Том 1, № 81 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt120180

Зміст

V. О. Turcheniuk, A. М. Rokochynskyі
PDF
3-11
S. V. Klimov
PDF
12-22
І. V. Romanіuk, O. L. Pinchuk, I. H. Herasimov, V. V. Demianchuk
PDF
23-32
O. I. Olkhovyk, I. V. Danylіuk, B. Ye. Olkhovyk
PDF
33-39
I. V. Нopchak, A. D. Calko, T. O. Basіuk, L. O. Semenko
PDF
40-48
Y. R. Нrokhovska, S. V. Konontsev
PDF
49-54
L. L. Lytvynenko, T. V. Vyzhevska
PDF
55-62
O. A. Tkachuk, Y. V. Yaruta
PDF
63-74