ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ І ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ У МЕЖАХ СУХОСТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор(и)

  • N. M. Vozniuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • V. P. Skyba Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь
  • M. M. Hanchuk Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь
  • S. V. Usachenko Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь

Ключові слова:

лісорозведення, лісовідновлення, оптимальний відсоток лісистості, зона Степу України, лісосмуги, штучно створені лісові масиви.

Анотація

На сьогодні Запорізька область має найнижчий відсоток заліснених територій (4%) при середньому показнику по Україні 15,9%. Саме на цей регіон України припадає найбільша кількість розораних угідь – 88,1%, тобто Запорізька область характеризується найбільшим показником розбалансування ландшафтної структури серед усіх регіонів України.Концепція імплементації європейського законодавства регламентує перспективне збільшення лісовкритих ділянок на усій території України шляхом лісовідтворення та лісорозведення (перспектива для степових ландшафтів). На законодавчому рівні визначено оптимальний показник лісистості для Запорізької області, який поетапно має бути збільшеним до 5%, тоді як відсоток мінімально необхідної захисної лісистості агроландшафтів до 13,8%. Безумовно, створення зелених зон позитивним чином впливає на стабілізацію екологічної рівноваги природних систем, але необхідно враховувати те, що лісорозведення у степовій зоні, для якої апріорі типовими є лише ліси байрачного типу, завжди буде більш економічно-затратним та ризикованим. Доцільність лісорозведення у степовій зоні нерідко піддається науковій критиці та вважається антропогенним втручанням у природну рівновагу екосистем.У статті представлено результати компаративного підходу до створення штучних лісових насаджень у степовій зоні, проаналізовано методологічні підходи до визначення оптимального показника лісистості та структуровано основні ризик-фактори, які стають на заваді продуктивному лісовідновленню та лісорозведенню.

Біографії авторів

N. M. Vozniuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., професор

V. P. Skyba, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь

к.с.-г.н., ст. викладач

M. M. Hanchuk, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь

к.с.-г.н., старший викладач

S. V. Usachenko, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь

магістр

Посилання

Яценко А. Д. Історія створення рекреаційної дендросистеми Західного Приазов’я. Географія та туризм. Київ, 2012. Вип. 18. С. 128–132.

Генсирук С. А., Фурдичко О. I., Бондар В. С. Історія лісівництва в Україні : навч. посіб., Львів, 1995. 422 с.

Гончаров І. С. Еколого-захисна діяльність Херсонського та Таврійського губернських лісоохоронних комітетів наприкінці ХІХ ст. Проблеми регіональної історії України. Херсон, 2013. С. 4–8.

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства. URL: http://les.zp.ua/ (дата звернення: 10.10.2022).

Чебанова Ю. В. Загальна характеристика селітебних, дорожніх та лісових ландшафтів Запорізької області. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Житомир : ЖНАУ, 2017. № 2(61). Т. 1. С. 211–216.

Барановский Б. А., Педан Ю. Ф. Современное состояние малых рек степной зоны Украины и сотрудничество государственных и общественных экологических организаций в его изучении. Wetlands International. Київ, 2003. С. 85–86.

Скиба В. П. Формування екологічного стану басейну річки Молочна : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16. Рівне : НУВГП, 2020. 308 c.

Буцький П. Особливості заліснення Північно-Західного Приазов’я. Східноєвропейський історичний вісник. 2017. № 4. С. 164–171.

Чепудра Г. М. «Великий план перетворення природи» (1948–1965 рр.) та його вплив на довкілля України. Гуманітарний вісник ЧДТУ. 2017. Т. 26(10). С. 23–34.

Мацюра М. В., Стецишин М. М., Непша О. В., Зав’ялова Т. В. Сучасні шляхи вирішення проблеми збереження малих річок Запорізької області. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки. Мелітополь, 2006. С. 253–256.

Молчанов А. А. Влияние леса на окружающую среду. М. : Наука, 1973. 359 с.

Лосицький К. Б. К вопросу об оптимальной лесистости. Лесн. хоз-во. 1961. № 1. С. 44–49.

Разработать научно обоснованные нормативы оптимальной лесистости, деления лесов на группы и ширины защитных лесных полос по берегам рек, способы и размеры рубок и лесовосстановления в лесах разных категорий защитности в районах Украинской ССР: Итоговый отчет (Г-1*.0.53.001-а) / руководители: Ю. П. Бяллович, А. Г. Михович, М. В. Ромашов, Ю. К. Телешек. Х. : УкрНИИЛХА, 1970. Т. І. 348 с.

Ткач В. П. Заплавні ліси лівобережної України та наукові основи господарювання в них : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.03. Л. : УДЛТУ, 1999. 36 с.

Глєбов М. М. Методичні питання формування оптимальної лісистості в сучасних умовах. Лісівництво і агролісомеліорація. Харків : УкрНДІЛГА, 2008. Вип. 112. С. 42–47.

Ведмідь М. М. Збільшення площі лісів в Україні: історія, стан та перспективи. Лісовий і мисливський журнал. 2006. № 1. С. 6–7.

Сайко В. Ф. Наукові основи землеробства в контексті змін клімату. Вісник аграрної науки. 2008. № 11. C. 5–10.

Гладун Г. Б. Визначення потенційної мінімально необхідної захисної лісистості агроландшафтів рівнинної частини України. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2011. № 9. С. 39–45.

Бяллович Ю. П. Нормативы оптимальной лесистости равнинной части УССР. Лесоводство и агролесомелиорация. К. : Урожай, 1972. Вып. 28. С. 54–65.

Бондарець Д. С., Даценко Л. М., Прохорова Л. А., Зав’ялова Т. В. Ландшафти м. Мелітополь і Мелітопольського району. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП. Драгоманова. Сер. 4. Географія і сучасність. 2014. Вип. 20(32). С. 90–100.

Лісистість оптимальна. Українська енциклопедія лісівництва : у 2-х т. / за ред. С. А. Генсірука. Львів, 1999. Т. 1. С. 415–416.

Ткач В. П., Мєшкова В. Л. Сучасні проблеми оптимізації лісистості України. Лісівництво і агромеліорація. Харків : УкрНДІЛГА, 2008. Вип. 113. С. 8–15.

Про затвердження Державної програми «Ліси України» на 2002–2015 роки : Постанова КМУ від 29 квітня 2002 р. № 581 Київ № 977 (977-2009-п) від 16.09.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/581-2002-%D0%BF#Text. (дата звернення: 10.10.2022).

New EU Forest Strategy for 2030 {SWD(2021) 651 final} – {SWD(2021) 652 final}. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572. (дата звернення: 10.10.2022).

Нова лісова стратегія ЄС: що потрібно знати? Офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів України. URL: https://forest.gov.ua/news/nova-lisova-strategiya-yes-pro-shcho-potribno-znati. (дата звернення: 10.10.2022).

Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів : Указ Президента України від 07 червня 2021 р. № 228/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282021-39089. (дата звернення: 10.10.2022).

Про схвалення Державної стратегії управління лісами України до 2035 року : розпорядження КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1777-р. Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-2021-%D1%80#Text. (дата звернення: 10.10.2022).

Проект Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990–2018 роки. URL: https://menr.gov.ua/news/34928.html. (дата звернення: 10.10.2022).

Останні степи України: бути чи не бути? / О. П. Бурковський,

О. В. Василюк, А. В. Єна, А. А. Куземко, Я. І. Мовчан, І. І. Мойсієнко, І. П. Сіренко. Просвітницьке науково-популярне видання. К. : ГК «Збережемо українські степи!», ВЕЛ, НЕЦУ, 2013. 40 с.

Распопіна С. П., Ведмідь М. М., Біла Ю. М., Горошко В. В. Стан та основні проблеми лісорозведення в Україні. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science. 2019. Вип. 10 (4). С. 34–73.

Публічний звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України за 2020 р. 37 с.

Сільське господарство як один з головних чинників дестабілізації екологічної рівноваги річкових басейнів зони Степу / М. О. Клименко, Н. М. Вознюк, В. П. Скиба, С. І. Мовчан, С. І. Малюта. Вісник НУВГП. Сер. Сільськогосподарські науки. 2021. Вип. 1(93). С. 43–59.

Офіційний ресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «ЕкоЗагроза». URL: https://ecozagroza.gov.ua/ (дата звернення: 10.10.2022).

Global Forest Watch (GFW). URL: https://www.globalforestwatch.org/ (дата звернення: 10.10.2022).

REFERENCES:

Yatsenko A. D. Istoriia stvorennia rekreatsiinoi dendrosystemy Zakhidnoho Pryazovia. Heohrafiia ta turyzm. Kyiv, 2012. Vyp. 18. S. 128–132.

Hensyruk S. A., Furdychko O. I., Bondar V. S. Istoriia lisivnytstva v Ukraini : navch. posib., Lviv, 1995. 422 s.

Honcharov I. S. Ekoloho-zakhysna diialnist Khersonskoho ta Tavriiskoho hubernskykh lisookhoronnykh komitetiv naprykintsi KhIKh st. Problemy rehionalnoi istorii Ukrainy. Kherson, 2013. S. 4–8.

Zaporizke oblasne upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva. URL: http://les.zp.ua/ (data zvernennia: 10.10.2022).

Chebanova Yu. V. Zahalna kharakterystyka selitebnykh, dorozhnikh ta lisovykh landshaftiv Zaporizkoi oblasti. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu. Zhytomyr : ZhNAU, 2017. № 2(61). T. 1. S. 211–216.

Baranovskiy B. A.,

Pedan Yu. F. Sovremennoe sostoyanie malyih rek stepnoy zonyi Ukrainyi i sotrudnichestvo gosudarstvennyih i obschestvennyih ekologicheskih organizatsiy v ego izuchenii. Wetlands International. Kiїv, 2003. S. 85–86.

Skyba V. P. Formuvannia ekolohichnoho stanu baseinu richky Molochna : dys. ... kand. s.-h. nauk : 03.00.16. Rivne : NUVHP, 2020. 308 c.

Butskyi P. Osoblyvosti zalisnennia Pivnichno-Zakhidnoho Pryazovia. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk. 2017. № 4. S. 164–171.

Chepudra H. M. «Velykyi plan peretvorennia pryrody» (1948–1965 rr.) ta yoho vplyv na dovkillia Ukrainy. Humanitarnyi visnyk ChDTU. 2017. T. 26(10). S. 23–34.

Matsiura M. V., Stetsyshyn M. M., Nepsha O. V., Zavialova T. V. Suchasni shliakhy vyrishennia problemy zberezhennia malykh richok Zaporizkoi oblasti. Rozvytok heohrafichnoi dumky na pivdni Ukrainy: problemy i poshuky. Melitopol, 2006.

S. 253–256.

Molchanov A. A. Vliyanie lesa na okrujayuschuyu sredu. M. : Nauka, 1973. 359 s.

Lositskiy K. B. K voprosu ob optimalnoy lesistosti. Lesn. hoz-vo. 1961. № 1. S. 44–49.

Razrabotat nauchno obosnovannyie normativyi optimalnoy lesistosti, deleniya lesov na gruppyi i shirinyi zaschitnyih lesnyih polos po beregam rek, sposobyi i razmeryi rubok i lesovosstanovleniya v lesah raznyih kategoriy zaschitnosti v rayonah Ukrainskoy SSR: Itogovyiy otchet (G-1*.0.53.001-a) / rukovoditeli: Yu. P. Byallovich, A. G. Mihovich, M. V. Romashov, Yu. K. Teleshek. H. : UkrNIILHA, 1970. T. І. 348 s.

Tkach V. P. Zaplavni lisy livoberezhnoi Ukrainy ta naukovi osnovy hospodariuvannia v nykh : avtoref. dys. ... d-ra s.-h. nauk : 06.03.03. L. : UDLTU, 1999. 36 s.

Hliebov M. M. Metodychni pytannia formuvannia optymalnoi lisystosti v suchasnykh umovakh. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia. Kharkiv : UkrNDILHA, 2008.

Vyp. 112. S. 42–47.

Vedmid M. M. Zbilshennia ploshchi lisiv v Ukraini: istoriia, stan ta perspektyvy. Lisovyi i myslyvskyi zhurnal. 2006. № 1. S. 6–7.

Saiko V. F. Naukovi osnovy zemlerobstva v konteksti zmin klimatu. Visnyk ahrarnoi nauky. 2008. № 11. C. 5–10.

Hladun H. B. Vyznachennia potentsiinoi minimalno neobkhidnoi zakhysnoi lisystosti ahrolandshaftiv rivnynnoi chastyny Ukrainy. Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy. 2011. № 9. S. 39–45.

Byallovich YU. P. Normativyi optimalnoy lesistosti ravninnoy chasti USSR. Lesovodstvo i agrolesomelioratsiya. K. : Urojay, 1972. Vyip. 28. S. 54–65.

Bondarets D. S., Datsenko L. M., Prokhorova L. A., Zavialova T. V. Landshafty m. Melitopol i Melitopolskoho raionu. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni MP. Drahomanova. Ser. 4. Heohrafiia i suchasnist. 2014. Vyp. 20(32). S. 90–100.

Lisystist optymalna. Ukrainska entsyklopediia lisivnytstva : u 2-kh t. / za red.

S. A. Hensiruka. Lviv, 1999. T. 1. S. 415–416.

Tkach V. P., Mieshkova V. L. Suchasni problemy optymizatsii lisystosti Ukrainy. Lisivnytstvo i ahromelioratsiia. Kharkiv : UkrNDILHA, 2008. Vyp. 113. S. 8–15.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy «Lisy Ukrainy» na 2002–2015 roky : Postanova KMU vid 29 kvitnia 2002 r. № 581 Kyiv № 977 (977-2009-p) vid 16.09.2009 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/581-2002-%D0%BF#Text. (data zvernennia: 10.10.2022).

New EU Forest Strategy for 2030 {SWD(2021) 651 final} – {SWD(2021) 652 final}. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572. (data zvernennia: 10.10.2022).

Nova lisova stratehiia YeS: shcho potribno znaty? Ofitsiinyi sait Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy. URL: https://forest.gov.ua/news/nova-lisova-strategiya-yes-pro-shcho-potribno-znati. (data zvernennia: 10.10.2022).

Pro deiaki zakhody shchodo zberezhennia ta vidtvorennia lisiv : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 07 chervnia 2021 r. № 228/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282021-39089. (data zvernennia: 10.10.2022).

Pro skhvalennia Derzhavnoi stratehii upravlinnia lisamy Ukrainy do 2035 roku : rozporiadzhennia KMU vid 29 hrudnia 2021 r. № 1777-r. Kyiv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-2021-%D1%80#Text. (data zvernennia: 10.10.2022).

Proekt Natsionalnoho kadastru antropohennykh vykydiv iz dzherel ta absorbtsii pohlynachamy parnykovykh haziv v Ukraini za 1990–2018 roky. URL: https://menr.gov.ua/news/34928.html. (data zvernennia: 10.10.2022).

Ostanni stepy Ukrainy: buty chy ne buty? /

O. P. Burkovskyi, O. V. Vasyliuk, A. V. Yena, A. A. Kuzemko, Ya. I. Movchan,

I. I. Moisiienko, I. P. Sirenko. Prosvitnytske naukovo-populiarne vydannia. K. : HK «Zberezhemo ukrainski stepy!», VEL, NETsU, 2013. 40 s.

Raspopina S. P., Vedmid M. M., Bila Yu. M., Horoshko V. V. Stan ta osnovni problemy lisorozvedennia v Ukraini. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science. 2019. Vyp. 10 (4). S. 34–73.

Publichnyi zvit Holovy Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy za 2020 r. 37 s.

Silske hospodarstvo yak odyn z holovnykh chynnykiv destabilizatsii ekolohichnoi rivnovahy richkovykh baseiniv zony Stepu / M. O. Klymenko, N. M. Vozniuk, V. P. Skyba, S. I. Movchan,

S. I. Maliuta. Visnyk NUVHP. Ser. Silskohospodarski nauky. 2021. Vyp. 1(93).

S. 43–59. 33. Ofitsiinyi resurs Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy «EkoZahroza». URL: https://ecozagroza.gov.ua/ (data zvernennia: 10.10.2022). 34. Global Forest Watch (GFW). URL: https://www.globalforestwatch.org/ (data zvernennia: 10.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-01

Номер

Розділ

Articles