АПРОБАЦІЯ ЕКОЛОГО-СУБСТАНТИВНИХ КРИТЕРІЇВ НА ҐРУНТОВИХ ВІДМІНАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • N. I. Zinchuk Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • I. M. Merlenko Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • A. M. Shvorak Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • M. B. Avhustynovych Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • N. S. Kovalchuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

ґрунти, ґрунтові відміни, методи ідентифікації ґрунтових відмін, субстантивно-параметричні критерії, коефіцієнт відносної акумуляції гумусу (КВАГ).

Анотація

У статті розглянуто застосування показників КПНГ та КВАГ у науково-дослідній та виробничій діяльності. Проведено апробацію еколого-субстантивних критеріїв на ґрунтових відмінах Волинської області. На практиці – більшість сільськогосподарських угідь зазнала тих чи інших антропогенних впливів та змін. Ці критерії не поширюються на інтразональні, а також органогенні ґрунти (лучно-болотні, болотні, торфові, антропогенні, техногенні), оскільки діагностувати їх на параметричній основі (КПНГ, КВАГ) не можливо через значну мінливість в просторовому вимірі, тому вони діагностуються за класичними критеріями.Встановлено позитивну кореляцію у 53% при визначенні типу та підтипу за показником коефіцієнта відносної акумуляції гумусу (КВАГ) та у 73% при ідентифікації агровиробничих груп ґрунтів.

Біографії авторів

N. I. Zinchuk, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

к.с.-г.н., доцент

I. M. Merlenko, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

к.с.-г.н., доцент

A. M. Shvorak, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

д.е.н., професор

M. B. Avhustynovych, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

к.с.-г.н., старший викладач

N. S. Kovalchuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., доцент

Посилання

Ґрунти Волинської області / за ред. Шевчука М. Й., Зінчука М. І., Зіньчука П. Й. 2-ге вид., перероб. і доп. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. С. 48–49.

Зінчук М. І., Шевчук М. Й., Зіньчук П. Й. Сучасні класифікації ґрунтів та проблема їхньої регіональної гармонізації в Україні. Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. 2014. С. 124–134.

Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України : навч. посіб. / М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. І. Кисіль, В. А. Величко. К. : Колообіг, 2005. 304 с.

Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів України. Київ : Аграрна наука, 2005. 300 с.

Полупан М. І., Величко В. А. Українське агрономічне ґрунтознавство : підручник : у 2-х частинах / за ред. М. І. Полупана. Класифікація ґрунтів. Ґрунтово-екологічне районування. Зональність як фактор географії ґрунтів за еколого-генетичним статусом … . Київ : Аграрна наука, 2019. Ч. 2. С. 65–373.

REFERENCES:

Grunty Volynskoi oblasti / za red. Shevchuka M. I., Zinchuka M. I., Zinchuka P. I. 2-he vyd., pererob. i dop. Lutsk : Vezha-Druk, 2016. S. 48–49.

Zinchuk M. I., Shevchuk M. I., Zinchuk P. I. Suchasni klasyfikatsii gruntiv ta problema yikhnoi rehionalnoi harmonizatsii v Ukraini. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna. 2014. S. 124–134.

Polupan M. I. Vyznachnyk ekoloho-henetychnoho statusu ta rodiuchosti gruntiv Ukrainy : navch. posib. /

M. I. Polupan, V. B. Solovei, V. I. Kysil, V. A. Velychko. K. : Koloobih, 2005. 304 s.

Polupan M. I., Solovei V. B., Velychko V. A. Klasyfikatsiia gruntiv Ukrainy. Kyiv : Ahrarna nauka. 2005. 300 s.

Polupan M. I., Velychko V. A. Ukrainske ahronomichne gruntoznavstvo : pidruchnyk : u 2-kh chastynakh / za red. M. I. Polupana. Klasyfikatsiia gruntiv. Hruntovo-ekolohichne raionuvannia. Zonalnist yak faktor heohrafii gruntiv za ekoloho-henetychnym statusom … . Kyiv : Ahrarna nauka, 2019. Ch. 2. S. 65–373.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles