ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ СПОЛУКАМИ АЗОТУ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ

Автор(и)

  • S. P. Bondarchuk Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • L. F. Bondarchuk Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • I. M. Merlenko Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • M. А. Fedoniuk Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • N. S. Kovalchuk к.с.-г.н., доцент

Ключові слова:

сполуки азоту, аміак, нітрати, нітрити, водні об’єкти, біогенні речовини, забруднення води, стічні води, оптимізація водокористування.

Анотація

У роботі висвітлено особливості забруднення поверхневих водойм Волинської області сполуками азоту, екологічні наслідки такого забруднення та розробку дієвих заходів щодо поліпшення ситуації.В процесі досліджень аналізувались особливості потрапляння та накопичення сполук азоту у воді водойм у межах досліджуваної території, основні джерела надходження забруднювачів, динаміка вмісту у воді досліджуваних забруднюючих речовин за останні роки, а також можливі засоби зменшення такого забруднення.

Біографії авторів

S. P. Bondarchuk, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

к.с.-г.н., доцент

L. F. Bondarchuk, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

к.с.-г.н., доцент

I. M. Merlenko, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

к.с.-г.н., доцент

M. А. Fedoniuk, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

к.геогр.н., доцент

N. S. Kovalchuk, к.с.-г.н., доцент

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Посилання

Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. Київ : Ніка-Центр, 2001. 264 с.

Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В., Волкова Л. А. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем: (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління) : навч. посіб. Рівне : ППФ «Волинські обереги», 1999. Т. 2. 198 с.

Яцик А. В., Гопчак І. В. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод Волинської області. Водне господарство України. 2007. № 2. С. 20–24.

Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України. URL: http: //monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index. (дата звернення: 10.10.2022).

Нетробчук І., Гашинська В. Екологічна оцінка якості води р. Стир у місті Луцьку. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Географічні науки. Луцьк, 2018. № 3 (376). С. 28–34.

Козицька Л. П., Музиченко О. С. Інтегральна оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Західний Буг в межах Волинської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2015. № 3–4. С. 78–83.

Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Музичук Х. П. Загрязнение поверхностных водоемов Волынской области Украины соединениями фосфора и пути его уменьшения. Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развыцця : зборнік навуковых прац. Брест, 2013. Вып. 1. С. 34–40.

REFERENCES:

Snizhko S. I. Otsinka ta prohnozuvannia yakosti pryrodnykh vod. Kyiv : Nika-Tsentr, 2001. 264 s.

Hryb Y. V., Klymenko M. O., Sondak V. V., Volkova L. A. Vidnovna hidroekolohiia porushenykh richkovykh ta ozernykh system: (hidrokhimiia, hidrobiolohiia, hidrolohiia, upravlinnia) : navch. posib. Rivne : PPF «Volynski oberehy», 1999. T. 2. 198 s.

Yatsyk A. V., Hopchak I. V. Metodyka vstanovlennia i vykorystannia ekolohichnykh normatyviv yakosti poverkhnevykh vod Volynskoi oblasti. Vodne hospodarstvo Ukrainy. 2007. № 2. S. 20–24.

Monitorynh ta ekolohichna otsinka vodnykh resursiv Ukrainy. Rezhym dostupu: http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index (дата звернення: 10.10.2022).

Netrobchuk, I., Hashynska V. Ekolohichna otsinka yakosti vody r. Styr u misti Lutsku. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Ser. Heohrafichni nauky. Lutsk, 2018. № 3 (376). S. 28–34.

Kozytska L. P., Muzychenko O. S. Intehralna otsinka ekolohichnoho stanu poverkhnevykh vod richky Zakhidnyi Buh v mezhakh Volynskoi oblasti. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii. 2015. № 3–4. С. 78–83.

Bondarchuk S. P.,

Bondarchuk L. F., Muzichuk H. P. Zagryaznenie poverhnostnyih vodoemov Volyinskoy oblasti Ukrainyi soedineniyami fosfora i puti ego umensheniya. Pryirodnae asyaroddze Palessya: asablіvastsі і perspektyivyi razvyitstsya : zbornіk navukovyih prats. Brest, 2013. Vyip. 1. S. 34–40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-01

Номер

Розділ

Articles