ЗРОШУВАЛЬНА МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Автор(и)

  • A. М. Kyrylchuk Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ
  • O. М. Hryshchenko Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ
  • A. V. Ventsuryk Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ
  • O. O. Biedunkova Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

Ключові слова:

зміна клімату, гідротермічний коефіцієнт, нестійке зволоження, іригація, фертигація, зрошення.

Анотація

Надмірно стрімка зміна клімату через підвищення середньої температури впливає на збільшення інтенсивності посушливих умов. Нераціональне використання запасів води на постійне забруднення водних ресурсів лише погіршують ситуацію. В регіонах, які раніше на зазнавали посух, спостерігаються посушливі умови спричинені зростанням попиту на воду та збільшенням її дефіциту. Зміна режиму зволоження призведе до зміни водного стоку річок, водність найбільших річок країни може знизитись на 30%, а малих – зовсім припинитися. За запасами води, що формуються на території країни й є доступними для використання, Україна є однією з найменш забезпечених країн Європи. Основними джерелами надходження води в ґрунт є атмосферні опади, а також підґрунтові води за умови неглибокого їх залягання. Зрошення земель є одним із основних факторів інтенсифікації землеробства в районах з недостатнім та нестійким зволоженням. В умовах обмежених водних ресурсів важливим резервом поливної води є комунально-побутові та промислові стічні води. Побутові та промислові стічні води на 99% складаються з води та на 0,1% з органічних та неорганічних сполук, включаючи живильні макроелементи, такі як азот, фосфор та калій, а також живильні мікроелементи. Домішка промислових стоків може додавати токсичні з’єднання, але не в небезпечній кількості, тому беруть до уваги лише чутливість зрошуваних сільськогосподарських культур до бору. Наявність біля великих тваринницьких комплексів значних обсягів стічних вод та гнойових відходів створює серйозну екологічну проблему. Одним з ефективних шляхів її розв’язання є використання цих стоків для зрошення, що забезпечує біологічне очищення. У стічних водах тваринницьких комплексів уміст загального азоту досягає 0,3%, фосфору – 0,08%, калію – 0,7%, проте в процесі підготовки стоків до зрошення вміст цих речовин зменшується.Використання комунально-побутових і промислових стічних вод для зрошення виконує екологічну функцію, оскільки забезпечує доочищення стічної води у ґрунті та запобігає забрудненню довкілля, поверхневих водних об’єктів-приймачів цієї води та зменшить навантаження на ресурс природної води.

Біографії авторів

A. М. Kyrylchuk, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

к.с.-г.н., завідувач лабораторії

O. М. Hryshchenko, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

к.с.-г.н., учений секретар

A. V. Ventsuryk, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

виконувач обов’язків завідувача відділу

O. O. Biedunkova, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

д.б.н., професор

Посилання

Нестача води – головний ризик від зміни клімату для України. URL: https://ecoaction.org.ua/nestacha-vody-ryzyk-ukrainy.html?gclid= Cj0KCQiA99ybBhD9ARIsAL vZavXhFSJ4zq cE D-RP4qn3T6a-ju3s6uKkAfrf7Prm5Qfb0JNtEi4BMaAjIBEALw wcB. (дата звернення: 10.10.2022).

Зміна клімату в Україні та світі: причини, наслідки та рішення для протидії. URL: https://ecoaction.org.ua/zmina-klimatu-ua-ta-svit.html. (дата звернення: 10.10.2022).

Зміна клімату та Україна. Дослідження. 06.01.2022. URL: https://uabio.org/news/uabio-news/12094/. (дата звернення: 10.10.2022).

World Bank. Climate Change Knowledge Portal: Ukraine. 2021. URL: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/ukraine. (дата звернення: 10.10.2022).

Changing climate both increases and decreases European river floods / Blöschl G. et al. Nature. 2019. 573. Р. 108–111.

Kovalets I. V., Kivva S. L., Udovenko O. I. Usage of the WRF/DHSVM model chain for simulation of extreme floods in mountainous areas: a pilot study for the Uzh River Basin in the Ukrainian Carpathians. Nat. Hazards. 2015. 75, 2049–2063.

Climate Change and Security in Eastern Europe: Republic of Belarus, Republic of Moldova, Ukraine. Regional Assessment / Nikolayeva L. et al. 2016. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/8/1/355496.pdf. (дата звернення: 10.10.2022).

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища України у 2014 році. 2014. URL: https:// menr.gov.ua / files/ docs /86.pdf. (дата звернення: 10.10.2022).

Екологічні основи управління водними ресурсами : навч. посіб. / Томільцева А. І. та ін. Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 200 с.

Лозовіцький П. С. Водні та хімічні меліорації ґрунтів : навч. посіб. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 273 с.

Конспекти лекцій з навчальної дисципліни «Меліорація земель». URL: http://lib.udau.edu.ua/jspui/bitstream (дата звернення: 10.10.2022).

Гиль Л. С. Фертигация – орошение с использованием растворимых удобрений в системах капельного полива. Киев : Этнос, 2005. 93 с. 13. ДСТУ 7369:2013. Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання. [Чинний від 01.01.2014]. Київ, 2014. 10 с.

ВНД 33-5.5-02-97. Якість води для зрошення. Екологічні критерії. [Чинний від 01.04.1998]. Харків, 1998. 15 с.

ДСТУ 7591:2014. Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії. [Чинний від 01.07.2015]. Київ, 2015. 19 с.

ДСТУ 7937:2015. Зрошення. Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення. Загальні вимоги. [Чинний від 01.09.2016]. Київ, 2016. 11 с.

ДСТУ 2730:2015. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії. [Чинний від 2016-07-01]. Київ, 2016. 10 с.

ДСТУ 7286:2012. Якість природної води для зрошення. Екологічні критерії. [Чинний від 2016-07-01]. Київ, 2013. 17 с.

REFERENCES:

Nestacha vody – holovnyi ryzyk vid zminy klimatu dlia Ukrainy. URL: https://ecoaction.org.ua/nestacha-vody-ryzyk-ukrainy.html?gclid= Cj0KCQiA99ybBhD9ARIsAL vZavXhFSJ4zq cE D-RP4qn3T6a-ju3s6uKkAfrf7Prm5Qfb0JNtEi4BMaAjIBEALw wcB. (data zvernennia: 10.10.2022).

Zmina klimatu v Ukraini ta sviti: prychyny, naslidky ta rishennia dlia protydii. URL: https://ecoaction.org.ua/zmina-klimatu-ua-ta-svit.html. (data zvernennia: 10.10.2022).

Zmina klimatu ta Ukraina. Doslidzhennia. 06.01.2022. URL: https://uabio.org/news/uabio-news/12094/. (data zvernennia: 10.10.2022).

World Bank. Climate Change Knowledge Portal: Ukraine. 2021. URL: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/ukraine. (data zvernennia: 10.10.2022).

Changing climate both increases and decreases European river floods / Blöschl G. et al. Nature. 2019. 573. R. 108–111.

Kovalets I. V., Kivva S. L., Udovenko O. I. Usage of the WRF/DHSVM model chain for simulation of extreme floods in mountainous areas: a pilot study for the Uzh River Basin in the Ukrainian Carpathians. Nat. Hazards. 2015. 75, 2049–2063.

Climate Change and Security in Eastern Europe: Republic of Belarus, Republic of Moldova, Ukraine. Regional Assessment / Nikolayeva L. et al. 2016. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/8/1/355496.pdf. (data zvernennia: 10.10.2022).

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy u 2014 rotsi. 2014. URL: https:// menr.gov.ua / files/ docs /86.pdf. (data zvernennia: 10.10.2022).

Ekolohichni osnovy upravlinnia vodnymy resursamy : navch. posib. / Tomiltseva A. I. ta in. Kyiv : Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia, 2017. 200 s.

Lozovitskyi P. S. Vodni ta khimichni melioratsii gruntiv : navch. posib. Kyiv : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2010. 273 s.

Konspekty lektsii z navchalnoi dystsypliny «Melioratsiia zemel». URL: http://lib.udau.edu.ua/jspui/bitstream (data zvernennia: 10.10.2022). 12. Gil L. S. Fertigatsiya – oroshenie s ispolzovaniem rastvorimyih udobreniy v sistemah kapelnogo poliva. Kiev : Etnos, 2005. 93 s.

DSTU 7369:2013. Stichni vody. Vymohy do stichnykh vod i yikhnikh osadiv dlia zroshuvannia ta udobriuvannia. [Chynnyi vid 01.01.2014]. Kyiv, 2014. 10 s.

VND 33-5.5-02-97. Yakist vody dlia zroshennia. Ekolohichni kryterii. [Chynnyi vid 01.04.1998]. Kharkiv, 1998. 15 s.

DSTU 7591:2014. Zroshennia. Yakist vody dlia system kraplynnoho zroshennia. Ahronomichni, ekolohichni ta tekhnichni kryterii. [Chynnyi vid 01.07.2015]. Kyiv, 2015. 19 s.

DSTU 7937:2015. Zroshennia. Vnesennia dobryv z polyvnoiu vodoiu v systemakh mikrozroshennia. Zahalni vymohy. [Chynnyi vid 01.09.2016]. Kyiv, 2016. 11 s.

DSTU 2730:2015. Yakist pryrodnoi vody dlia zroshennia. Ahronomichni kryterii. [Chynnyi vid 2016-07-01]. Kyiv, 2016. 10 s.

DSTU 7286:2012. Yakist pryrodnoi vody dlia zroshennia. Ekolohichni kryterii. [Chynnyi vid 2016-07-01]. Kyiv, 2013. 17 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles