УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДПОВЕРХОВОГО ОБВАЛЕННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ НА ШАХТІ «РОДІНА» З ПОХИЛОЮ ФОРМОЮ СТЕЛИНИ ПІДСІЧНОЇ КАМЕРИ НА ГЛИБИНАХ ПОНАД 1300 М

O. V. Kalinichenko

Анотація


Метою даної роботи є аналіз, дослідження та удосконалення системи підповерхового обвалення руди та вміщуючих порід в умовах
шахти «Родіна» ПАТ «Кривбасзалізрудком», що відпрацьовує багаті залізні руди на глибинах понад 1300 м. Зниження глибини розробки рудних родовищ призводить до значного підвищення гірського тиску. Все це призводить до підвищення вимог, які пред'являються до стійкості оголень очисних і компенсаційних камер. Тому в роботі при проектуванні очисної виїмки на великих глибинах надзвичайну увагу приділено стійкості стелин компенсаційних камер.
Крім того, недостатня стійкість стелин компенсаційних камер призводить до порушення цілісності глибоких свердловин, які розбурюються поверх компенсаційної камери для відбійки основного запасу блока. Це, зі свого боку, призводить до збільшення виходу негабаритних кусків руди при відбійці. Підвищення виходу негабариту погіршує показники випуску і вилучення багатих руд, що в свою чергу призводить до підвищення собівартості видобутку руди по блоку і в цілому по шахті. Підвищення стійкості похилих стелин
компенсаційних камер призводить до зменшення виходу негабариту при відбійці на 0,15-0,3%, поліпшує показники випуску і вилучення багатих руд на 0,2-0,4%, що призводить до зниження собівартості видобутку руди по блоку в середньому на 0,65 грн/т.
Запропонована авторами похила форма стелини компенсаційної
камери має підвищену стійкість в порівнянні з горизонтальними
оголеннями і знижує можливість позапланового обвалення. Для
умов шахти «Родіна» ПАТ «Кривбасзалізрудком», що відпрацьовує
багаті залізні руди на глибинах понад 1300 м, застосування похилих стелин компенсаційних камер є найбільш оптимальним.

Ключові слова


залізна руда; система підповерхового обвалення; компенсаційна камера; похила стелина

Повний текст:

PDF

Посилання


Лавриненко В. Ф., Лысак В. И. Расчет параметров систем подэтажного обрушения в условиях проявления горного давления. Разработка рудных месторождений. К. : Техника, 1989. Вып. 48. С. 37–44.

Совершенствование элементов систем разработки с обрушением / Е. Г. Фурсов, В. М. Кириченко, Ю. К. Дюдин, М. Э. Денисов. Горный журнал. 2005. № 2. С. 34–38.

Капленко Ю. П., Цариковский В. В. Пути повышения эффективности камерных систем разработки на шахтах Кривбасса. Разработка рудных месторождений. Кривой Рог : Изд-во КТУ. Вып. 85. 2004. С. 30–33.

Цариковский В. В., Григорьев А. П., Цариковский Вал. В. Перспективы применения различных систем разработки при подземной добыче руд в Кривбассе. Разработка рудных месторождений. Кривой Рог : Изд-во КТУ, 2004. Вып. 85. С. 164–167.

Кудрявцев М. И., Баштаненко С. С., Зайцев И. Н. К вопросу повышения эффективности системы подэтажного обрушения руды. Разработка рудных месторождений. Кривой Рог : Изд-во КТУ, 2005. Вып. 88. С. 41–45.

Чернокур В. Р., Шкребко Г. С., Шелегда В. И. Добыча руд с подэтажным обрушением. М. : Недра, 1992. 271 с.

Колосов В. А. Повышение качества железорудной продукции и показателей работы шахт на основе совершенствования технологии добычи и переработки : дис. … д-ра техн. наук : 05.15.02. Кривой Рог, 2002. 446 с.

Калініченко О. В. Удосконалення концепції управління напружено-деформованим станом гірського масиву при підземних гірничих роботах. Сборник научных трудов ГП «Научноисследовательский горнорудный институт». Кривой Рог. 2015. С. 104–111.

Калініченко О. В. Удосконалення концепції системного управління процесами підземних гірничих робіт з урахуванням впливу на них напруженодеформованого стану гірського масиву. Гірничий вісник : наук.-техн. збірник. Кривий Ріг. 2016. Вип. 100. С. 27–31.

Калініченко О. В. Фізичне моделювання стійкості масиву при формуванні та підтримці підземних гірських виробок. Вісник Криворізького національного університету : зб. наук.

праць. Кривий Ріг. 2018. Вип. 47. С. 97–102.

Калиниченко Е. В., Калиниченко В. А. Повышение эффективности извлечения руды при системах с обрушением. Разработка рудных месторождений : науч.-техн. сборник. Кривой Рог. 2001. Вып. 74. С. 65–68.

Kalinichenko Е. V., Stupnik M. I., Kalinichenko V. O. Substantiation of stable crown shapes in iron ore mining. Topical issues of resource-saving technologies in material mining and processing : multiauthored monograph. Petrosani, Romania, UNIVERSITAS Publishing,

Р. 27–38. (270 p.).

Калініченко О. В. Управління процесами підземних гірничих робіт з урахуванням впливу на них напруженодеформованого стану гірського масиву. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сер. Технічні науки. 2018. Том 29 (68). № 2. С. 232–236.

Калініченко О. В., Ступнік М. І. Дослідження та моделювання напружено- деформованого стану стелин шатрової та склепистої форми. Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Дніпро. 2017. Вип. 138. С. 135–144.

Калініченко О. В. Дослідження напружено-деформованого стану масиву математичними методами. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сер. Технічні науки. 2018. Том 29 (68). № 5. С. 132–136.

Моделювання стійкості штучних споруд при розробці залізних руд / В. О. Калініченко,

С. В. Письменний, Д. В. Бровко, О. В. Калініченко. Гірничий вісник : науковотехнічний збірник. Кривий Ріг. 2018. Вип. 103. С. 39–44.

Калініченко О. В., Калініченко В. О., Письменний С. В. Розкриття запасів залізних руд криворізького басейну підземним способом нижче глибини 1500…1700 м. Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2018. Вип. 1(81). С. 236–247.

REFERENCES:

Lavrіnenko V. F., Lуsak V. І. Raschet parametrov sіstem podеtazhnoho obrushenіia v uslovіiakh proiavlenіia hornoho davlenіia. Razrabotka rudnуkh mestorozhdenіi. K. : Tekhnyka, 1989. Vуp. 48. S. 37–44.

Sovershenstvovanіe еlementov sіstem razrabotkі s obrushenіem / E. H. Fursov, V. M. Kіrіchenko, Yu. K. Diudіn, M. Е. Denіsov. Hornуi zhurnal. 2005. № 2. S. 34–38.

Kaplenko Yu. P., Tsarіkovskіi V. V. Putі povуshenіia еffektіvnostі kamernуkh sіstem razrabotkі na shakhtakh Krіvbassa. Razrabotka rudnуkh mestorozhdenіi. Krіvoi Roh : Іzd-vo KTU. Vуp. 85. 2004. S. 30–33.

Tsarіkovskіi V. V., Hrіhorev A. P., Tsarіkovskіi Val. V. Perspektіvу prіmenenіia razlіchnуkh sіstem razrabotkі prі podzemnoi dobуche rud v Krіvbasse. Razrabotka rudnуkh mestorozhdenіi. Krіvoi Roh : Іzd-vo KTU, 2004. Vуp. 85. S. 164–167.

Kudriavtsev M. І., Bashtanenko S. S., Zaitsev І. N. K voprosu povуshenіia еffektіvnostі sіstemу podеtazhnoho obrushenіia rudу. Razrabotka rudnуkh mestorozhdenіi. Krіvoi Roh : Іzd-vo KTU, 2005. Vуp. 88. S. 41–45.

Chernokur V. R., Shkrebko H. S., Shelehda V. І. Dobуcha rud s podеtazhnуm obrushenіem. M. : Nedra, 1992. 271 s.

Kolosov V. A. Povуshenіe kachestva zhelezorudnoi produktsіі і pokazatelei rabotу shakht na osnove sovershenstvovanіia tekhnolohіі dobуchі і pererabotkі : dіs. … d-ra tekhn. nauk : 05.15.02. Krіvoi Roh, 2002. 446 s.

Kalinichenko O. V. Udoskonalennia kontseptsii upravlinnia napruzheno-deformovanym stanom hirskoho masyvu pry pidzemnykh hirnychykh robotakh. Sbornіk nauchnуkh trudov HP «Nauchnoіssledovatelskіi hornorudnуi іnstіtut». Kryvoi Roh. 2015. S. 104–111.

Kalinichenko O. V. Udoskonalennia kontseptsii systemnoho upravlinnia protsesamy pidzemnykh hirnychykh robit z urakhuvanniam vplyvu na nykh napruzheno-deformovanoho stanu hirskoho masyvu. Hirnychyi visnyk : nauk.- tekhn. zbirnyk. Kryvyi Rih. 2016. Vyp. 100. S. 27–31.

Kalinichenko O. V. Fizychne modeliuvannia stiikosti masyvu pry formuvanni ta pidtrymtsi

pidzemnykh hirskykh vyrobok. Visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : zb. nauk. prats. Kryvyi Rih. 2018. Vyp. 47. S. 97–102.

Kalіnіchenko E. V., Kalіnіchenko V. A. Povуshenіe еffektіvnostі іzvlechenіia rudу prі sіstemakh s obrushenіеm. Razrabotka rudnуkh mestorozhdenіi : nauch.-tekhn. sbornіk.

Krіvoi Roh. 2001. Vуp. 74. S. 65–68.

Kalinichenko E. V., Stupnik M. I., Kalinichenko V. O. Substantiation of stable crown shapes in iron ore mining. Topical issues of resource-saving technologies in material mining and processing : multiauthored monograph. Petrosani, Romania, UNIVERSITAS Publishing,

R. 27–38. (270 p.).

Kalinichenko O. V. Upravlinnia protsesamy pidzemnykh hirnychykh robit z urakhuvanniam vplyvu na nykh napruzhenodeformovanoho stanu hirskoho masyvu. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V.I. Vernadskoho. Ser. Tekhnichni nauky. 2018.

Tom 29(68). № 2. S. 232–236.

Kalinichenko O. V., Stupnik M. I. Doslidzhennia ta modeliuvannia napruzheno-deformovanoho stanu stelyn shatrovoi ta sklepystoi formy. Heotekhnichna mekhanika : mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats. Dnipro. 2017. Vyp. 138. S. 135–144.

Kalinichenko O. V. Doslidzhennia napruzheno-deformovanoho stanu masyvu matematychnymy metodamy. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V.I. Vernadskoho. Ser. Tekhnichni nauky. 2018. Tom 29 (68). № 5. S. 132–136.

Modeliuvannia stiikosti shtuchnykh sporud pry rozrobtsi zaliznykh rud / V. O. Kalinichenko, S. V. Pysmennyi, D. V. Brovko, O. V. Kalinichenko. Hirnychyi visnyk : naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. Kryvyi Rih. 2018. Vyp. 103. S. 39–44.

Kalinichenko O. V., Kalinichenko V. O., Pysmennyi S. V. Rozkryttia zapasiv zaliznykh rud kryvorizkoho baseinu pidzemnym sposobom nyzhche hlybyny 1500…1700 m. Visnyk NUVHP. Tekhnichni nauky : zb. nauk. prats. Rivne : NUVHP, 2018. Vyp. 1(81). S. 236–247.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt320197

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.