РЕКРЕАЦІЙНА ЄМНІСТЬ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ БІЛОГО ОЗЕРА У БАСЕЙНІ МАЛОЇ РІЧКИ БЕРЕЗИНА РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

I. V. Gopchak, M. S. Yakovyshyna

Анотація


Це дослідження було спрямоване на розрахунок рекреаційної ємності прибережної смуги Білого озера в басейні малої річки Березина в Рівненському природному заповіднику. Матеріалом для написання роботи були дані, зібрані під час польових досліджень 2018 з кількістю рекреантів, стану природних комплексів прибережної смуги Білого озера, характеристика лісу. Розрахунки проводилися за двома методиками. Розташована між річками Стохід, Прип'ять і Стир ділянка водно-болотних угідь «Біле озеро і болото Коза-Березина» включає велику зону евтрофних і мезотрофних боліт, глибоке оліготрофне карстове озеро, болотні ліси, соснові ліси і  невелику річку Березину, що протікає через болото. Водноболотний комплекс відіграє важливу роль у підтримці гідрологічних режимів у центральній частині Західного Полісся, а також в накопиченні вуглецю і регулюванні клімату. Концепція рекреаційної ємності є однією з базових для збереження території. Рекреаційна діяльність чинить прямий і непрямий вплив на навколишнє середовище, оскільки вона пов'язана із збільшенням числа відвідувачів, що може вплинути на екологічну цілісність. Спостереження показали, що мають місце порушення рослинного покриву на території прибережної смуги Білого озера. Згідно з отриманими результатами, рекреаційна ємність становить 2074 людини за сезон, а реальне навантаження іноді досягає 3364 людини в день, що значно перевищує норму. З метою регулювання використання рекреаційних ресурсів пропонуємо регламентувати поведінку рекреантів.

Ключові слова


басейн річки; природний заповідник; природні комплекси; рекреаційна ємність; рекреаційне навантаження; стійкість природних комплексів

Повний текст:

PDF

Посилання


Архив погоды в Маневичах. Розклад погоди : веб-сайт. URL: https://rp5.ua/Архив погоды в Маневичах (дата звернення 20.10.2019).

Гопчак И. В., Басюк Т. А., Яковишина М. С., Новикова И. В. Рекреационная емкость береговой линии озера Белое в Ровенском природном заповеднике. Настоящи изследвания и развитие : матер. XV междунар. науч. практ. конф. (София, 15-22 януари 2019 г.). София, 2019. С. 3–6.

ДБН Б.2.2- 12:2018. Державні будівельні норми України. Планування і забудова територій.

Кравців B. C., Гринів Л. С., Копач М. В., Кузик С. П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери : наукове видання. Львів : НАН

України, 1999. 78 с.

Методичні рекомендації щодо визначення максимального рекреаційного навантаження природних комплексів і об’єктів у межах природно-заповідного фонду України за зональнорегіональним розподілом / Комарчук С. С. та ін. Київ : Державної служби заповідної справи Мінекоресурсів України, 2003. 43 с.

Шлапак А. В. Критерії рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних територій за регульованого відвідування. Наук. вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.5. С. 120–126.

Шукель І. В. Рекреаційне освоєння прибережної смуги озера Біле у Рівненському природному заповіднику. Наук. вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.16. С. 339–343.

Яцик А. В., Гопчак І. В., Басюк Т. О. Оцінювання антропогенного впливу на земельні ресурси в межах басейнів малих річок Західного Полісся України. Меліорація і водне господарство. 2018. № 2. С. 66–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/. (дата звернення 20.10.2019).

Byle Lake and Koza Berezyna Mire. Ramsar Sites Information Service : вебсайт. URL: https://rsis.ramsar.org/ris/2281. (дата звернення 20.10.2019).

Wiyono K. H., Muntasib E. K. S. H., Yulianda F. Carrying capacity of Peucang Island for ecotourism management in Ujung Kulon National Park. IOP

Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Volume 149, Issue 1, pp. 01–11.

REFERENCES:

Arkhyv pohodу v Manevychakh. Rozklad pohody : veb-sait. URL: https://rp5.ua/Arkhyv pohodу v Manevychakh (data zvernennia 20.10.2019).

Hopchak І. V., Basiuk T. A., Yakovіshіna M. S., Novіkova І. V. Rekreatsіonnaia emkost berehovoi lіnіі ozera Beloe v Rovenskom prіrodnom zapovednіke.

Nastoiashchі іzsledvanіia і razvіtіe : mater. XV mezhdunar. nauch. prakt. konf. (Sofіia, 15-22 yanuarі 2019 h.). Sofіia, 2019. S. 3–6.

DBN B.2.2-12:2018. Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Planuvannia i zabudova terytorii.

Kravtsiv B. C., Hryniv L. S., Kopach M. V., Kuzyk S. P. Naukovo-metodychni zasady reformuvannia rekreatsiinoi sfery : naukove vydannia. Lviv : NAN

Ukrainy, 1999. 78 s.

Metodychni rekomendatsii shchodo vyznachennia maksymalnoho rekreatsiinoho navantazhennia pryrodnykh kompleksiv i obiektiv u mezhakh pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy za zonalnorehionalnym rozpodilom / Komarchuk S. S. ta in. Kyiv : Derzhavnoi sluzhby zapovidnoi spravy Minekoresursiv Ukrainy, 2003. 43 s.

Shlapak A. V. Kryterii rekreatsiinykh navantazhen na landshaftni kompleksy pryrodnozapovidnykh terytorii za rehulovanoho vidviduvannia. Nauk. visnyk NLTU Ukrainy. 2014. Vyp. 24.5. S. 120–126.

Shukel I. V. Rekreatsiine osvoiennia pryberezhnoi smuhy ozera Bile u Rivnenskomu pryrodnomu zapovidnyku. Nauk. visnyk NLTU Ukrainy. 2011. Vyp. 21.16. S. 339–343.

Yatsyk A. V., Hopchak I. V., Basiuk T. O. Otsiniuvannia antropohennoho vplyvu na zemelni resursy v mezhakh baseiniv malykh richok Zakhidnoho Polissia Ukrainy. Melioratsiia i vodne hospodarstvo. 2018. № 2. S. 66–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/. (data zvernennia 20.10.2019).

Byle Lake and Koza Berezyna Mire. Ramsar Sites Information Service : veb-sait. URL: https://rsis.ramsar.org/ris/2281. (data zvernennia 20.10.2019).

Wiyono K. H., Muntasib E. K. S. H., Yulianda F. Carrying capacity of Peucang Island for ecotourism management in Ujung Kulon National Park. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Volume 149, Issue 1, pp. 01–11.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt320194

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.