РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ З ЛІГУЛЬОЗУ РИБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Автор(и)

  • T. V. Poltavchenko Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • Z. M. Budnik Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • O. M. Chechet Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ
  • O. P. Lytvynenko Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ
  • O. I. Miroshnichenko Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ

Ключові слова:

лігульоз, поширення, епізоотичний процес, територія.

Анотація

В статті проведено порівняльний аналіз динаміки епізоотичної ситуації з лігульозу риб на території України за 2017–2021 роки.  Також здійснено порівняння впливу кліматичних показників на поширення захворювання. Лігульоз – інвазійна хвороба коропових, рідше – окуневих та бичкових риб, що обумовлена враженням черевної порожнини та порушенням нормальної діяльності внутрішніх органів. Хворобу спричиняють плероцеркоїди цестод Ligula intestinalis, Digramma interrupta, Schistocephalus solidus родини Ligulidae ряду Pseudophyllidea. Лігульоз  риб на території України поширений осередково. Так, впродовж 2017–2021 років було проведено  35848  досліджень, з них позитивний результат було отримано у 80 випадках, середня інвазованість риб лігульозом за цей період склала 0,2%. Здійснивши порівняння між захворюванням на лігульоз та середньомісячними показниками температури повітря, ми отримаємо рівняння поліному другого ступеня з коефіцієнтом регресії 0,84, що свідчить про тісноту зв’язку між показниками. Наведено дані поширення захворювання в розрізі областей. Визначено зони ризику з умовним поділом України на неблагополучну, загрозливу та тимчасово благополучну території. Згідно з даними, розвиток епізоотичного процесу при лігулідозах  риб  найбільш поширений в північній і частково в центральній частині України. До неблагополучних регіонів увійшло 5 областей: Рівненська з рівнем інвазованості  3,1%, Житомирська – 7%, Хмельницька  –  0,4%, Черкаська – 0,08%, Кіровоградська  –  0,2%. Саме тому вивчення проблеми профілактики та розробка сучасних заходів захисту від інвазій для рибницьких господарств займає одне із провідних місць і залишається актуальною для сьогодення.

Біографії авторів

T. V. Poltavchenko, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.вет.н., доцентк.вет.н., доцент

Z. M. Budnik, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., доцент

O. M. Chechet, Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ

к.вет.н.

O. P. Lytvynenko, Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ

к.вет.н., с.н.с.,

O. I. Miroshnichenko, Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ

с.н.с.

Посилання

Інвазійні хвороби риб / Стибель В. В., Березовський А. В., Довгій Ю. Ю. та ін. Житомир, 2016. 142 с.

Сорока Н. М., Гончаров С. Л., Пашкевич І. Ю. Параценогонімоз прісноводних риб : монографія. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2018. 207 с. 3. Пукало П. Я., Шекк П. В. Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені

С. З. Ґжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2018. № 83. Т. 20. С. 141–144.

Полтавченко Т. В. Стан захворюваності риби на бранхіомікоз та сапролегніоз у Рівненській області. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2017. № 73. Т. 19. С. 101–103.

Мандигра М. С., Збожинська О. В. Епізоотична ситуація в рибницьких господарствах Рівненщини. Вет. Медицина : міжвід. темат. наук. зб. Харків : ІЕКВМ, 2008. Вип. 90. С. 311–315.

Сачук Р. М. Еколого-паразитологічний моніторинг коропа в рибницьких господарствах Рівненської області. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Сер. Ветеринарні науки. Львів, 2010. № 2 (44). Ч. 1. Т. 12. С. 274–278.

Катюха С. М., Вознюк І. О. Поширення інвазійних хвороб риб у водоймах Рівненської області. Ветеринарна біотехнологія. 2016. № 28. С. 94–101.

Курбатова І. М., Тупицька О. М. Вплив абіотичних факторів на організм прісноводних риб (літературний огляд). Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. 2015. № 2. С. 99–108. 9. Шевченко О. П., Майструк А. А., Вовк Н. І. Гельмінтози масових видів риб озера Люцимер Шацького національного природнього парку. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки. 2012. № 9. С. 234–238.

Рудь Ю. П., Залоїло О. В., Бучацький Л. П., Грициняк І. І. Вплив зміни клімату на інфекційні захворювання риб. Рибогосподарська наука України. 2020. № 4. С. 78–110.

Jоrgensen L. V. G. The fish parasite Ichthyophthirius multifiliis: Host immunology, vaccines and novel treatments. Fish and Shellfish Immunology. 2017. Vol. 67. P. 586–595.

Harvell C. D., Mitchell C. E., Ward J. R., Altizer S., Dobson A. P., Ostfeld R. S., Samuel M. D. Climate warming and disease risks for terrestrial and marine biota. Science. 2002. Vol. 296(5576). P. 2158–2162.

Daszak P.,

Cunningham A. A. & Hyatt A. D. Emerging infectious diseases of wildlife – threats to biodiversity and human health. Science. 2000. Vol. 287(5452). P. 443–449.

Ficke A. D., Myrick C. A. & Hansen L. J. Potential impacts of global climate change on freshwater fisheries. Rev. Fish Biol. Fish. 2007. Vol. 17 (4). P. 581–613.

REFERENCES:

Invaziini khvoroby ryb / Stybel V. V., Berezovskyi A. V., Dovhii Yu. Yu. ta in. Zhytomyr, 2016. 142 s.

Soroka N. M., Honcharov S. L., Pashkevych I. Yu. Paratsenohonimoz prisnovodnykh ryb : monohrafiia. Kyiv : «TsP «KOMPRYNT», 2018. 207 s. 3. Pukalo P. Ya., Shekk P. V. Parazytarni khvoroby ryb u stavakh hospodarstv Lvivskoho oblrybkombinatu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni

S. Z. Gzhytskoho. Ser. Veterynarni nauky. 2018. № 83. T. 20. S. 141–144.

Poltavchenko T. V. Stan zakhvoriuvanosti ryby na brankhiomikoz ta saprolehnioz u Rivnenskii oblasti. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho. Ser. Veterynarni nauky. 2017. № 73. T. 19. S. 101–103.

Mandyhra M. S., Zbozhynska O. V. Epizootychna sytuatsiia v rybnytskykh hospodarstvakh Rivnenshchyny. Vet. Medytsyna : mizhvid. temat. nauk. zb. Kharkiv : IEKVM, 2008. Vyp. 90. S. 311–315.

Sachuk R. M. Ekoloho-parazytolohichnyi monitorynh koropa v rybnytskykh hospodarstvakh Rivnenskoi oblasti. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho. Ser. Veterynarni nauky. Lviv, 2010. № 2 (44). Ch. 1. T. 12. S. 274–278.

Katiukha S. M., Vozniuk I. O. Poshyrennia invaziinykh khvorob ryb u vodoimakh Rivnenskoi oblasti. Veterynarna biotekhnolohiia. 2016. № 28. S. 94–101.

Kurbatova I. M., Tupytska O. M. Vplyv abiotychnykh faktoriv na orhanizm prisnovodnykh ryb (literaturnyi ohliad). Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Biolohichni nauky. 2015. № 2.

S. 99–108.

Shevchenko O. P., Maistruk A. A., Vovk N. I. Helmintozy masovykh vydiv ryb ozera Liutsymer Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii : zb. nauk. prats Volynskoho natsionalnoho un-tu. im. Lesi Ukrainky. 2012. № 9. S. 234–238.

Rud Yu. P., Zaloilo O. V., Buchatskyi L. P., Hrytsyniak I. I. Vplyv zminy klimatu na infektsiini zakhvoriuvannia ryb. Rybohospodarska nauka Ukrainy. 2020. № 4. S. 78–110.

Jоrgensen L. V. G. The fish parasite Ichthyophthirius multifiliis: Host immunology, vaccines and novel treatments. Fish and Shellfish Immunology. 2017. Vol. 67. P. 586–595.

Harvell C. D., Mitchell C. E., Ward J. R., Altizer S., Dobson A. P., Ostfeld R. S., Samuel M. D. Climate warming and disease risks for terrestrial and marine biota. Science. 2002. Vol. 296(5576). P. 2158–2162.

Daszak P., Cunningham A. A. & Hyatt A. D. Emerging infectious diseases of wildlife – threats to biodiversity and human health. Science. 2000. Vol. 287(5452). P. 443–449.

Ficke A. D., Myrick C. A. & Hansen L. J. Potential impacts of global climate change on freshwater fisheries. Rev. Fish Biol. Fish. 2007. Vol. 17 (4). P. 581–613.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles