ОСОБЛИВОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФІЛЬТРУВАННЯ КРІЗЬ ПЛАВАЮЧЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ПОМ’ЯКШЕННІ ПРИРОДНИХ ВОД

L. L. Lytvynenko, T. V. Vyzhevska

Анотація


Виконаний аналіз параметрів горизонтального фільтрування у технологічних схемах пом’якшення природних вод при наявності та
відсутності попереднього освітлення води. Визначені параметри
завантаження, швидкість фільтрування, тривалість фільтроциклу
для забезпечення оптимальної ефективності освітлення води.

Ключові слова


природна вода; пом’якшення; горизонтальне фільтрування; плаваюче завантаження; фільтроцикл

Повний текст:

PDF

Посилання


Журба М. Г. Очистка воды на зернистых фильтрах. Львов, Высшая школа. 1980.

Минц Д. М. Теоретические основы технологи очистки воды. М., Стройиздат, 1964.

Орлов В. О., Шевчук Б. И. Интенсификация работы водоочистных сооружений. К., Будивельник, 1989.

Модели фильтрования. Filtration mechanisms, Willis, Tosun I., Collins R.M. “Chem. Eng. Res. and Des”, 1985, 63, № 3, 175–183 (англ.)

Способ формирования многослойного фильтра для очистки жидкостей. Заявка 2550097, Франция, МКИ В 01 Д 37/02.

REFERENCES:

Zhurba M. H. Ochystka vodы na zernystыkh fyltrakh. Lvov, Vыsshaia shkola. 1980.

Mynts D. M. Teoretycheskye osnovы tekhnolohy ochystky vodы. M., Stroiyzdat, 1964.

Orlov V. O., Shevchuk B. Y. Yntensyfykatsyia rabotы vodoochystnыkh sooruzhenyi. K., Budyvelnyk, 1989.

Modely fyltrovanyia. Filtration mechanisms, Willis, Tosun I., Collins R.M. “Chem. Eng. Res. and Des”, 1985, 63, № 3, 175–183 (anhl.)

Sposob formyrovanyia mnohosloinoho fyltra dlia ochystky zhydkostei. Zaiavka 2550097, Frantsyia, MKY V 01 D 37/02.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.