ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • T. H. Bondarіeva Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • O. B. Nemkovуch Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve320182

Ключові слова:

облік, аналіз, біологічні активи, класифікація, плодоносні рослини.

Анотація

У статті досліджено економічну сутність біологічних активів та удосконалено їх класифікацію. Розглянуто зміни щодо ведення обліку біологічних активів в частині довгострокових біологічних активів рослинництва. Удосконалено методичні підходи до аналізу біологічних активів. Запропоновано систему показників, що характеризують ефективність використання біологічних активів.

Біографії авторів

T. H. Bondarіeva, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

O. B. Nemkovуch, Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» м. Рівне

к.е.н.

Посилання

Діяльність суб’єктів господарювання за 2017 рік : статистичний збірник. Державна служба статистики України / ред. М. С. Кузнецової. К. : ТОВ «Видавництво «Консультант», 2018. 146 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» : наказ Міністерства фінансів України від 18.11.05р. № 790. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 15.01.2019).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство» IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_027. (дата звернення: 15.01.2019).

Кузьмович П. М. Поняття біологічних активів та їх класифікація. Облік і фінанси АПК. 2010. №4. С. 32–37.

Циган Р. М., Костюк О. С., Тимченко Є. А. Удосконалення класифікації біологічних активів з метою підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи підприємства. Ефективна економіка. 2012. No 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 15.01.2019).

Кучеренко Т. Є. Відображення біологічних активів у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств. Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 7. С. 46–49.

Мельник О. С. Біологічні активи та біологічні перетворення рибництва: економічна сутність і класифікація. Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2017. № 2. С. 114–124. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3475.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Diialnist subiektiv hospodariuvannia za 2017 rik : statystychnyi zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy / red. M. S. Kuznetsovoi. K. : TOV «Vydavnytstvo «Konsultant», 2018. 146 s.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 30 «Biolohichni aktyvy» : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.11.05r. № 790. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (data zvernennia:

01.2019).

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 41 «Silske hospodarstvo» IASB; Standart, Mizhnarodnyi dokument vid 01.01.2012. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_027. (data zvernennia: 15.01.2019).

Kuzmovych P. M. Poniattia biolohichnykh aktyviv ta yikh klasyfikatsiia. Oblik i finansy APK. 2010. №4. S. 32–37.

Tsyhan R. M., Kostiuk O. S., Tymchenko Ye. A. Udoskonalennia klasyfikatsii biolohichnykh aktyviv z metoiu pidvyshchennia efektyvnosti oblikovo-analitychnoi roboty pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika. 2012. No 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (data zvernennia: 15.01.2019).

Kucherenko T. Ye. Vidobrazhennia biolohichnykh aktyviv u finansovii zvitnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2007. №

S. 46–49. 7. Melnyk O. S. Biolohichni aktyvy ta biolohichni peretvorennia rybnytstva: ekonomichna sutnist i klasyfikatsiia. Ekonomika. Finansy. Menedzhment : aktualni pytannia nauky i praktyky. 2017. № 2. S. 114–124. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3475.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статьи