КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • A. М. Kyrylchuk Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ
  • L. H. Shylo Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ
  • V. S. Zapasnyi Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ
  • L. M. Stetsіuk к.с.-г.н., доцент

Ключові слова:

родючість ґрунту, вапнування, гіпсування, меліоративний стан, агрохімічна паспортизація, статистика.

Анотація

За даними матеріалів агрохімічної паспортизації земель  сільськогосподарського призначення, в Київській області, з 654,71 тис. га обстежених за 2016–2020 рр. земель, налічується 316,9 тис. га, що потребують вапнування та 90,9 тис. га – гіпсування. Впродовж 2016–2020 років вапнування кислих ґрунтів було проведено на площі 35,1 тис. га, в тому числі за 2020 – 12,4 тис. га. Вапнякових меліорантів було внесено в кількості 134,1 тис. тонн, у тому числі в 2020 році 35,3 тис. тонн. Гіпсові меліоранти вносились лише в 2016 році на площі 1,5 тис. га, в кількості 0,4 тис. тонн. Загалом по області впродовж п’ятнадцяти років спостережень (2006–2020 рр.) виявлене збільшення кислих ґрунтів на 4,2% (13,2 тис. га) та лужних на 0,8% (21,7 тис. га). Дані за десять років (2011–2020 рр.) свідчать про поступове зменшення кислих ґрунтів на 0,3% (29,2 тис. га) та збільшення лужних на 3,5% (11,6 тис. га). В останні два десятиліття до мінімуму скоротилося проведення робіт з докорінного поліпшення ґрунтів, а окремі роботи взагалі не проводяться вже кілька років поспіль. З 2011 року проєктна документація на проведення робіт з хімічної меліорації ґрунтів Київської області в ДУ «Держґрунтохорона» не замовлялась.  З метою запобігання збільшення площ кислих і лужних ґрунтів, необхідно відновити роботи з хімічної меліорації ґрунтів та змінити підхід до фінансування цих заходів. Створити у складі державного бюджету спеціальний Державний фонд економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів, кошти якого будуть спрямовуватися виключно на вирішення проблем охорони і відтворення якісного і високопродуктивного стану ґрунтів. Джерелами наповнення Державного фонду економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів можуть бути кошти, що надходять як штрафні санкції за недотримання проєктів землеустрою та встановлених сівозмін, а також компенсування втрат поживних речовин і гумусу з ґрунтів через допущення від’ємного балансу цих елементів унаслідок безгосподарського, споживацького використання земельних ресурсів. Адже проведення заходів з докорінного поліпшення земель є не тільки необхідною передумовою створення екологічно збалансованих екосистем, а й обумовлюючи значне підвищення продуктивності ґрунтів, забезпечує високу економічну ефективність вкладених ресурсів.

Біографії авторів

A. М. Kyrylchuk, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

к.с.-г.н., завідувач лабораторії

L. H. Shylo, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

заступник завідувача відділу

V. S. Zapasnyi, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

завідувач відділу

L. M. Stetsіuk, к.с.-г.н., доцент

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Посилання

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року у Київській області. Статистичний бюлетень. Київ. 32 с.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року у Київській області. Статистичний бюлетень. Київ. 32 с.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2018 року у Київській області. Статистичний бюлетень. Київ. 32 с.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2017 року у Київській області. Статистичний бюлетень. Київ. 32 с.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2016 року у Київській області. Статистичний бюлетень. Київ. 32 с.

Грабовський М. П. Содові солонці Лісостепу України, їх меліорація та сільськогосподарське використання. Київ : Фітосоціоцентр, 2003. 192 с.

Господаренко Г. М. Агрохімія : підручник. Київ : Аграрна освіта, 2013.

с.

Керівний нормативний документ. Еколого-агрохімічна паспортизація полів та земельних ділянок / за ред. О. О. Созінова. Київ, 1996. 37 с. 9. Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. / за ред. І. П. Яцука, С. А. Балюка, Київ, 2013. 104 с.

Методичні вказівки з охорони ґрунтів / В. О. Греков та ін. Київ, 2011. 108 с.

Методичні рекомендації по виконанню робіт із хімічної меліорації (вапнування) кислотних ґрунтів Київської області. Київ : ТРУД-Гри ПОЛ, 2010.

Мойш Н. І. Ґрунтознавство : курс лекцій. Ужгород : Гражда, 2011. 368 с.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011. № 180. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.08.2022).

Гамаюнова В. В., Хоненко Л. Г., Гирля Л. М., Макарова Г. А. Стан та перспективи гіпсування ґрунтів півдня України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2009. Вип. 3. С. 124–130.

Стан та шляхи підвищення родючості ґрунтів Полтавської області у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва : монографія / за ред. А. В. Кохана,

Л. Д. Глущенка. Полтава : Полтав. держ.с.-г. дослід. станція ім. М.І. Вавилова, 2015. 90 с.

Ткаченко М. А., Кондратюк І. М., Борис Н. Є. Хімічна меліорація кислих ґрунтів : монографія. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 318 с.

REFERENCES:

Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2020 roku u Kyivskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv. 32 s.

Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2019 roku u Kyivskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv. 32 s.

Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2018 roku u Kyivskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv. 32 s.

Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2017 roku u Kyivskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv. 32 s.

Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2016 roku u Kyivskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv. 32 s.

Hrabovskyi M. P. Sodovi solontsi Lisostepu Ukrainy, yikh melioratsiia ta silskohospodarske vykorystannia. Kyiv : Fitosotsiotsentr, 2003. 192 s.

Hospodarenko H. M. Ahrokhimiia : pidruchnyk. Kyiv : Ahrarna osvita, 2013. 406 s.

Kerivnyi normatyvnyi dokument. Ekoloho-ahrokhimichna pasportyzatsiia poliv ta zemelnykh dilianok / za red. O. O. Sozinova. Kyiv, 1996. 37 s.

Metodyka provedennia ahrokhimichnoi pasportyzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia / za red. I. P. Yatsuka, S. A. Baliuka, Kyiv, 2013. 104 s.

Metodychni vkazivky z okhorony gruntiv / V. O. Hrekov ta in. Kyiv, 2011. 108 s.

Metodychni rekomendatsii po vykonanniu robit iz khimichnoi melioratsii (vapnuvannia) kyslotnykh gruntiv Kyivskoi oblasti. Kyiv : TRUD-Hry POL, 2010.

Moish N. I. Gruntoznavstvo : kurs lektsii. Uzhhorod : Hrazhda, 2011. 368 s.

Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia finansuvannia zakhodiv iz zakhystu, vidtvorennia ta pidvyshchennia rodiuchosti gruntiv : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.03.2011. № 180. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2011-%D0%BF#Text (data zvernennia: 10.08.2022).

Hamaiunova V. V., Khonenko L. H., Hyrlia L. M., Makarova H. A. Stan ta perspektyvy hipsuvannia hruntiv pivdnia Ukrainy. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2009. Vyp. 3. S. 124–130.

Stan ta shliakhy pidvyshchennia rodiuchosti gruntiv Poltavskoi oblasti u suchasnykh umovakh silskohospodarskoho vyrobnytstva : monohrafiia / za red. A. V. Kokhana, L. D. Hlushchenka. Poltava : Poltav. derzh.s.-h. doslid. stantsiia im.

M. I. Vavylova, 2015. 90 s.

Tkachenko M. A., Kondratiuk I. M., Borys N. Ye. Khimichna melioratsiia kyslykh gruntiv : monohrafiia. Vinnytsia : TOV «TVORY», 2019. 318 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles