МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ ВОДНИХ РЕЖИМІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

S. M. Kozishkurt, V. O. Turcheniuk

Анотація


Дефіцит водних ресурсів країни потребує ретельного підходу до
використання поливних вод, коригування строків і норм  зволоження. У статті проаналізовано традиційні методи визначення величини поливних норм: за найменшою  вологоємністю та мінімально допустимим запасом води для рослин. Режим зрошення сільськогосподарських культур слід ув’язувати не з водозабезпеченням рослин та їхнім урожаєм, а з оптимальною вологістю ґрунтоутворення.
Тому запропонований новий підхід визначення поливних і зрошувальних норм за шпаруватістю ґрунту. Це дозволить більш ефективно використовувати зрошувальну воду в межах поля та підтримувати на ньому задовільний еколого-меліоративний стан.

Ключові слова


режим зрошення; водоспоживання; зрошувальна норма; поливна норма; шпаруватість ґрунту

Повний текст:

PDF

Посилання


Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України : колективна монографія / за наук. ред. С. А. Балюка, М. І. Ромащенка, В. А. Сташука. К. : Аграрна наука, 2009. 624 с.

Меліорація ґрунтів (систематика, перспективи, інновації) : колективна монографія / Балюк С. А. та ін. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 668 с.

Відновлення функціональної здатності зрошувальних систем / Крученюк В. Д. та ін. Вісник аграрної науки. 2016. № 3. С. 49–52.

Жовтоног О. І. Інтегроване управління водними та земельними ресурсами на сільських територіях для забезпечення

сталого розвитку зрошення. Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України. Київ : Аграрна наука, 2009. С. 536–550.

Козішкурт М. Є., Козішкурт С. М., Голота Л. М. Екологічні вимоги до зрошення ґрунтів та концептуальні підходи до збереження їхньої родючості. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Вип. 34. Рівне. 2009. С. 58–65.

Козішкурт С. М. Удосконалення підходів до розрахунку режиму зрошення з метою збереження родючості поливних ґрунтів. Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. Вип. 4 (68). Рівне. 2014. С. 74–81.

REFERENCES:

Naukovi osnovy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia zroshuvanykh zemel Ukrainy : kolektyvna monohrafiia / za nauk. red. S. A. Baliuka, M. I. Romashchenka, V. A. Stashuka. K. : Ahrarna nauka, 2009. 624 s.

Melioratsiia hruntiv (systematyka, perspektyvy, innovatsii) : kolektyvna monohrafiia / Baliuk S. A. ta in. Kherson : Hrin D.S., 2015. 668 s.

Vidnovlennia funktsionalnoi zdatnosti zroshuvalnykh system / Krucheniuk V. D. ta in. Visnyk ahrarnoi nauky. 2016. № 3. S. 49–52.

Zhovtonoh O. I. Intehrovane upravlinnia vodnymy ta zemelnymy resursamy na silskykh terytoriiakh dlia zabezpechennia staloho rozvytku zroshennia. Naukovi osnovy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia zroshuvanykh zemel Ukrainy. Kyiv : Ahrarna nauka, 2009. S. 536–550.

Kozishkurt M. Ye., Kozishkurt S. M., Holota L. M. Ekolohichni vymohy do zroshennia gruntiv ta kontseptualni pidkhody do

zberezhennia yikhnoi rodiuchosti. Hidromelioratsiia ta hidrotekhnichne budivnytstvo. Vyp. 34. Rivne. 2009. S. 58–65.

Kozishkurt S. M. Udoskonalennia pidkhodiv do rozrakhunku rezhymu zroshennia z metoiu zberezhennia rodiuchosti polyvnykh gruntiv. Visnyk NUVHP. Tekhnichni nauky : zb. nauk. prats. Vyp. 4 (68). Rivne. 2014. S. 74–81.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt320192

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.