СТАН ПРИРОДНИХ ДУБОВИХ ЛІСІВ ДП «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ЛГ»

Автор(и)

  • Yu. А. Yеlisavеnko ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» УкрНДІЛГА, м. Вінниця
  • I. S. Neіko ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» УкрНДІЛГА, м. Вінниця
  • O. Н. Vasylеvskуi ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» УкрНДІЛГА, м. Вінниця
  • A. М. Prуshchepa Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

природні ліси, дуб звичайний, насіннєві, вегетативні, природне поновлення.

Анотація

В статті показано проблеми досліджень стану природних дубових лісів ДП «Могилів-Подільське ЛГ», яке перебуває в функціональній структурі обласного управління лісового та мисливського господарства Вінницької області. В дослідному матеріалі статті проведено аналітичний огляд повидільної бази даних лісовпорядкування спеціалізованого підприємства. Результатом аналізу даних лісовпорядкування та візуального огляду в межах лісових масивів ДП «Могилів-Подільське ЛГ» є визначення таксаційних показників дубових лісових насаджень насіннєвого та вегетативного походження.Встановлено, що природні дубові ліси в межах лісового фонду лісогосподарського підприємства представлені вегетативними та насіннєвими насадженнями за походженням. Аналітичні дані показують, що прослідковується тенденція до зменшення частки природних лісів дуба в межах підприємства. Результатом проведених досліджень є встановлення того, що в природних лісах дуба майже повністю відсутнє стійке природне відновлення головної лісотвірної породи. Також на основі візуальних обстежень виявлено, що в умовах свіжого груду в свіжій грабовій діброві зустрічається природне поновлення дуба.  

Біографії авторів

Yu. А. Yеlisavеnko, ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» УкрНДІЛГА, м. Вінниця

к.с.-г.н., науковий співробітник

I. S. Neіko, ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» УкрНДІЛГА, м. Вінниця

старший науковий співробітник

O. Н. Vasylеvskуi, ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» УкрНДІЛГА, м. Вінниця

старший науковий співробітник

A. М. Prуshchepa, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.с.-г.н., професор

Посилання

Анучин Н. П. Лесная таксация. М. : Лесн. пром-сть, 1982. 552 с. 2. Сучасний стан природних деревостанів дуба ДП «Вінницьке ЛГ» /

О. Г. Василевський, Ю. А. Єлісавенко, І. С. Нейко, В. В. Монарх. Вісник Вінницького НАУ. Вінниця : ВНАУ, 2017. № 7. Т. 1. С. 129–139.

Характеристика структури та лісовідновних процесів природних лісостанів дуба ДП «Крижопільське ЛГ» / О. Г. Василевський, І. С. Нейко, Ю. А. Єлісавенко, М. В. Матусяк. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця : ВНАУ, 2018. № 10. С. 19–29.

Діденко М. М. Стан дубового поновлення під наметом лісу в Лівобережному Лісостепу. Лісівництво і агролісомеліорація. Харків : УкрНДІЛГА, 2018. Вип. 132. С. 25–34.

Нормативно-справочные

материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. Киев : Урожай, 1987. 560 с.

Іщук Г. П. Природне відновлення дуба і граба під наметом лісонасаджень та на зрубах на ДП «Корсунь-Шевченківське лісове господарство». Науковий вісник НЛТУ України. 2017. № 1. Т. 27. С. 15–18.

Матусяк М. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Хмільницьке ЛГ». Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця : ВНАУ, 2019. № 12. С. 131–141.

Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А., Монарх В. В. Стан природних дубових лісів ДП «Бершадське ЛГ». Вісник Вінницького НАУ. Вінниця : ВНАУ, 2019. № 13. С. 205–216.

СОУ 02.02-37-476:2006. Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання. [Чинний від 2007-05-01]. Стандарт організації України. К. : Мінагрополітики України, 2006. 32 с.

Особливості формування і відтворення природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України / Румянцев М. Г., Солодовник В. А., Чигринець В. П. та ін. Лісівництво і агролісомеліорація. Харків : УкрНДІЛГА, 2016. Вип. 128. С. 63–73.

Ткач В. П. Сучасний стан природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України. Лісівництво і агролісомеліорація. Харків : УкрНДІЛГА, 2009. Вип. 116. С. 79–84.

Vasylevskyi O., Neyko I., Yelisavenko Yu., Matusiak M. Characteristics of natural oak forests of in SE «Khmilnytske lisove hospodarstvo» and implementation of measure for their generation. Scientific Horizons. 2021. Vol. 24(2), 37–46. URL: https://doi.org/10.48077/scihor.24(2).2021.37-46. (дата звернення: 10.10.2022).

RЕFЕRЕNCЕS:

Anuchyn N. P. Lesnaia taksatsyia. M. : Lesn. prom-st, 1982. 552 s.

Suchasnyi stan pryrodnykh derevostaniv duba DP «Vinnytske LH» /

O. H. Vasylevskyi, Yu. A. Yelisavenko, I. S. Neiko, V. V. Monarkh. Visnyk Vinnytskoho NAU. Vinnytsia : VNAU, 2017. № 7. T. 1. S. 129–139.

Kharakterystyka struktury ta lisovidnovnykh protsesiv pryrodnykh lisostaniv duba DP «Kryzhopilske LH» / O. H. Vasylevskyi, I. S. Neiko, Yu. A. Yelisavenko, M. V. Matusiak. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Vinnytsia : VNAU, 2018. № 10.

S. 19–29.

Didenko M. M. Stan dubovoho ponovlennia pid nametom lisu v Livoberezhnomu Lisostepu. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia. Kharkiv : UkrNDILHA, 2018. Vyp. 132. S. 25–34.

Normativno-spravochnyie materialyi dlya taksatsii lesov Ukrainyi i Moldavii. Kiev : Urojay, 1987. 560 s.

Ishchuk H. P. Pryrodne vidnovlennia duba i hraba pid nametom lisonasadzhen ta na zrubakh na DP «Korsun-Shevchenkivske lisove hospodarstvo». Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2017. № 1. T. 27. S. 15–18.

Matusiak M. V., Neiko I. S., Yelisavenko Yu. A. Kharakterystyka struktury ta lisovidnovnykh protsesiv pryrodnykh dubovykh lisostaniv DP «Khmilnytske LH». Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Vinnytsia : VNAU, 2019. № 12. S. 131–141.

Neiko I. S., Yelisavenko Yu. A., Monarkh V. V. Stan pryrodnykh dubovykh lisiv DP «Bershadske LH». Visnyk Vinnytskoho NAU. Vinnytsia : VNAU, 2019. № 13.

S. 205–216.

SOU 02.02-37-476:2006. Ploshchi probni lisovporiadni. Metod zakladannia. [Chynnyi vid 2007-05-01]. Standart orhanizatsii Ukrainy. K. : Minahropolityky Ukrainy, 2006. 32 s.

Osoblyvosti formuvannia i vidtvorennia pryrodnykh lisostaniv duba zvychainoho Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy / Rumiantsev M. H., Solodovnyk V. A., Chyhrynets V. P. ta in. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia. Kharkiv : UkrNDILHA, 2016. Vyp. 128. S. 63–73.

Tkach V. P. Suchasnyi stan pryrodnykh lisostaniv duba zvychainoho Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia. Kharkiv : UkrNDILHA, 2009. Vyp. 116. S. 79–84.

Vasylevskyi O., Neyko I.,

Yelisavenko Yu., Matusiak M. Characteristics of natural oak forests of in SE «Khmilnytske lisove hospodarstvo» and implementation of measure for their generation. Scientific Horizons. 2021. Vol. 24(2), 37–46. URL: https://doi.org/10.48077/scihor.24(2).2021.37-46. (data zvernennia: 10.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Articles