ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗМІНУ ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • A. M. Kyrylchuk Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»
  • B. I. Orynyk Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона», м. Терно
  • O. Z. Brovko Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона», м. Терно
  • O. I. Hakalo Національний університет водного господарства та природокористування, Технічний коледж НУВГП, м. Рівне

Ключові слова:

агрохімічна паспортизація, гумус, мінеральні добрива, органічні добрива, баланс, оптимальне співвідношення.

Анотація

У статті розглянуто результати роботи з ґрунтового моніторингу та узагальнено результати агрохімічної паспортизації сільськогосподарських угідь Тернопільської області за 2011–2020 роки досліджень (Х та ХІ тури), сучасний стан забезпеченості ґрунтового покриву гумусом. За результатами еколого-агрохімічного моніторингу за ХІ тур досліджень (2016–2020 роки) в Тернопільській області найбільшу частку – 67,36% обстежених площ, займають ґрунти з підвищеним вмістом гумусу, 26,41% – середнім, 1,32% – низьким і лише 4,91% – високим і дуже високим вмістом гумусу. Під урожай 2020 року аграріями області внесено мінеральних добрив 110573,67 тонн поживних речовин, у тому числі N – 77447,55 тонн п.р., Р – 15628,71 тонн п.р., К – 17497,41 тонн п.р. На один гектар посівної площі вносилось 205 кг мінеральних добрив, у тому числі N – 144, Р – 29 та К – 32 кг поживних речовин. Співвідношення частки азотних добрив до фосфорних і калійних постійно зберігається на значеннях 1,0:0,2:0,2–0,23 з домінуванням у загальній кількості азотних мінеральних добрив масової частки аміачної селітри як висококонцентрованого,  швидкодіючого добрива з двома формами азоту. Для збалансування надходження в рослину та збереження запасів у ґрунті фосфору та калію, необхідно збільшити внесення фосфору у 3–4 рази і калію – у 5–6 разів. Впродовж 2011–2020 років щорічно по області вносилось від 0,4 до 0,6 т/га органічних добрив у вигляді гноївки великої рогатої худоби, компостів та осаду стічних вод. Недостатнє внесення органіки в ґрунт збіднює його на певні мікроорганізми, сповільнює утворення та спрощує структуру гумусу, знижує буферну та поглинальну здатності ґрунту, гірше регулює водно-повітряний і тепловий режими ґрунту. Враховуючи те, що кожна тонна органіки в умовах Тернопільської області в середньому дає 40 кг гумусу, для покриття його дефіциту і підтримання запасів на вихідному рівні по області потрібно вносити на один гектар 10–12 тонн органічних добрив. У системі удобрення оптимальним співвідношенням між органічними і мінеральними добривами вважається співвідношення 1:8–1:15, тобто на 1 тонну органіки – 8–15 кг д.р. мінеральних добрив.

Біографії авторів

A. M. Kyrylchuk, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»

к.с.-г.н., завідувач лабораторії

B. I. Orynyk, Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона», м. Терно

в.о. директора

O. Z. Brovko, Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона», м. Терно

завідувач лабораторії

O. I. Hakalo, Національний університет водного господарства та природокористування, Технічний коледж НУВГП, м. Рівне

к.с.-г.н., викладач

Посилання

Про охорону земель : Закон України. Київ, 2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text. (дата звернення: 10.08.2022).

Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві : наукова монографія / за ред. М. К. Шикули. Київ : ПФ «Оранта», 1998. 680 с.

Носко Б. С. Фосфатний режим ґрунтів і ефективність добрив. Київ : Урожай, 1990. 224 с.

Сидерати в сучасному землеробстві: науково-виробниче видання : монографія / Шувар І. А., Бердніков О. М., Центило Л. В., Сендецький В. М. та ін. ; за заг. ред.

І. А. Шувара. Івано-Франківськ, 2015. 156 с.

Созінов О. О., Козлов М. В., Лапа М. А., Тараріко Ю. О. та ін. Агроекологічні основи раціонального використання добрив. Агроекологія. Київ : Аграрна наука, 2001. 121 с.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник : у 2-х частинах. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. Ч. 1. 270 с.

Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва / за ред. академіка УААН Б. С. Носка. Київ : Аграрна наука, 1999. 109 с.

Збірник законодавчих і нормативно-правових аспектів у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів, наукової діяльності. Київ : Радуга, 2007. 520 с.

Методика суцільного ґрунтово-агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України / за ред. академіків О. О. Созінова, В. С. Простора. Київ, 1994. 162 с.

Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення / за ред. І. П. Яцука, С. А. Балюка. Київ, 2013. 103 с.

Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки ґрунтів Тернопільської області : монографія / Брощак І. С., Гевко Р. Б., Никеруй С. С., Вітровий А. О. та ін. Тернопіль, 2013. 160 с.

Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів : монографія / Патика В. П.,

Макаренко Н. А., Моклячук Л. І. та ін. ; за ред. Патики В. П. Київ : Основа, 2005. 201 с.

REFERENCES:

Pro okhoronu zemel : Zakon Ukrainy. Kyiv, 2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text. (data zvernennia: 10.08.2022).

Vidtvorennia rodiuchosti gruntiv u gruntozakhysnomu zemlerobstvi : naukova monohrafiia / za red. M. K. Shykuly. Kyiv : PF «Oranta», 1998. 680 s.

Nosko B. S. Fosfatnyi rezhym gruntiv i efektyvnist dobryv. Kyiv : Urozhai, 1990. 224 s.

Syderaty v suchasnomu zemlerobstvi: naukovo-vyrobnyche vydannia : monohrafiia / Shuvar I. A., Berdnikov O. M., Tsentylo L. V., Sendetskyi V. M. ta in. ; za zah. red. I. A. Shuvara. Ivano-Frankivsk, 2015. 156 s.

Sozinov O. O., Kozlov M. V., Lapa M. A., Tarariko Yu. O. ta in. Ahroekolohichni osnovy ratsionalnoho vykorystannia dobryv. Ahroekolohiia. Kyiv : Ahrarna nauka, 2001. 121 s.

Pozniak S. P. Gruntoznavstvo i heohrafiia gruntiv : pidruchnyk : u 2-kh chastynakh. Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2010. Ch. 1.

s.

Shliakhy pidvyshchennia rodiuchosti gruntiv u suchasnykh umovakh silskohospodarskoho vyrobnytstva / za red. аkademika UAAN B. S. Noska. Kyiv : Ahrarna nauka, 1999. 109 s.

Zbirnyk zakonodavchykh i normatyvno-pravovykh aspektiv u haluzi okhorony zemel ta vidtvorennia rodiuchosti gruntiv, naukovoi diialnosti. Kyiv : Raduha, 2007. 520 s.

Metodyka sutsilnoho gruntovo-ahrokhimichnoho monitorynhu silskohospodarskykh uhid Ukrainy / za red. akademikiv O. O. Sozinova, V. S. Prostora. Kyiv, 1994. 162 s.

Metodyka provedennia ahrokhimichnoi pasportyzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia / za red. I. P. Yatsuka, S. A. Baliuka. Kyiv, 2013. 103 s.

Monitorynh, shliakhy pokrashchennia rodiuchosti ta ekolohichnoi bezpeky gruntiv Ternopilskoi oblasti : monohrafiia / Broshchak I. S., Hevko R. B., Nykerui S. S., Vitrovyi A.O. ta in. Ternopil, 2013. 160 s.

Ahroekolohichna otsinka mineralnykh dobryv ta pestytsydiv : monohrafiia / Patyka V. P., Makarenko N. A., Mokliachuk L. I. ta in. ; za red. Patyky V. P. Kyiv : Osnova, 2005. 201 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles