ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ПІДЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. O. Kunytskyi

Анотація


Проаналізовано показники якості артезіанської води з свердловин,
розташованих в різних населених пунктах Рівненщини; окреслено
тенденції якісного стану підземних артезіанських горизонтів; обґрунтовано рекомендації щодо водопідготовки залізовмісних вод.
Наведено фізико-хімічний склад води з підземних горизонтів різних населених пунктів Рівненщини.

Ключові слова


якість води; вміст заліза; знезалізнення

Повний текст:

PDF

Посилання


Дослідження процесу знезалізнення підземної води на зернистих фільтрах з підвищеною крупністю гранул / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, С. О. Куницький, М. М. Меддур. Вісник НУВГП : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2012. Вип. 4(60). 268 с.

Water quality produced by polystyrene granules as a media filter on rapid filters / J. M. Schöntag, B. S. Pizzolatti, V. H. Jangada, F. H. de Souza, M. L. Sens. Journal of Water Process Engineering. 2015. Vol. 5. P. 118–126.

ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. 12.05.2010 (Нормативні директивні правові документи).

Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, А. М. Орлова, В. О. Зощук, Н. Л. Мінаєва, С. О. Куницький та ін. : монографія ; під заг. ред. В. О. Орлова. Рівне : НУВГП, 2012. 172 с.

Żurek A. Environmental flow as an area of potential conflict between the role of groundwater in the supply and its environmental function. Acta Scientiarum Polonorum. 2014. Issue 13 (4). P. 301–314.

Хоружий П. Д., Хомутецька Т. П., Хоружий В. П. Ресурсозберігаючі технології водопостачання. Київ, Аграрна думка, 2008. 269 с.

Ютилов М. МЖФ – Марганец Железо Фильтр – Новый фильтрующий материал для обезжелезывания. Вода и водоочистные технологии. 2011. № 2(56). С. 38–43.

REFERENCES:

Doslidzhennia protsesu znezaliznennia pidzemnoi vody na zernystykh filtrakh z pidvyshchenoiu krupnistiu hranul / V. O. Orlov, S. Yu. Martynov, S. O. Kunytskyi, M. M. Meddur. Visnyk NUVHP : zb. nauk. prats. Rivne : NUVHP, 2012. Vyp. 4(60). 268 s.

Water quality produced by polystyrene granules as a media filter on rapid filters / J. M. Schöntag, B. S. Pizzolatti, V. H. Jangada, F. H. de Souza, M. L. Sens. Journal of Water Process Engineering. 2015. Vol. 5. P. 118–126.

DSanPiN 2.2.4-171-10. Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu. 12.05.2010 (Normatyvni dyrektyvni pravovi dokumenty).

Ochyshchennia pryrodnoi vody na pinopolistyrolnykh filtrakh / V. O. Orlov, S. Yu. Martynov, A. M. Orlova, V. O. Zoshchuk, N. L. Minaieva, S. O. Kunytskyi ta in. : monohrafiia ; pid zah. red. V. O. Orlova. Rivne : NUVHP, 2012. 172 s.

Żurek A. Environmental flow as an area of potential conflict between the role of groundwater in the supply and its environmental function. Acta Scientiarum Polonorum. 2014. Issue 13 (4). P.

–314.

Khoruzhyi P. D., Khomutetska T. P., Khoruzhyi V. P. Resursozberihaiuchi tekhnolohii vodopostachannia. Kyiv, Ahrarna dumka, 2008. 269 s.

Yutіlov M. MZhF – Marhanets Zhelezo Fіltr – Novуi fіltruiushchіi materіal dlia obezzhelezyvanіia. Voda і vodoochіstnуe tekhnolohіі. 2011. № 2(56). S. 38–43.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt3201914

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.