СУЧАСНИЙ СТАН МЕЛІОРОВАНИХ ҐРУНТІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • A. M. Kyrylchuk Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ
  • S. P. Shukailo Херсонська філія «Інституту охорони ґрунтів України», м. Херсон
  • K. P. Turchyna Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

агрохімічна паспортизація, ґрунтовий розчин, лужні ґрунти, солонцеві ґрунти, гіпсові меліоранти.

Анотація

Розробка і впровадження заходів зі збереження і поліпшення родючості ґрунтів вимагає наявності всебічної достовірної інформації про їх еколого-агрохімічний стан. У статті розглянуто результати роботи з ґрунтового моніторингу та узагальнено результати агрохімічної паспортизації сільськогосподарських угідь Херсонської області за 2011–2020 роки досліджень (Х та ХІ тури), рівня кислотності та солонцюватості ґрунтів. Виходячи з матеріалів суцільної агрохімічної паспортизації земель  сільськогосподарського призначення, в Херсонській області, з 645,42 тис. га обстежених за 2016–2020 рр. (ХІ тур) земель, налічується 54,98 тис. га, що потребують вапнування. Узагальнені результати досліджень за ХІ тур агрохімічної паспортизації свідчать, що площа несолонцюватих ґрунтів в області складає 65,5 тис. га (10,1%), що порівняно з попереднім туром більше на 1,5%. Кількість солонцюватих ґрунтів у області виявлена на рівні майже 90% (579,9 тис. га), в тому числі слабосолонцюватих та середньосолонцюватих ґрунтів – 545,6 тис. га (84,5%), сильносолонцюваті займають – 29,7 тис. га (4,6%), солонці – 4,7 тис.  га (0,7%). Гіпсова меліорація за 2011–2020 роки в Херсонській області була проведена на площі 47,4 тис. га, в тому числі за 2020 на площі 2,3 тис. га. Гіпсових меліорантів було внесено в кількості 166,6 тис. тонн, у тому числі в 2020 році 8,5 тис. тонн. Загальна площа меліорованих земель у складає 47,4 тис. га, обсяг внесених меліорантів становить 166,6 тис. тонн, що в середньому складає 3,3 т/га.Хімічна меліорація солонцюватих ґрунтів є основним заходом зменшення ступеню деградації, проте такі роботи досить енергоємні та потребують значних капіталовкладень, тому на цей час проводяться вкрай рідко лише в поодиноких господарствах. Розробка і впровадження заходів зі збереження і поліпшення родючості ґрунтів вимагає наявності всебічної достовірної інформації про їх еколого-агрохімічний стан. Її значення особливо зростає в сучасних умовах, характерною ознакою яких є мізерні обсяги застосування хімічних меліорантів. Основним джерелом інформації про стан родючості ґрунтів і зміну їх агрохімічних властивостей в процесі сільськогосподарського виробництва є результати щорічного агрохімічного моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.

Біографії авторів

A. M. Kyrylchuk, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

к.с.-г.н., завідувач лабораторії

S. P. Shukailo, Херсонська філія «Інституту охорони ґрунтів України», м. Херсон

заступник директора

K. P. Turchyna, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., доцент

Посилання

Збірник законодавчих і нормативно – правових аспектів у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів, наукової діяльності. Київ : Радуга, 2007. 520 с.

Моніторинг ґрунтів, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки земель Тернопільської області : монографія / Брощак І. С. та ін. Тернопіль : Видавн.-поліграф.центр «Економічна думка», 2013. 160 с.

Методика суцільного ґрунтово-агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України / за ред. академіків О. О. Созінова,

В. С. Простора. Київ, 1994. 162 с.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року у Херсонській області. Статистичний бюлетень. Київ. 2021. 32 с.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року у Херсонській області. Статистичний бюлетень. Київ, 2020. 32 с.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2018 року у Херсонській області. Статистичний бюлетень. Київ, 2019. 32 с.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2017 року у Херсонській області. Статистичний бюлетень. Київ, 2018. 32 с.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2016 року у Херсонській області. Статистичний бюлетень. Київ, 2017. 32 с.

Керівний нормативний документ. Еколого-агрохімічна паспортизація полів та земельних ділянок / за ред. О. О. Созінова. Київ, 1996. 37 с. 10. Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення / за ред. І. П. Яцука, С. А. Балюка. Київ, 2013. 104 с.

Агрохимия / под ред. Б. А. Ягодина. Москва : Агропромиздат, 1989.

с.

Ігнатенко О. Ф., Капштик М. В., Петренко П. Р., Вітвицький С. В. Ґрунтознавство з основами геології. Київ : Оранта, 2005. 648 с.

Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель : методично-нормативне забезпечення / за ред. академіків УААН

В. П. Патики, О. Г. Тараріко. Київ, 2002. 296 с.

REFERENCES:

Zbirnyk zakonodavchykh i normatyvno – pravovykh aspektiv u haluzi okhorony zemel ta vidtvorennia rodiuchosti gruntiv, naukovoi diialnosti. Kyiv : Raduha, 2007. 520 s.

Monitorynh gruntiv, shliakhy pokrashchennia rodiuchosti ta ekolohichnoi bezpeky zemel Ternopilskoi oblasti : monohrafiia / Broshchak I. S. ta in. Ternopil : Vydavn.-polihraf.tsentr «Ekonomichna dumka», 2013. 160 s.

Metodyka sutsilnoho gruntovo-ahrokhimichnoho monitorynhu silskohospodarskykh uhid Ukrainy / za red. akademikiv O. O. Sozinova,

V. S. Prostora. Kyiv, 1994. 162 s.

Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2020 roku u Khersonskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv, 2021. 32 s.

Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2019 roku u Khersonskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv, 2020. 32 s.

Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2018 roku u Khersonskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv, 2019. 32 s.

Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2017 roku u Khersonskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv, 2018. 32 s. 8. Vykorystannia dobryv i pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2016 roku u Khersonskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Kyiv, 2017. 32 s. 9. Kerivnyi normatyvnyi dokument. Ekoloho-agrokhimichna pasportyzatsiia poliv ta zemelnykh dilianok / za red.

O. O. Sozinova. Kyiv, 1996. 37 s. 10. Metodyka provedennia ahrokhimichnoi pasportyzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia / za red.

I. P. Yatsuka, S. A. Baliuka. Kyiv, 2013. 104 s. 11. Agrohimiya / pod red.

B. A. YAgodina. Moskva : Agropromizdat, 1989. 654 s. 12. Ihnatenko O. F., Kapshtyk M. V., Petrenko P. R., Vitvytskyi S. V. Gruntoznavstvo z osnovamy heolohii. Kyiv : Oranta, 2005. 648 s. 13. Ahroekolohichnyi monitorynh ta pasportyzatsiia silskohospodarskykh zemel : metodychno-normatyvne zabezpechennia / za red. akademikiv UAAN V. P. Patyky, O. H. Tarariko. Kyiv, 2002. 296 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles