РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТРОЛЬ РИБИ І РИБОПРОДУКТІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР

Автор(и)

  • N. M. Bogatko Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Київська обл.
  • T. V. Poltavchenko Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • Z. M. Budnik Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • А. F. Bohatko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Київська обл.

Ключові слова:

система НАССР, безпечність, потужності з виробництва риби, принципи системи НАССР, вище керівництво, координатор системи НАССР, робоча група безпечності.

Анотація

Риба та рибні продукти мають велике значення у харчуванні людини і складають значну частину її харчового раціону. У багатьох країнах світу риба є основним об’єктом харчової промисловості. У нашій державі діють нормативно-правові законодавчі акти міжнародні та вітчизняні, які визначають основні правові й організаційні засади забезпечення безпечності та якості безпеки риби і рибних продуктів за виробництва та обігу. Здійснення ризик-орієнтованого контролю на потужностях внаслідок встановлення небезпечних факторів у рибі і рибних продуктах забезпечить дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час виробництва та обігу цих харчових продуктів та надасть впевненості споживачам про безпечне харчування. Концепція системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) визначається Комісією Кодексу Аліментаріус і Європейським Союзом і принципи системи НАССР, що рекомендовані до практичного застосування Кодексом Аліментаріус, є обов’язковими для країн ЄС. Впровадження системи НАССР має цілий ряд переваг як для операторів ринку виробництва та обігу риби і рибних продуктів та пересічних споживачів, так і для України в цілому. Запровадження системи НАССР є перспективним для нашої країни, оскільки це створить на потужностях з виробництва харчових продуктів реальну можливість для організації і підтримання ефективної і дієвої системи безпеки харчових продуктів. Особливо актуальним є впровадження системи НАССР на потужностях з виробництва риби та рибопродуктів.

Біографії авторів

N. M. Bogatko, Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Київська обл.

д.вет.н., доцент

T. V. Poltavchenko, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.вет.н., доцент

Z. M. Budnik, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., доцент

А. F. Bohatko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Київська обл.

асистент 

Посилання

НАССР: Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю у виробництві харчових продуктів і продовольчої сировини : навч. посіб. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2005. 70 с.

Особливості впровадження системи НАССР на м'ясо-, молоко- та рибопереробних підприємствах України : навч. посіб. / Богатко Н. М. та ін. Біла Церква, 2016. 283 с.

Полтавчанко Т. В., Богатко Н. М., Парфенюк І. О. Санітарія та гігієна в рибництві : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». Рівне : НУВГП, 2016. 120 с.

Касянчук В. В., Богатко Н. М., Микитюк П. В., Джміль В. І. Виробництво охолодженої, мороженої риби і льоду. Загальні вимоги безпеки: СОУ 05.01-37-388:2006. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 22 с.

Codex Alimentarius Comission. Risk Analisis Policies of the CAC.Report of the Session of the CAC.Geneva.Switzerland.2–7July.2001.CAC.Rjme.Italy.

The role of Food Safety Objectives in the management of the microbiological safety of food according to Codex Documents. ICMSF for the Codex Committee on Food Hygiene. Feb. 2001.

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Гігієна і експертиза рибопромислової продукції : підручник / Яценко І. В. та ін. Харків : Диса плюс, 2017. Ч. 1. 680 с.

Fernandes O., Lucinea M. Effect of microbiological characteristics of row milk on the guality of whole milk powder. Braz. J. Mikrobiol. 2000. 31 (2).

P. 95–98.

Богатко Н. М., Полтавченко Т. В. Запровадження системи НАССР на рибопереробних та рибодобувних підприємствах України – забезпечення безпечності рибних продуктів. Проблеми зооінженерної та ветеринарної медицини. Ветеринарні науки : зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. Харків, 2017. Вип. 34. Ч. 2. С. 309–315.

Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : Закон України від № 486-IV від 06.02. 2003 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. N 15, ст. 107.

Mackenize A. The role of veterinarians in the prevention and manangement of food-borne diseases in particular at the level of livestock producers/technical item of the OIE General Session. Paris. France. 26–31 May. 2002.

Burhaz Maryna & Soborova Olha. Fisheries development and the formation of the fish products market in ukraine and in the central and eastern european countries. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. Is. 3. P. 10–18. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-10-18. (дата звернення: 10.10.2022).

Gasco L., Acuti G. & Roncarati Alessandra. Insect and fish by-products as sustainable alternatives to conventional animal proteins in animal nutrition. Italian Journal of Animal Science. 2020. Vol. 19. Is. 1. P. 360–372. URL: https://doi.org/10.1080/1828051X.2020.1743209. (дата звернення: 10.10.2022).

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Гігієна і експертиза водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, продукції з риби : підручник / Яценко І. В. та ін. Харків : Диса плюс, 2017. Ч. 2. 648 с.

Санітарно-гігієнічна оцінка риби та гідробіонтів за інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб : навч. посіб. для слухачів ІПНКСВМ / Богатко Н. М. та ін. Біла Церква, 2019. 176 с.

Довідник для харчової промисловості України щодо тлумачення положень Регламенту Комісії ЄС № 2073/2005 Про мікробіологічні критерії. ЄС Твінінг проект. 46 с.

Monitoring of the main parameters of pond water in order to obtain safe products for joint cultivation of sturgeon and carp fish / Grynevych N., Sliusarenko A., Khomiak O., Svitelskyi M., & Semaniuk N. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Ser. Agricultural Sciences. 2021. 23(94). Р. 73–80. URL: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9414. (дата звернення: 10.10.2022). 18. Visciano Pierina, Schirone Maria & Paparella Antonello. An Overview of Histamine and Other Biogenic Amines in Fish and Fish Products. Foods. 2020. Vol. 9. Is. 12. P. 1–15. URL: https://doi.org/10.3390/foods9121795. (дата звернення: 10.10.2022).

Aquaculture management practices associated with antimicrobial residues in Southwestern Nigeria / Okocha Reuben Chukwuka, Olatoye Isaac Olufemi, Alabi Peter Ibukun, Modupe Ganiyat Ogunnoiki & Olufemi Bolarinwa Adedeji. Aquaculture. 2021. Vol. 533. P. 1−19. doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.736195.

ДСТУ 4161–2003. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги. К. : Держспоживстандарт України, 2003. 13 с.

ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2007, IDT). Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі. К. : Держспоживстандарт України, 2018. 30 с.

Стан державного нагляду в Україні за якістю та безпекою рибної продукції / Богатко Н. М. та ін. Наук. вісник Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені

С. З. Гжицького. Сер. Харчові технології. Львів, 2010. № 3 (45). Ч. 4. Т. 12. С. 113–119.

Букалова Н., Богатко Н., Лясота В., Приліпко Т. Безпечність рибної продукції: виявляємо й аналізуємо небезпеки. Управління якістю : спеціалізований журнал Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Київ, 2021. № 12 (48). С. 52–62.

Башинський В. В. та ін. Вимоги європейського законодавства щодо харчових продуктів : зб. інформаційних матеріалів. К. : ТОВ «Ветінформ», 2009. Т. 1. С. 131−145.

Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 29.04. 2004 р. № 852/2004 «Про гігієну харчових продуктів».

REFERENCES:

NASSR: Analiz nebezpechnykh chynnykiv ta krytychni tochky kontroliu u vyrobnytstvi kharchovykh produktiv i prodovolchoi syrovyny : navch. posib. Kyiv : DP «UkrNDNTs», 2005. 70 s.

Osoblyvosti vprovadzhennia systemy NASSR na miaso-, moloko- ta rybopererobnykh pidpryiemstvakh Ukrainy : navch. posib. / Bohatko N. M. ta in. Bila Tserkva, 2016. 283 s.

Poltavchanko T. V., Bohatko N. M., Parfeniuk I. O. Sanitariia ta hihiiena v rybnytstvi : navch.-metod. posib. dlia studentiv VNZ napriamu pidhotovky 6.090201 «Vodni bioresursy ta akvakultura». Rivne : NUVHP, 2016. 120 s.

Kasianchuk V. V., Bohatko N. M., Mykytiuk P. V., Dzhmil V. I. Vyrobnytstvo okholodzhenoi, morozhenoi ryby i lodu. Zahalni vymohy bezpeky: SOU 05.01-37-388:2006. Derzhspozhyvstandart Ukrainy. Kyiv, 2007. 22 s.

Codex Alimentarius Comission. Risk Analisis Policies of the CAC. Report of the Session of the CAC. Geneva. Switzerland.

–7 July. 2001. CAC.Rjme.Italy.

The role of Food Safety Objectives in the management of the microbiological safety of food according to Codex Documents. ICMSF for the Codex Committee on Food Hygiene. Feb. 2001.

Hihiiena i ekspertyza kharchovykh tvarynnykh hidrobiontiv ta produktiv yikh pererobky. Hihiiena i ekspertyza rybopromyslovoi produktsii : pidruchnyk / Yatsenko I. V. ta in. Kharkiv : Dysa plius, 2017. Ch. 1. 680 s.

Fernandes O., Lucinea M. Effect of microbiological characteristics of row milk on the guality of whole milk powder. Braz. J. Mikrobiol. 2000. 31 (2). P. 95–98.

Bohatko N. M., Poltavchenko T. V. Zaprovadzhennia systemy NASSR na rybopererobnykh ta rybodobuvnykh pidpryiemstvakh Ukrainy – zabezpechennia bezpechnosti rybnykh produktiv. Problemy zooinzhenernoi ta veterynarnoi medytsyny. Veterynarni nauky : zb. nauk. prats Kharkivskoi derzhavnoi zooveterynarnoi akademii. Kharkiv, 2017. Vyp. 34. Ch. 2. S. 309–315.

Pro rybu, inshi vodni zhyvi resursy ta kharchovu produktsiiu z nykh : Zakon Ukrainy vid № 486-IV vid 06.02. 2003 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2003. N 15, st. 107.

Mackenize A. The role of veterinarians in the prevention and manangement of food-borne diseases in particular at the level of livestock producers/technical item of the OIE General Session. Paris. France. 26–31 May. 2002.

Burhaz Maryna & Soborova Olha. Fisheries development and the formation of the fish products market in ukraine and in the central and eastern european countries. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. Is. 3. P. 10–18. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-10-18. (data zvernennia: 10.10.2022).

Gasco L., Acuti G. & Roncarati Alessandra. Insect and fish by-products as sustainable alternatives to conventional animal proteins in animal nutrition. Italian Journal of Animal Science. 2020. Vol. 19. Is. 1. P. 360–372. URL: https://doi.org/10.1080/1828051X.2020.1743209. (data zvernennia: 10.10.2022).

Hihiiena i ekspertyza kharchovykh tvarynnykh hidrobiontiv ta produktiv yikh pererobky. Hihiiena i ekspertyza vodnykh ssavtsiv, bezkhrebetnykh hidrobiontiv, produktsii z ryby : pidruchnyk / Yatsenko I. V. ta in. Kharkiv : Dysa plius, 2017. Ch. 2. 648 s.

Sanitarno-hihiienichna otsinka ryby ta hidrobiontiv za infektsiinykh, invaziinykh, nezaraznykh khvorob : navch. posib. dlia slukhachiv IPNKSVM / Bohatko N. M. ta in. Bila Tserkva, 2019. 176 s.

Dovidnyk dlia kharchovoi promyslovosti Ukrainy shchodo tlumachennia polozhen Rehlamentu Komisii YeS № 2073/2005 Pro mikrobiolohichni kryterii. YeS Tvininh proekt. 46 s.

Monitoring of the main parameters of pond water in order to obtain safe products for joint cultivation of sturgeon and carp fish / Grynevych N., Sliusarenko A., Khomiak O., Svitelskyi M., & Semaniuk N. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Ser. Agricultural Sciences. 2021. 23(94). Р. 73–80. URL: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9414. (data zvernennia: 10.10.2022).

Visciano Pierina, Schirone Maria & Paparella Antonello. An Overview of Histamine and Other Biogenic Amines in Fish and Fish Products. Foods. 2020. Vol. 9. Is. 12. P. 1–15. URL: https://doi.org/10.3390/foods9121795. (data zvernennia: 10.10.2022). 19. Aquaculture management practices associated with antimicrobial residues in Southwestern Nigeria / Okocha Reuben Chukwuka, Olatoye Isaac Olufemi, Alabi Peter Ibukun, Modupe Ganiyat Ogunnoiki & Olufemi Bolarinwa Adedeji. Aquaculture. 2021. Vol. 533. P. 1−19. doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.736195.

DSTU 4161–2003. Systemy upravlinnia bezpechnistiu kharchovykh produktiv. Vymohy. K. : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2003. 13 s.

DSTU ISO 22000:2019. (ISO 22000:2007, IDT). Systemy keruvannia bezpechnistiu kharchovykh produktiv. Vymohy do bud-yakoi orhanizatsii v kharchovomu lantsiuzi. K. : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2018. 30 s. 22. Stan derzhavnoho nahliadu v Ukraini za yakistiu ta bezpekoiu rybnoi produktsii / Bohatko N. M. ta in. Nauk. visnyk Lvivskoho nats. un-tu vet. medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Hzhytskoho. Ser. Kharchovi tekhnolohii. Lviv, 2010. № 3 (45). Ch. 4. T. 12. S. 113–119.

Bukalova N., Bohatko N., Liasota V., Prylipko T. Bezpechnist rybnoi produktsii: vyiavliaiemo y analizuiemo nebezpeky. Upravlinnia yakistiu : spetsializovanyi zhurnal Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z pytan bezpechnosti kharchovykh produktiv ta zakhystu spozhyvachiv. Kyiv, 2021. № 12 (48). S. 52–62.

Bashynskyi V. V. ta in. Vymohy yevropeiskoho zakonodavstva shchodo kharchovykh produktiv : zb. informatsiinykh materialiv. K. : TOV «Vetinform», 2009. T. 1. S. 131−145.

Rehlament (IeS) Yevropeiskoho Parlamentu i Rady vid 29.04. 2004 r. № 852/2004 «Pro hihiienu kharchovykh produktiv».

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-01

Номер

Розділ

Articles