Том 3, № 87 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt320190

Зміст

M. M. Khlapuk, V. D. Shuminskyi, Y. I. Dombrovskyi
PDF
3-18
S. M. Kozishkurt, V. O. Turcheniuk
PDF
19-27
V. M. Popov, M. M. Targoniі
PDF
28-38
I. V. Gopchak, M. S. Yakovyshyna
PDF
39-53
A. Ya. Bomba, S. V. Baranovskуi
PDF
54-65
M. R. Petryk, O. M. Khimich, I. V. Boіko, O. Yu. Petryk
PDF
66-83
O. V. Kalinichenko
PDF
84-95
A. Dzhoshi
PDF
96-106
O. V. Нarashchenko, V. I. Нarashchenko, A. P. Safonyk, L. V. Solіak
PDF
107-118
M. V. Prokhorenko, S. V. Prokhorenko, M. V. Moroz, L. V. Solіak
PDF
119-127
S. B. Protsenko, O. S. Novytska, S. S. Perekhodko
PDF
128-138
M. M. Sholudko, M. V. Sholudko
PDF
139-165
O. V. Murashko, V. V. Shevchenko, I. Benradі, M. Abdelhadі, M. I. Kubiіovуch
PDF
166-178
S. O. Kunytskyi
PDF
179-188
O. M. Kondratiuk
PDF
189-197