukrainy v konteksti vyrobnytstva biopalava. Ekonomika i derzhava. 2012. № 2. S. 15–21.

Nahornyi Ye. I. Innovatsiini napriamy rozvytku pidpryiemstv tsukrovoi ta spyrtovykh haluzei kharchovoi promyslovosti. Problemy nauky. 2011. № 1. S. 37–40.

Ukrainets A. R. Spyrtova haluz na shliakhu do innovatsiinoho rozvytku. Kharchova i pererobna promyslovist. 2013. № 7. S. 35–47.

McNeely J. A. and Scherr S. J. Ecoagriculture: strategies to feed the world and save wild biodiversity. Island Press. 2013.

Binswanger H., Hazell P. and McCalla A. Agriculture and the environment: perspectives on sustainable rural development. The World Bank. 1998.

Clay J. World agriculture and the environment: a commodity-by-commodity guide to impacts and practices. Island Press. 2013.

Kamilaris A., Anton A., Blasi A. B. and PrenafetaBoldú F. X. Assessing and mitigating the impact of livestock agriculture on the environment through geospatial and big data analysis. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics. 2018. Vol. 4. No 2. Р. 98–122. DOI: https://.org/10.1504/IJSAMI.2018.094809.

Van der Werf, H. M. G. Assessing the impact of pesticides on the environment. Agriculture, Ecosystems and Environment. 1996. Vol. 60. Is. 2–3. Р. 81–96. DOI: https:// org/10.1016/S0167-8809(96)01096-1. 16. Hevko R. B., Dziadykevych Yu. V., Malevych N. Yu. Ekolohichni aspekty silskohospodarskoho vyrobnytstva. Stalyi rozvytok ekonomiky. 2017. № 2 (35). S. 156–162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles