ВПЛИВ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

Автор(и)

  • A. V. Fandaliuk Закарпатська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», с. Велика Бакта
  • V. S. Polichko Закарпатська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», с. Велика Бакта
  • O. A. Likho Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

гірська зона Карпат, децентралізація, структура сільськогосподарських угідь, ґрунт, кислотність, гумус, рухомі сполуки азоту, фосфору і калію, ерозійні процеси.

Анотація

Після проведення реформування у гірській зоні Закарпатської області на даний час діють 15 територіальних громад, які об’єднали 75 сільських і міських рад, куди входить 130 населених пунктів. У цій зоні 80,2% займають сіножаті і пасовища, а на ріллю відведено 19,3% від усієї площі. Основними типами ґрунтів гірської зони є бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні і дерново-буроземні щебенюваті на елювії-делювії карпатського флішу і магматичних порід. По своїй природі ґрунти гірської зони  низькородючі, насамперед за рахунок високої кислотності. За агрохімічними показниками вони характеризуються середньокислою реакцією ґрунтового розчину з показником рН 4,81 од., підвищеним умістом гумусу (3,74%), низьким умістом сполук лужногідролізованого азоту (133,4 мг/кг) та рухомого фосфору (42,5 мг/кг), середнім вмістом сполук рухомого калію (91,7 мг/кг) та підвищеним рухомої сірки (9,6 мг/кг). Загалом ґрунти гірської зони оцінюються у 37 балів, що відносить їх до ґрунтів сьомого класу низької якості. Найбільше піддаються ерозійним процесам землі під просапними культурами, зокрема під картоплею та іншими коренеплодами. Виведення із сільськогосподарських угідь еродованих земель – це найбільш екологічно обґрунтований та економічно доцільний спосіб їх використання. Загалом по всіх ґрунтово-кліматичних зонах області з інтенсивного обробітку слід вивести близько 37,3 тис. га ріллі, з яких 23,0 тис. га слід залужити і перевести в сіножаті та пасовища, а 14,3 тис. га потрібно було би залісити.

Біографії авторів

A. V. Fandaliuk, Закарпатська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», с. Велика Бакта

к.с.-г.н., с.н.с., головна інженерка-ґрунтознавиця, заступник директора

V. S. Polichko, Закарпатська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», с. Велика Бакта

начальниця відділу моніторингу ґрунтів

O. A. Likho, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., професор

Посилання

Європейська економічна комісія: огляд результативності природоохоронної діяльності. ООН : Нью-Йорк і Женева, 2000. 232 с. 2. Зубець М. В. Сучасний стан ґрунтового покриву України і невідкладні заходи з його охорони. Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. тем. зб. спец. вип. до VІІІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України. Харків, 2010. Кн. І. С. 7–17.

Земельний Кодекс України. Агрокомпас. 2002. № 1. 31 с.

Технологія відтворення родючості ґрунтів у сучасних умовах / за ред. С. М. Рижука і В. В. Медведєва. Київ–Харків, 2003. 214 с.

Польовий А. М., Гуцал А. І., Дронова О. О. Ґрунтознавство : підручник. Одеса, 2013. 668 с.

Поп С. С. Природні ресурси Закарпаття. Ужгород : ТОВ «Спектраль», 2002. 296 с.

Природні багатства Закарпаття / кол. авт. ; упоряд. В. Л. Бондар. Ужгород : Карпати, 1987. 284 с.

Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення / за ред. Яцука І. П., Балюка С. А. Київ, 2013. 103 с.

REFERENCES:

Yevropeiska ekonomichna komisiia: ohliad rezultatyvnosti pryrodookhoronnoi diialnosti. OON : Niu-York i Zheneva, 2000. 232 s.

Zubets M. V. Suchasnyi stan hruntovoho pokryvu Ukrainy i nevidkladni zakhody z yoho okhorony. Ahrokhimiia i gruntoznavstvo : mizhvid. tem. zb. spets. vyp. do VIII zizdu gruntoznavtsiv ta ahrokhimikiv Ukrainy. Kharkiv, 2010. Kn. I. S. 7–17.

Zemelnyi Kodeks Ukrainy. Ahrokompas. 2002. № 1. 31 s.

Tekhnolohiia vidtvorennia rodiuchosti gruntiv u suchasnykh umovakh / za red. S. M. Ryzhuka i V. V. Medvedieva. Kyiv – Kharkiv, 2003. 214 s.

Polovyi A. M., Hutsal A. I., Dronova O. O. Gruntoznavstvo : pidruchnyk. Odesa, 2013. 668 s.

Pop S. S. Pryrodni resursy Zakarpattia. Uzhhorod : TOV «Spektral», 2002. 296 s.

Pryrodni bahatstva Zakarpattia / kol. avt. ; uporiad. V. L. Bondar. Uzhhorod : Karpaty, 1987. 284 s.

Metodyka provedennia ahrokhimichnoi pasportyzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia / za red. Yatsuka I. P., Baliuka S. A. Kyiv, 2013. 103 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles